ورود/ثبت نام

فهرست شناسه ملی سازمان های دولتی و عمومی

فهرست شناسه ملی سازمان های دولتی و عمومی

ردیفسطح ۱سطح ۲سطح ۳سطح ۴شناسه ملی
۱ وزارت آموزش و پرورش۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۲ وزارت آموزش و پرورشهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۳ وزارت آموزش و پرورش هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۴ وزارت آموزش و پرورشهیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت آموزش و پرورش۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۵ وزارت آموزش و پرورششورای عالی آموزش و پرورش۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۶ وزارت آموزش و پرورشمرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۷ وزارت آموزش و پرورشمرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۸ وزارت آموزش و پرورشانجمن های اولیا و مربیان۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۹ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۱۹۵۲۵۱۱
۱۰ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها، شهرها و نواحی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۱۹۵۲۵۱۱
۱۱ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۱۹۵۲۵۱۱
۱۲ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۲۳۰۷۲۰
۱۳ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربیکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۲۳۰۷۲۰
۱۴ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربیکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۲۳۰۷۲۰
۱۵ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل۱۴۰۰۲۳۲۴۶۸۶
۱۶ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان اردبیلکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان اردبیل۱۴۰۰۲۳۲۴۶۸۶
۱۷ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان اردبیلکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان اردبیل۱۴۰۰۲۳۲۴۶۸۶
۱۸ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۲۲۶۶۸
۱۹ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان اصفهانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۲۲۶۶۸
۲۰ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان اصفهانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۲۲۶۶۸
۲۱ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان البرز۱۴۰۰۱۹۲۰۳۹۸
۲۲ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان البرزکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان البرز۱۴۰۰۱۹۲۰۳۹۸
۲۳ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان البرزکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان البرز۱۴۰۰۱۹۲۰۳۹۸
۲۴ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان ایلام۱۴۰۰۱۹۲۱۸۴۲
۲۵ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان ایلامکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان ایلام۱۴۰۰۱۹۲۱۸۴۲
۲۶ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان ایلامکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان ایلام۱۴۰۰۱۹۲۱۸۴۲
۲۷ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر۱۴۰۰۰۳۰۳۰۰۵
۲۸ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان بوشهرکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان بوشهر۱۴۰۰۰۳۰۳۰۰۵
۲۹ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان بوشهرکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان بوشهر۱۴۰۰۰۳۰۳۰۰۵
۳۰ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش شهر تهران۱۴۰۰۱۹۲۰۷۷۸
۳۱ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش شهر تهرانکلیه ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق شهر تهران۱۴۰۰۱۹۲۰۷۷۸
۳۲ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش شهر تهرانبیمارستان شهید دکتر باهنر۱۴۰۰۱۹۲۰۷۷۸
۳۳ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۳۶۷۶۱۵
۳۴ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۳۶۷۶۱۵
۳۵ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۳۶۷۶۱۵
۳۶ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۰۴۵۷۲۷
۳۷ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبیکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۰۴۵۷۲۷
۳۸ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبیکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۰۴۵۷۲۷
۳۹ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۰۰۴۱۰۵
۴۰ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضویکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۰۰۴۱۰۵
۴۱ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضویکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۰۰۴۱۰۵
۴۲ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی۱۴۰۰۱۹۱۹۰۴۷
۴۳ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالیکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۱۹۱۹۰۴۷
۴۴ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالیکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۱۹۱۹۰۴۷
۴۵ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان۱۴۰۰۲۰۳۷۱۳۵
۴۶ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خوزستانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خوزستان۱۴۰۰۲۰۳۷۱۳۵
۴۷ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان خوزستانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خوزستان۱۴۰۰۲۰۳۷۱۳۵
۴۸ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان زنجان۱۴۰۰۱۹۲۷۷۵۵
۴۹ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان زنجانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان زنجان۱۴۰۰۱۹۲۷۷۵۵
۵۰ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان زنجانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان زنجان۱۴۰۰۱۹۲۷۷۵۵
۵۱ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان سمنان۱۴۰۰۲۶۶۵۸۶۰
۵۲ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان سمنانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان سمنان۱۴۰۰۲۶۶۵۸۶۰
۵۳ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان سمنانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان سمنان۱۴۰۰۲۶۶۵۸۶۰
۵۴ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۱۴۹۲۹
۵۵ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۱۴۹۲۹
۵۶ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۱۴۹۲۹
۵۷ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان فارس۱۴۰۰۱۹۲۶۴۱۴
۵۸ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان فارسکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان فارس۱۴۰۰۱۹۲۶۴۱۴
۵۹ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان فارسکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان فارس۱۴۰۰۱۹۲۶۴۱۴
۶۰ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان قزوین۱۴۰۰۳۰۰۷۷۰۷
۶۱ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان قزوینکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان قزوین۱۴۰۰۳۰۰۷۷۰۷
۶۲ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان قزوینکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان قزوین۱۴۰۰۳۰۰۷۷۰۷
۶۳ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان قم۱۴۰۰۱۹۲۲۵۵۶
۶۴ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان قمکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان قم۱۴۰۰۱۹۲۲۵۵۶
۶۵ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان قمکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان قم۱۴۰۰۱۹۲۲۵۵۶
