ورود/ثبت نام

در خصوص قبول و رد ترکه، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) اگر وارث قبل از رد ترکه فوت شود، حق رد به ورثه او قابل انتقال نخواهد بود.
۲) وصول مطالبات ترکه و اقدامات راجع به اداره آن: کاشف از قبول ترکه محسوب می شود.
۳) در صورت قبول ترکه، ورثه مطلقاً مسئول ادای ها تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود.
۴) وراث پس از قبول ترکه نیز امکان ردّ آن را خواهند داشت، مشروط بر آنکه در ترکه تصرف نکرده باشند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 4صحیح است. به استناد مواد ،۲۴۳، ۲۴۵، ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب 02/04/1319