۶۶ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کردستان۱۴۰۰۱۹۹۳۲۸۰
۶۷ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کردستانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کردستان۱۴۰۰۱۹۹۳۲۸۰
۶۸ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کردستانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کردستان۱۴۰۰۱۹۹۳۲۸۰
۶۹ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کرمان۱۴۰۰۱۹۷۴۷۳۶
۷۰ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کرمانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کرمان۱۴۰۰۱۹۷۴۷۳۶
۷۱ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کرمانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کرمان۱۴۰۰۱۹۷۴۷۳۶
۷۲ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه۱۴۰۰۱۹۲۴۳۹۱
۷۳ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاهکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کرمانشاه۱۴۰۰۱۹۲۴۳۹۱
۷۴ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاهکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کرمانشاه۱۴۰۰۱۹۲۴۳۹۱
۷۵ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۱۹۴۴۱۳۹
۷۶ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۱۹۴۴۱۳۹
۷۷ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۱۹۴۴۱۳۹
۷۸ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان گلستان۱۴۰۰۲۵۹۱۱۴۳
۷۹ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان گلستانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان گلستان۱۴۰۰۲۵۹۱۱۴۳
۸۰ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان گلستانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان گلستان۱۴۰۰۲۵۹۱۱۴۳
۸۱ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان گیلان۱۴۰۰۲۰۲۰۷۹۵
۸۲ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان گیلانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان گیلان۱۴۰۰۲۰۲۰۷۹۵
۸۳ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان گیلانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان گیلان۱۴۰۰۲۰۲۰۷۹۵
۸۴ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان لرستان۱۴۰۰۲۰۳۰۰۹۹
۸۵ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان لرستانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان لرستان۱۴۰۰۲۰۳۰۰۹۹
۸۶ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان لرستانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان لرستان۱۴۰۰۲۰۳۰۰۹۹
۸۷ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان مازندران۱۴۰۰۱۹۲۲۶۸۷
۸۸ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان مازندرانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان مازندران۱۴۰۰۱۹۲۲۶۸۷
۸۹ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان مازندرانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان مازندران۱۴۰۰۱۹۲۲۶۸۷
۹۰ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی۱۴۰۰۱۹۲۲۰۳۰
۹۱ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان مرکزیکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان مرکزی۱۴۰۰۱۹۲۲۰۳۰
۹۲ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان مرکزیکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان مرکزی۱۴۰۰۱۹۲۲۰۳۰
۹۳ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان۱۴۰۰۲۵۹۱۴۲۶
۹۴ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان هرمزگان۱۴۰۰۲۵۹۱۴۲۶
۹۵ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان هرمزگان۱۴۰۰۲۵۹۱۴۲۶
۹۶ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان همدان۱۴۰۰۲۰۸۱۸۷۱
۹۷ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان همدانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان همدان۱۴۰۰۲۰۸۱۸۷۱
۹۸ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان همدانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان همدان۱۴۰۰۲۰۸۱۸۷۱
۹۹ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان یزد۱۴۰۰۳۰۸۶۰۱۶
۱۰۰ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان یزدکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان یزد۱۴۰۰۳۰۸۶۰۱۶
۱۰۱ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان یزدکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان یزد۱۴۰۰۳۰۸۶۰۱۶
۱۰۲ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۱۹۷۲۶۷۵
۱۰۳ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهرانکلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و نواحی شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۱۹۷۲۶۷۵
۱۰۴ وزارت آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهرانکلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۱۹۷۲۶۷۵
۱۰۵ وزارت آموزش و پرورشسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی۱۴۰۰۳۲۳۷۱۵۲
۱۰۶ وزارت آموزش و پرورشسازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده۱۴۰۰۵۸۷۷۵۲۵
۱۰۷ وزارت آموزش و پرورشسازمان نهضت سواد آموزی۱۴۰۰۰۲۹۰۱۸۰
۱۰۸ وزارت آموزش و پرورشسازمان آموزش و پرورش استثنایی۱۴۰۰۴۷۱۹۶۸۲
۱۰۹ وزارت آموزش و پرورشسازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور۱۴۰۰۲۴۵۹۲۱۰
۱۱۰ وزارت آموزش و پرورشسازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشورکلیه ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در استان ها۱۴۰۰۲۴۵۹۲۱۰
۱۱۱ وزارت آموزش و پرورشدانشگاه فرهنگیان۱۴۰۰۲۳۶۶۰۳۰
۱۱۲ وزارت آموزش و پرورشدانشگاه فرهنگیانکلیه واحدهای دانشگاه فرهنگیان در استان ها۱۴۰۰۲۳۶۶۰۳۰
۱۱۳ وزارت آموزش و پرورشدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی۱۴۰۰۱۹۶۴۳۱۳
۱۱۴ وزارت آموزش و پرورشکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان۱۰۱۰۰۸۶۵۵۹۶
۱۱۵ وزارت آموزش و پرورشکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانکلیه کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان ها و شهرستان ها۱۰۱۰۰۸۶۵۵۹۶
۱۱۶ وزارت آموزش و پرورشسازمان دانش آموزی۱۴۰۰۲۰۲۲۱۷۴
۱۱۷ وزارت آموزش و پرورشصندوق ذخیره فرهنگیان۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
۱۱۸ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات۱۴۰۰۰۱۹۴۲۶۶
۱۱۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۱۹۴۲۶۶
۱۲۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۱۹۴۲۶۶
۱۲۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی۱۴۰۰۳۱۲۹۹۸۵
۱۲۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتسازمان فناوری اطلاعات۱۰۱۰۱۲۴۱۷۱۹
۱۲۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتشرکت ارتباطات زیرساخت۱۰۱۰۰۶۲۹۱۹۰
۱۲۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتسازمان فضایی ایران۱۴۰۰۲۸۳۵۷۶۱
۱۲۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتشرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۰۲۹۱۹۸۵۵
۱۲۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتشرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرانکلیه ادارات پست استان ها و شهرستان ها۱۴۰۰۲۹۱۹۸۵۵
۱۲۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتشرکت پست بانک۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷
۱۲۸ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات)۱۴۰۰۳۰۱۴۱۶۲
۱۲۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتدانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات۱۴۰۰۶۰۱۰۱۴۶
۱۳۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتشرکت خدمات هوایی پیام*
۱۳۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتشرکت خدمات هوایی پیاممنطقه ویژه اقتصادی پیام*
۱۳۲وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران*
۱۳۳وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایرانهیات مرکزی گزینش*
۱۳۴وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان*
۱۳۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۳۶ وزارت امور اقتصادی و داراییهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۳۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۳۸ وزارت امور اقتصادی و داراییشورای عالی مبارزه با پولشویی۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۳۹ وزارت امور اقتصادی و داراییشورای عالی بورس۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۰ وزارت امور اقتصادی و داراییشورای نظارت مالی۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۱ وزارت امور اقتصادی و داراییهیات نظار بانک مرکزی۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۲ وزارت امور اقتصادی و داراییهیات نظارت چاپ اوراق بهادار۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۳ وزارت امور اقتصادی و داراییهیات واگذاری۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۴ وزارت امور اقتصادی و داراییمرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۵ وزارت امور اقتصادی و داراییمرکز اطلاعات مالی و بارزه با پولشویی۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۶ وزارت امور اقتصادی و داراییمرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۷ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۱۸۷۵۹۰
۱۴۸ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۱۸۷۵۹۰
۱۴۹ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۶۳۹۴۷۲۰
۱۵۰ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربیکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۶۳۹۴۷۲۰
۱۵۱ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل۱۴۰۰۰۱۸۳۶۰۲
۱۵۲ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیلکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۰۱۸۳۶۰۲
۱۵۳ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۸۷۶۴۴
۱۵۴ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۸۷۶۴۴
۱۵۵ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز۱۴۰۰۰۱۸۷۶۶۳
۱۵۶ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرزکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۰۱۸۷۶۶۳
۱۵۷ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام۱۴۰۰۰۱۸۷۶۱۰
۱۵۸ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلامکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۰۱۸۷۶۱۰
۱۵۹ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر۱۴۰۰۶۱۶۹۵۶۱
۱۶۰ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهرکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۶۱۶۹۵۶۱
۱۶۱ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران۱۴۰۰۶۳۹۴۵۸۲
۱۶۲ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهرانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۶۳۹۴۵۸۲
۱۶۳ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۰۰۰۷۸
۱۶۴ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۰۰۰۷۸
۱۶۵ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی*
۱۶۶ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبیکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان خراسان جنوبی*
۱۶۷ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۱۸۲۶۶۹
۱۶۸ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضویکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۱۸۲۶۶۹
۱۶۹ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۶۱۶۹۵۹۵
۱۷۰ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالیکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۶۱۶۹۵۹۵
۱۷۱ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان۱۴۰۰۰۱۸۷۶۸۲
۱۷۲ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۰۱۸۷۶۸۲
۱۷۳ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان۱۴۰۰۰۱۸۷۷۱۸
۱۷۴ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۰۱۸۷۷۱۸
۱۷۵ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان۱۴۰۰۰۲۰۰۲۷۲
۱۷۶ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۰۲۰۰۲۷۲
۱۷۷ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۲۰۰۲۲۰
۱۷۸ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۲۰۰۲۲۰
۱۷۹ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس۱۴۰۰۰۱۸۲۴۰۷
۱۸۰ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارسکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۰۱۸۲۴۰۷
۱۸۱ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین۱۴۰۰۰۱۸۳۶۲۱
۱۸۲ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوینکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۰۱۸۳۶۲۱
۱۸۳ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم۱۴۰۰۶۱۶۹۴۶۴
۱۸۴ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قمکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان قم۱۴۰۰۶۱۶۹۴۶۴
۱۸۵ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان۱۴۰۰۰۱۸۲۳۱۴
۱۸۶ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۰۱۸۲۳۱۴
۱۸۷ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان۱۴۰۰۶۳۹۴۴۳۲
۱۸۸ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۶۳۹۴۴۳۲
۱۸۹ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۰۰۳۰۸
۱۹۰ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاهکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۰۰۳۰۸
۱۹۱ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۲۰۲۰۰۸
۱۹۲ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۲۰۲۰۰۸
۱۹۳ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان۱۴۰۰۰۲۰۵۴۴۸
۱۹۴ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۰۲۰۵۴۴۸
۱۹۵ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان۱۴۰۰۰۱۸۷۷۳۷
۱۹۶ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۰۱۸۷۷۳۷
۱۹۷ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان۱۴۰۰۰۱۸۲۸۰۶
۱۹۸ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۰۱۸۲۸۰۶
۱۹۹ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران۱۴۰۰۰۱۸۲۳۶۷
۲۰۰ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندرانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۰۱۸۲۳۶۷
۲۰۱ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی۱۴۰۰۰۱۸۲۵۰۴
۲۰۲ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزیکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۰۱۸۲۵۰۴
۲۰۳ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان۱۴۰۰۰۱۸۲۵۶۱
۲۰۴ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۰۱۸۲۵۶۱
۲۰۵ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان۱۴۰۰۰۱۸۷۷۷۵
۲۰۶ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدانکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۰۱۸۷۷۷۵
۲۰۷ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد۱۴۰۰۰۱۸۲۷۱۳
۲۰۸ وزارت امور اقتصادی و داراییاداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزدکلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۰۱۸۲۷۱۳
۲۰۹ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشور۱۴۰۰۰۲۰۱۹۶۰
۲۱۰ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۱۰۰۹۱
۲۱۱ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۱۰۰۹۱
۲۱۲ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۲۱۰۱۱۲
۲۱۳ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربیکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۲۱۰۱۱۲
۲۱۴ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان اردبیل۱۴۰۰۰۲۱۰۱۳۱
۲۱۵ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان اردبیلکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۰۲۱۰۱۳۱
۲۱۶ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۱۰۱۴۶
۲۱۷ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان اصفهانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۱۰۱۴۶
۲۱۸ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان البرز۱۴۰۰۰۲۱۰۱۶۵
۲۱۹ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان البرزکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۰۲۱۰۱۶۵
۲۲۰ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان ایلام۱۴۰۰۰۲۱۰۱۸۴
۲۲۱ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان ایلامکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۰۲۱۰۱۸۴
۲۲۲ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۱۰۲۰۵
۲۲۳ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان بوشهرکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۱۰۲۰۵
۲۲۴ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران۱۴۰۰۰۲۱۰۲۲۴ استان  ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۴۳ شهر
۲۲۵ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهرانکلیه ادارات کل امور مالیاتی مناطق شهر تهران۱۴۰۰۰۲۱۰۲۴۳ شهر
۲۲۶ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهرانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۰۲۱۰۲۲۴ استان
۲۲۷ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۱۰۲۶۲
۲۲۸ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۱۰۲۶۲
۲۲۹ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۲۱۰۲۸۱
۲۳۰ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبیکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۲۱۰۲۸۱
۲۳۱ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۲۱۰۳۴۰
۲۳۲ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضویکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۲۱۰۳۴۰
۲۳۳ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۱۰۳۲۱
۲۳۴ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالیکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۱۰۳۲۱
۲۳۵ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۱۰۳۶۰
۲۳۶ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان خوزستانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۱۰۳۶۰
۲۳۷ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان زنجان۱۴۰۰۰۲۱۰۳۸۹
۲۳۸ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان زنجانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۰۲۱۰۳۸۹
۲۳۹ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان سمنان۱۴۰۰۰۲۱۰۴۰۰
۲۴۰ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان سمنانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۰۲۱۰۴۰۰
۲۴۱ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۲۱۰۴۲۹
۲۴۲ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۲۱۰۴۲۹
۲۴۳ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان فارس۱۴۰۰۰۲۱۰۴۴۸
۲۴۴ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان فارسکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۰۲۱۰۴۴۸
۲۴۵ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان قزوین۱۴۰۰۰۲۱۰۴۶۷
۲۴۶ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان قزوینکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۰۲۱۰۴۶۷
۲۴۷ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان قم۱۴۰۰۰۲۱۰۴۸۶
۲۴۸ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان قمکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان قم۱۴۰۰۰۲۱۰۴۸۶
۲۴۹ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان کردستان۱۴۰۰۰۲۱۰۵۰۷
۲۵۰ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان کردستانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۰۲۱۰۵۰۷
۲۵۱ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان کرمان۱۴۰۰۰۲۱۰۵۲۶
۲۵۲ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان کرمانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۰۲۱۰۵۲۶
۲۵۳ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۱۰۵۴۵
۲۵۴ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاهکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۱۰۵۴۵
۲۵۵ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۲۱۰۷۲۰
۲۵۶ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان کهگیلویه و بویر احمد۱۴۰۰۰۲۱۰۷۲۰
۲۵۷ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان گلستان۱۴۰۰۰۲۱۰۵۶۴
۲۵۸ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان گلستانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۰۲۱۰۵۶۴
۲۵۹ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان گیلان۱۴۰۰۰۲۱۰۵۸۳
۲۶۰ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان گیلانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۰۲۱۰۵۸۳
۲۶۱ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان لرستان۱۴۰۰۰۲۱۰۶۰۴
۲۶۲ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان لرستانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۰۲۱۰۶۰۴
۲۶۳ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان مازندران۱۴۰۰۰۲۱۰۶۲۳
۲۶۴ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان مازندرانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۰۲۱۰۶۲۳
۲۶۵ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان مرکزی۱۴۰۰۰۲۱۰۶۴۲
۲۶۶ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان مرکزیکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۰۲۱۰۶۴۲
۲۶۷ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان۱۴۰۰۰۲۱۰۶۶۱
۲۶۸ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان هرمزگانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان هرمزگان۱۴۰۰۰۲۱۰۶۶۱
۲۶۹ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان همدان۱۴۰۰۰۲۱۰۶۸۰
۲۷۰ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان همدانکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۰۲۱۰۶۸۰
۲۷۱ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان یزد۱۴۰۰۰۲۱۰۷۰۱
۲۷۲ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استان یزدکلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان یزد۱۴۰۰۰۲۱۰۷۰۱
۲۷۳ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران۱۴۰۰۰۲۶۸۷۷۳
۲۷۴ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان خصوصی سازی۱۴۰۰۰۲۸۶۸۳۰
۲۷۵ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان حسابرسی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲
۲۷۶ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان بورس و اوراق بهادار۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰
۲۷۷ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان بورس و اوراق بهادارشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰
۲۷۸ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی۱۴۰۰۰۲۷۴۲۴۴
۲۷۹ وزارت امور اقتصادی و داراییشرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
۲۸۰ وزارت امور اقتصادی و داراییشرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران۱۴۰۰۲۲۴۴۳۹۱
۲۸۱ وزارت امور اقتصادی و داراییشرکت سهامی بیمه ایران۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲
۲۸۲ وزارت امور اقتصادی و داراییبانک ملی ایران۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
۲۸۳ وزارت امور اقتصادی و داراییبانک ملی ایرانکلیه شعب بانک ملی درتهران و استان ها و دارای سلسله مراتب حقوقی در سامانه سمپ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
۲۸۴ وزارت امور اقتصادی و داراییبانک سپه۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲
۲۸۵ وزارت امور اقتصادی و داراییبانک سپهکلیه شعب بانک سپه درتهران و استان ها۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲
۲۸۶ وزارت امور اقتصادی و داراییبانک توسعه صادرات ایران۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
۲۸۷ وزارت امور اقتصادی و داراییبانک توسعه صادرات ایرانکلیه شعب بانک توسعه صادرات ایران درتهران و استان ها۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
۲۸۸ وزارت امور اقتصادی و داراییبانک مسکن۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲
۲۸۹ وزارت امور اقتصادی و داراییبانک مسکن کلیه شعب بانک مسکن درتهران و استان ها و دارای سلسله مراتب حقوقی در سامانه سمپ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲
۲۹۰ وزارت امور اقتصادی و داراییبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸
۲۹۱ وزارت امور اقتصادی و داراییگمرک جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴
۲۹۲ وزارت امور اقتصادی و داراییپژوهشکده امور اقتصادی*
۲۹۳  وزارت امور خارجه۱۴۰۰۰۲۱۵۳۵۰
۲۹۴  وزارت امور خارجههیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۲۱۵۳۵۰
۲۹۵  وزارت امور خارجه هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۲۱۵۳۵۰
۲۹۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۲۹۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۲۹۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۲۹۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیهیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۳۰۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیمرکز سنجش آموزش پزشکی کشور۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۳۰۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیسازمان غذا و دارو۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۳۰۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انستیتو پاستور ایران۱۴۰۰۰۲۱۷۰۹۸
۳۰۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیسازمان انتقال خون۱۴۰۰۰۲۳۵۵۳۴
۳۰۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیسازمان انتقال خونکلیه مراکز انتقال خون استان ها و شهرستان ها۱۴۰۰۰۲۳۵۵۳۴
۳۰۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیسازمان انتقال خونموسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون۱۴۰۰۰۲۳۵۵۳۴
۳۰۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیمرکز قلب شهید رجایی۱۴۰۰۳۳۶۶۷۷۴
۳۰۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیسازمان بیمه سلامت ایران۱۴۰۰۳۲۴۴۷۶۲
۳۰۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیسازمان بیمه سلامت ایرانکلیه ادارات کل بیمه سلامت استان ها و واحدهای تابعه سازمان۱۴۰۰۳۲۴۴۷۶۲
۳۰۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیسازمان بیمه سلامت ایرانسازمان بیمه خدمات درمانی کشور و کلیه ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان ها۱۴۰۰۳۲۴۴۷۶۲
۳۱۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیسازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس  کشور۱۴۰۰۷۵۰۰۱۵۳
۳۱۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیسازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس  کشورمرکز اورژانس تهران۱۴۰۰۳۵۶۱۰۰۰
۳۱۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی(تبریز) (معاونت خدمات پشتیبانی)۱۴۰۰۲۹۱۹۹۳۳
۳۱۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی(تبریز) (معاونت خدمات پشتیبانی)شبکه های بهداشت و درمان : اسکو-اهر- بستان آباد- بناب – تبریز-جلفا-چاراویماق-خداآفرین- شبسستر- کلیبر- عجب شیر- مرند ملکان – میانه- ورزقان- هریس۱۴۰۰۲۹۱۹۹۳۳
۳۱۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی(تبریز) (معاونت خدمات پشتیبانی)بیمارستان ها و مراکز درمانی: الزهرا تبریز- اسدآبادی- امام رضا تبریز- قلب و عروق شهید مدنی تبریز – کودکان تبریز- طالقانی تبریز – شهدا تبریز- چشم نیکوکاری تبریز- علوی تبریز -سینا تبریز- باباباغی- رازی تبریز- علامه جعفری ورزقان- امام حسین هشترود- امام حسین هریس- خاتم الانبیا میانه- برکت امام خمینی میانه- فارابی ملکان- کوه کمری مرند- امام خمینی کلیبر- امام خمینی عجبشیر- فاطمیه شبستر- امیرالمومنین چاراویماق- دکتر ساجدی هادیشهر(جلفا)- شهدای بناب- امام خمینی بناب- استاد شهریار بستان آباد- باقرالعلوم اهر- امام خمینی اسکو- شهید مدنی آذرشهر۱۴۰۰۲۹۱۹۹۳۳
۳۱۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی(تبریز) (معاونت خدمات پشتیبانی)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۹۱۹۹۳۳
۳۱۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب*
۳۱۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراببیمارستان ها و مراکز درمانی: امام خمینی سراب*
۳۱۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سرابمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سراب*
۳۱۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه۱۴۰۰۶۶۶۵۱۸۰
۳۲۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغهبیمارستان ها و مراکز درمانی: بیمارستان های شهید دکتر بهشتی مراغه- امیرالمومنین مراغه- بوعلی سینا مراغه۱۴۰۰۶۶۶۵۱۸۰
۳۲۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغهمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مراغه۱۴۰۰۶۶۶۵۱۸۰
۳۲۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی (ارومیه)۱۴۰۰۰۲۴۵۵۷۷
۳۲۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی (ارومیه)شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت ارومیه- ماکو- پلدشت- چالدران- شوط- چاپیاره- سلماس- اشنویه- نقده – میاندوآب- مهاباد – پیرانشهر- بوکان  شاهیندژ- تکاب – سردشت۱۴۰۰۰۲۴۵۵۷۷
۳۲۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی (ارومیه)بیمارستان ها و مراکز درمانی :مراکز آموزشی، درمانی: مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی ارومیه – شهید مطهری ارومیه- آیت الله طالقانی ارومیه – سیدالشهدا ارومیه – مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه(روانپزشکی سابق)- حضرت فاطمه زهرا نقده- عباسی میاندوآب- حضرت فاطمه میاندوآب- امام خمینی مهاباد- فجر ماکو- شهدا شوط- شهید راثی شاهین دژ- خاتم الانبیا سلماس- امام خمینی سردشت- امام خمینی چایپاره- شهیدبهشتی چالدران- شهدا تکاب- امام خمینی پیرانشهر- امام خمینی پلدشت- شهید قلی پور بوکان- نبی اکرم اشنویه- امام خمینی نقده۱۴۰۰۰۲۴۵۵۷۷
۳۲۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی (ارومیه)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۲۴۵۵۷۷
۳۲۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی۱۴۰۰۷۰۰۲۱۰۰
۳۲۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خویبیمارستان ها و مراکز درمانی :مراکز آموزشی، درمانی: امام خمینی خوی- شهید مدنی خوی- قمربنی هاشم خوی۱۴۰۰۷۰۰۲۱۰۰
۳۲۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خویمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوی۱۴۰۰۷۰۰۲۱۰۰
۳۲۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل۱۴۰۰۰۴۰۵۰۵۶
۳۳۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل شبکه های بهداشت و درمان :مرکز بهداشت شهرستان اردبیل-شبکه های بهداشت شهرستان های مشکین شهر-  بیله سوار-سرعین- نیر- پارس آباد- کوثر- مشکین شهر- گرمی – نمین – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال۱۴۰۰۰۴۰۵۰۵۶
۳۳۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیلبیمارستان ها و مراکز درمانی :مراکز آموزشی و درمانی: امام خمینی اردبیل -مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی اردبیل- علوی اردبیل – بوعلی اردبیل-امام رضا – امام خمینی خلخال بیمارستان ها: امام خمینی بیله سوار- امام خمینی پارس آباد- شهدا پارس آباد- ولیعصر مشکین شهر- امام خمینی نمین – ولایت گرمی – امام خمینی کوثر۱۴۰۰۰۴۰۵۰۵۶
۳۳۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیلمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اردبیل۱۴۰۰۰۴۰۵۰۵۶
۳۳۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۸۸۵۳۳
۳۳۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهانشبکه های بهداشت و درمان : مراکز بهداشت شماره ۱ اصفهان – شماره ۲ اصفهان – شبکه های بهداشت شهرستان های اردستان – برخوار- بویین میاندشت – تیران وکرون – چادگان – خمینی شهر – خوانسار – خور و بیابانک – دهاقان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا – فریدن – فریدون شهر -فلاورجان- گلپایگان – لنجان – مبارکه – نائین- نجف آباد – نطنز۱۴۰۰۰۱۸۸۵۳۳
۳۳۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهانبیمارستان ها و مراکز درمانی : مراکز آموزشی، درمانی:  الزهرا اصفهان-  امام موسی کاظم اصفهان-  امین اصفهان- آیت اله کاشانی اصفهان- شهید بهشتی اصفهان – شهید چمران اصفهان – کودکان حضرت امام حسین اصفهان-  نور و حضرت علی اصغر بیمارستان ها:  بیمارستان فیض- بوعلی چادگان – عیسی بن مریم اصفهان – حضرت زهرای اصفهان – امیرالمومنین شهرضا-صاحب الزمان  شهرضا – حشمتیه حبیبیان نایین – حضرت محمد رسول الله  مبارکه – سید الشهدا سمیرم – شهدای لنجان – گلدیس شاهین شهر – امام خمینی  فلاورجان – شهید محمد منتظری نجف آباد- آیت الله مدرس نجف آباد -فاطمیه بادرود- خاتم الانبیاء نطنز – فاطمیه خوانسار- بهنیا تیران و کرون – شهدای دهاقان – امام حسین گلپایگان -تخصصی شفا (کلیشاد و سودرجان)- حضرت محمد میمه- شهید رجایی داران (فریدن)- شهید دکتر بهشتی اردستان -حضرت رسول اکرم فریدونشهر- شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر-بوعلی چادگان-  سیدالشهدا اصفهان- مجتمع آموزشی، درمانی، پژوهشی امید- مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی اصفهان- مجتمع بیمارستان های ساعی ، اشرفی ، ۹ دی منظریه خمینی شهر۱۴۰۰۰۱۸۸۵۳۳
۳۳۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهانمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۸۸۵۳۳
۳۳۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان (معاونت توسعه مدیریت و منابع)۱۴۰۰۰۲۰۴۴۰۹
۳۳۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان (معاونت توسعه مدیریت و منابع)بیمارستان ها و مراکز درمانی : بیمارستان های کارگرنژاد کاشان – شهید بهشتی کاشان- متینی کاشان – نقوی کاشان- امام علی کاشان –  سیدالشهدا آران و بیدگل- شهید رجایی آران و بیدگل۱۴۰۰۰۲۰۴۴۰۹
۳۳۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان (معاونت توسعه مدیریت و منابع)مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان۱۴۰۰۰۲۰۴۴۰۹
۳۴۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز (کرج)۱۴۰۰۰۲۱۱۴۹۱
۳۴۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز (کرج)شبکه های بهداشت و درمان : مراکز بهداشت غرب کرج – شرق کرج  شبکه های بهداشت و درمان نظرآباد – ساوجبلاغ – طالقان – فردیس – اشتهارد۱۴۰۰۰۲۱۱۴۹۱
۳۴۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز (کرج)بیمارستان ها و مراکز درمانی : بیمارستان های امام حسن مجتبی- شهید رجایی – کمالی – فاطمه الزهرا اشتهارد- امام جعفر صادق – ثارالله کرج – دکتر شریعتی – کوثرکرج – امام حسین- مجتمع آموزشی، درمانی امام علی- مرکز آموزشی درمانی شهید آیت الله مدنی۱۴۰۰۰۲۱۱۴۹۱
۳۴۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز (کرج)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز۱۴۰۰۰۲۱۱۴۹۱
۳۴۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام۱۴۰۰۳۳۷۹۹۴۲
۳۴۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلامشبکه های بهداشت و درمان :مرکز بهداشت شهرستان ایلام -شبکه های بهداشت و درمان سیروان -ایوان – مهران – پایانه مرزی مهران – ملکشاهی – دهلران – دره شهر – آبدانان – بدره – چرداول۱۴۰۰۳۳۷۹۹۴۲
۳۴۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلامبیمارستان ها و مراکز درمانی : مراکز آموزشی، درمانی:  امام خمینی ایلام – شهید مصطفی خمینی ایلام – آیت الله طالقانی ایلام  بیمارستان ها: امام علی سرابله -امام رضا ایوان- امام حسین مهران – شهدا دهلران – ولیعصر دره شهر – رسول اکرم آبدانان-امام علی شیروان چرداول۱۴۰۰۳۳۷۹۹۴۲
۳۴۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلاممدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان ایلام۱۴۰۰۳۳۷۹۹۴۲
۳۴۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۰۵۴۶۷
۳۴۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر شبکه های بهداشت و درمان  : مرکز بهداشت شهرستان بوشهر -شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تنگستان – جم – دشتستان – دشتی – دیر – دیلم – کنگان – گناوه – عسلویه۱۴۰۰۰۲۰۵۴۶۷
۳۵۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهربیمارستان ها و مراکز درمانی : شهدای خلیج فارس بوشهر – تخصصی قلب بوشهر- شهید صادق گنجی برازجان – امام خمینی کنگان – زینبیه دشتی-  خورموج – امیرالمومنین گناوه – سوانح و سوختگی چرومی گناوه – بقیه الله الاعظم دیلم – امام حسین اهرم – امام هادی دیر- امام حسین تنگستان- شهید گنجی دشتستان۱۴۰۰۰۲۰۵۴۶۷
۳۵۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهرمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۰۵۴۶۷
۳۵۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تهران۱۴۰۰۳۴۱۰۷۲۰
۳۵۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تهران شبکه های بهداشت و درمان : شبکه بهداشت و درمان جنوب- شهرری – اسلامشهر۱۴۰۰۳۴۱۰۷۲۰
۳۵۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تهرانبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های آرش تهران- امام خمینی تهران- بهارلو تهران – رازی(پوست) تهران – یاس تهران -دکتر شریعتی تهران – فارابی تهران – ولیعصر  – بهرامی تهران – روزبه تهران – مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی سینا تهران – ضیائیان تهران – مجتمع بیمارستانی امام خمینی – مرکز قلب تهران – مرکز تصویر برداری پزشکی – مجتمع بیمارستانی امیر اعلم تهران- انسیتو کلنسر- مرکز طبی کودکان تهران۱۴۰۰۳۴۱۰۷۲۰
۳۵۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)۱۴۰۰۲۶۳۱۰۰۷
۳۵۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) شبکه های بهداشت و درمان : شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های اردل – بروجن – بن – سامان – شهرکرد – فارسان – کوهرنگ – کیار – لردگان۱۴۰۰۲۶۳۱۰۰۷
۳۵۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها: آیت اله کاشانی شهرکرد- هاجر شهرکرد- ولیعصر بروجن – سیدالشهدا فارسان- روانپزشکی سینا جونقان – شهدا لردگان –  امام رضا اردل – امام جواد ناغان – سردار شهید ارجمند مالخلیفه – امام سجاد(ع) کوهرنگ کلینیک ها: کلینیک فوق تخصصی امام علی- کلینیک فوق تخصصی حضرت رسول – کلینیک داندانپزشکی تخصصی صدف – سلامتکده طب ایرانی اکسیر۱۴۰۰۲۶۳۱۰۰۷
۳۵۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی  استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۶۳۱۰۰۷
۳۵۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی (بیرجند)۱۴۰۰۰۲۸۰۳۳۸
۳۶۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی (بیرجند)شبکه های بهداشت و درمان : مرکز بهداشت شهرستان بیرجند – شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های درمیان – سربیشه – قاین -بشرویه – زیرکوه – طبس- نهبندان – خوسف – سرایان – فردوس۱۴۰۰۰۲۸۰۳۳۸
۳۶۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی (بیرجند)بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های ولیعصر بیرجند- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی بیرجند – شهدا قاین – شهید دکتر چمران فردوس – شهید دکتر احمد آتشدست نهبندان – علی ابن الیطالب  سربیشه – حضرت رسول فردوس – امام رضا بیرجند- رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر-شفا بشرویه – شهید سید مصطفی حسینی طبس- امام علی سرایان – خاتم الانبیا درمیان – مرکز جامع درمان بیماری های خاص  – بیمارستان کوثر۱۴۰۰۰۲۸۰۳۳۸
۳۶۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی (بیرجند)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۲۸۰۳۳۸
۳۶۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی (مشهد)۱۴۰۰۲۸۲۰۲۷۰
۳۶۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی (مشهد) شبکه های بهداشت و درمان : شبکه های بهداشت شماره ۱،۲،۳،۵ مشهد -ثامن-  باخرز – بردسکن – تایباد – چناران – خلیل آباد – خواف – درگز – رشتخوار – سرخس – طرقبه شاندیز – فریمان – قوچان کاشمر – کلات – مه ولات۱۴۰۰۲۸۲۰۲۷۰
۳۶۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی (مشهد)بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها:  ام البنین مشهد – امید  مشهد – منتصریه (فوق تخصصی دیالیز و پیوند اعضا) – تخصصی کودکان اکبر مشهد – تخصصی چشم خاتم الانبیا مشهد – شهید هاشمی نژاد مشهد – فوق تخصصی دکتر علی شریعتی مشهد – فوق تخصصی جراحی عروق علوی مشهد – حجازی مشهد – امام حسن مجتبی کلات- شهید مدرس کاشمر- حضرت ابوالفضل کاشمر- موسی ابن جعفر قوچان- شهدای قوچان- حضرت زهرا فریمان- لقمان حکیم سرخس- حضرت زهرا رشتخوار- امام خمینی درگز- ۲۲ بهمن خواف- خاتم الانبیا خلیل آباد – ثامن الائمه تایباد- ولیعصر بردسکن- خاتم الانبیا باخرز مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی : امام رضا مشهد – آیت الله طالقانی مشهد -فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ  مشهد- سوانح شهید کامیاب مشهد –  قائم مشهد – مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی و روانپزشکی ابن سینا۱۴۰۰۲۸۲۰۲۷۰
۳۶۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی (مشهد)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۸۲۰۲۷۰
۳۶۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام*
۳۶۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جامبیمارستان ها و مراکز آموزشی :سجادیه تربت جام*
۳۶۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جاممرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تربت جام*
۳۷۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه۱۴۰۰۰۲۸۱۸۹۲
۳۷۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه شبکه های بهداشت و درمان : زاوه – مه ولات۱۴۰۰۰۲۸۱۸۹۲
۳۷۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهبیمارستان ها و مراکز آموزشی : نهم دی تربت حیدریه – امام رضا مه ولات – بیمارستان در دست احداث امام حسین (ع)۱۴۰۰۰۲۸۱۸۹۲
۳۷۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تربت حیدریه۱۴۰۰۰۲۸۱۸۹۲
۳۷۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار۱۴۰۰۳۲۴۰۹۱۰
۳۷۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار شبکه های بهداشت و درمان :جوین- داورزن- جغتای- خوشاب۱۴۰۰۳۲۴۰۹۱۰
۳۷۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزواربیمارستان ها و مراکز آموزشی : تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه سبزوار- محمد واسعی سبزوار- امداد شهید بهشتی سبزوار- شهیدان مبینی سبزوار- قمربنی هاشم جوین- ولی عصر جغتای۱۴۰۰۳۲۴۰۹۱۰
۳۷۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوارمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سبزوار۱۴۰۰۳۲۴۰۹۱۰
۳۷۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور۱۴۰۰۲۴۵۰۱۴۸
۳۷۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور شبکه های بهداشت و درمان : فیروزه۱۴۰۰۲۴۵۰۱۴۸
۳۸۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابوربیمارستان ها و مراکز آموزشی : مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی  ۲۲ بهمن- مرکزآموزشی، پژوهشی، درمانی حکیم۱۴۰۰۲۴۵۰۱۴۸
۳۸۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابورمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور۱۴۰۰۲۴۵۰۱۴۸
۳۸۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد۱۴۰۰۶۶۵۰۲۳۵
۳۸۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گنابادشبکه های بهداشت و درمان : شبکه بهداشت و درمان بجستان۱۴۰۰۶۶۵۰۲۳۵
۳۸۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گنابادبیمارستان هاو مراکز درمانی : بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی – بیمارستان آیت اله مدنی بجستان۱۴۰۰۶۶۵۰۲۳۵
۳۸۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گنابادمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گناباد۱۴۰۰۶۶۵۰۲۳۵
۳۸۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۲۰۲۳۲۵
۳۸۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی شبکه های بهداشت و درمان : مرکز بهداشت شهرستان بجنورد -شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های شیروان – مانه و سملقان – فاروج – جاجرم – راز و جرگلان – گرمه۱۴۰۰۳۲۰۲۳۲۵
۳۸۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالیبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های شهرستان بجنورد : امام رضابجنورد- امام علی بجنورد- بنت الهدای بجنورد- امام حسن بجنورد -امام خمینی شیروان- آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان – جواد الائمه جاجرم –  شهدای فاروج -پورسینای آشخانه( مانه و سملقان)۱۴۰۰۳۲۰۲۳۲۵
۳۸۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالیمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۲۰۲۳۲۵
۳۹۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین۱۴۰۰۴۸۶۰۰۹۴
۳۹۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراینبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان امام خمینی۱۴۰۰۴۸۶۰۰۹۴
۳۹۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراینمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اسفراین۱۴۰۰۴۸۶۰۰۹۴
۳۹۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان (اهواز)۱۴۰۰۰۲۷۳۸۸۵
۳۹۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان (اهواز)شبکه های بهداشت و درمان : شرق – غرب – امیدیه – اندیکا – اندیمشک – ایذه – باغملک – باوی – دشت آزادگان – هویزه – دهدز – رامشیر – رامهرمز – شوشتر – لالی – هفتکل – هندیجان – کارون – ماهشهر- حمیدیه – مسجد سلیمان۱۴۰۰۰۲۷۳۸۸۵
۳۹۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان (اهواز)بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی درمانی : شفا اهواز – شهید بقایی ۲ – رازی اهواز – ابوذر اهواز – سلامت اهواز – گلستان اهواز – امام خمینی اهواز – آیت الله طالقانی اهواز- شهدای هندیجان- ۲۲ بهمن مسجد سلیمان- امید لالی- سینا کارون- مادر رامهرمز- امام خمینی رامهرمز- رسول اکرم رامشیر- شهید چمران دشت آزادگان- شهدای صنعت نفت- زایشگاه راه زینب بندر امام خمینی (ماهشهر)- حاجیه نرگس معرفی ماهشهر- شهید طباطبایی باغ ملک- شهدای ایذه – امام علی اندیمشک – امام رضا امیدیه۱۴۰۰۰۲۷۳۸۸۵
۳۹۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان (اهواز)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۷۳۸۸۵
۳۹۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول (ستاد پشتیبانی )۱۴۰۰۲۱۳۹۳۲۳
۳۹۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول (ستاد پشتیبانی ) شبکه های بهداشت و درمان : شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های شوش – گتوند۱۴۰۰۲۱۳۹۳۲۳
۳۹۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول (ستاد پشتیبانی )بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان بزرگ دزفول ( دکتر گنجویان ) – نظام مافی شهرستان شوش – کارون شهرستان گتوند۱۴۰۰۲۱۳۹۳۲۳
۴۰۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول (ستاد پشتیبانی )مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دزفول۱۴۰۰۲۱۳۹۳۲۳
۴۰۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان۱۴۰۰۰۲۷۵۸۵۳
۴۰۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان بیمارستان ها و مراکز آموزشی : دکترشهید زاده بهبهان – فریده بهبهانی – اشرفی اصفهانی آغاجاری۱۴۰۰۰۲۷۵۸۵۳
۴۰۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهانمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بهبهان۱۴۰۰۰۲۷۵۸۵۳
۴۰۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر۱۴۰۰۶۸۵۹۶۲۰
۴۰۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتربیمارستان ها و مراکز آموزشی :  بیمارستان و زایشگاه الهادی شوشتر – بیمارستان آموزشی درمانی خاتم الانبیا شوشتر۱۴۰۰۶۸۵۹۶۲۰
۴۰۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشترمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شوشتر۱۴۰۰۶۸۵۹۶۲۰
۴۰۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان۱۴۰۰۱۹۰۹۲۸۵
۴۰۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادانشبکه های بهداشت و درمان : مرکز بهداشت آبادان- شبکه های بهداشت و درمان خرمشهر- شادگان۱۴۰۰۱۹۰۹۲۸۵
۴۰۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادانبیمارستان ها و مراکز درمانی : بیمارستان های آیت الله طالقانی آبادان- شهید بهشتی آبادان – ولیعصر خرمشهر- شهید معرفی زاده شادگان -حضرت زینب اروند کنار۱۴۰۰۱۹۰۹۲۸۵
۴۱۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادانمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آبادان۱۴۰۰۱۹۰۹۲۸۵
۴۱۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان۱۴۰۰۰۱۹۵۱۰۲
۴۱۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان زنجان-شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های ابهر- خدابنده- طارم- خرمدره- ماهنشان- ایجرود- سلطانیه۱۴۰۰۰۱۹۵۱۰۲
۴۱۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانبیمارستان ها و مراکز آموزشی: مراکز آموزشی و درمانی: آیت الله موسوی زنجان- حضرت ولیعصر زنجان – دکتر بهشتی زنجان –  امدادی ابهر- بیمارستان ها:  بوعلی سینا خرمدره-حضرت امیرالمومنین خدابنده- شهدای طارم – رازی ماهنشان- ایثار ایجرود- الغدیر ابهر- کلینیک های ویزه تخصصی و فوق تخصصی۱۴۰۰۰۱۹۵۱۰۲
۴۱۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان زنجان۱۴۰۰۰۱۹۵۱۰۲
۴۱۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان۱۴۰۰۳۰۶۴۱۹۹
۴۱۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنانشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت سمنان – شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های دامغان-گرمسار-آرادان-مهدی شهر- سرخه۱۴۰۰۳۰۶۴۱۹۹
۴۱۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنانبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی: کوثر سمنان-  امیرالمومنین سمنان بیمارستان ها: ولایت دامغان- معتمدی گرمسار- امام حسین آرادان- ۱۵ خرداد مهدی شهر سمنان۱۴۰۰۳۰۶۴۱۹۹
۴۱۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنانمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان سمنان۱۴۰۰۳۰۶۴۱۹۹
۴۱۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود۱۴۰۰۴۴۲۴۲۴۶
۴۲۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرودبیمارستان ها و مراکز آموزشی :  مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی: امام حسین شاهرود-  بهار شاهرود۱۴۰۰۴۴۲۴۲۴۶
۴۲۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرودمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شاهرود۱۴۰۰۴۴۲۴۲۴۶
۴۲۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)۱۴۰۰۰۴۰۴۹۶۵
۴۲۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)شبکه های بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان زاهدان- سراوان- چابهار- خاش- کنارک۱۴۰۰۰۴۰۴۹۶۵
۴۲۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های علی ابن ابیطالب زاهدان – خاتم الانبیا زاهدان- چشم پزشکی الزهرا زاهدان- مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی روانپزشکی بهاران زاهدان- بیمارستان تخصصی اطفال حضرت علی اصغر زاهدان- رازی سراوان- بوعلی زاهدان- امام خمینی خاش- دارالشفا میرجاوه۱۴۰۰۰۴۰۴۹۶۵
۴۲۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۴۰۴۹۶۵
۴۲۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر۱۴۰۰۳۵۱۴۹۶۲
۴۲۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهرشبکه های بهداشت و درمان: مراکز بهداشت ایرانشهر-فنوج-دلگان-قصرقند-مهرستان – شبکه های بهداشت و درمان نیکشهر-سرباز-چابهار-کنارک۱۴۰۰۳۵۱۴۹۶۲
۴۲۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهربیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های ایران ایرانشهر-خاتم الانبیا ایرانشهر-۲۲ بهمن نیک شهر-امام علی چابهار- ولایت سرباز۱۴۰۰۳۵۱۴۹۶۲
۴۲۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهرمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ایرانشهر۱۴۰۰۳۵۱۴۹۶۲
۴۳۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل۱۴۰۰۰۲۰۲۷۹۰
۴۳۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان زابل- شبکه های بهداشت و درمان زهک- هامون-هیرمند- نیمروز۱۴۰۰۰۲۰۲۷۹۰
۴۳۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های امیرالمومنین زابل- امام خمینی زابل- سیدالشهدای زهک- شهدای هیرمند۱۴۰۰۰۲۰۲۷۹۰
۴۳۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زابل۱۴۰۰۰۲۰۲۷۹۰
۴۳۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)۱۴۰۰۲۷۱۳۰۲۵
۴۳۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)شبکه های بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های استهبان-آباده- خرامه- زرقان- فیروزآباد- ممسنی- کازرون- اقلید- بوانات- خرم بید- زرین دشت- سروستان- مهر- نی ریز- ارسنجان- بیضا- رستم- سرچهان- کامفیروز- لامرد- قیروکارزین- مشهدمرغاب- پاسارگاد- بختگان- داراب- سپیدان- کوار- فراشبند- مرو دشت – مرکز بهداشت شیراز(شهدای والفجر) – مرکز بهداشت شیراز (شهدای انقلاب)۱۴۰۰۲۷۱۳۰۲۵
۴۳۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی، درمانی: نمازی شیراز- شهید فقیهی شیراز- حضرت زینب- حافظ شیراز- خلیلی شیراز- آنکولوژی امیر شیراز- ابن سینا شیراز- سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین شیراز- شهید آیت الله دستغیب شیراز- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی پوستچی- مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی پیوند اعضا ابوعلی سینا- بیمارستان ها: خیریه قلب الزهرا  و کودکان شهید حجازی شیراز- شهید چمران شیراز- اعصاب و روان استاد محرری- مادر و کودک شوشتری-حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی- حضرت علی اصغر شیراز- شهدای نی ریز – حضرت فاطمه زهرا مهر- ولیعصر ممسنی- شهید مطهری مرودشت-ولیعصر لامرد- بعثت اشکنان لامرد- حضرت فاطمه زهرا کوار- ولیعصر کازرون- شهید فرج الله رضازاده قائمیه- امام سجاد خشت و کنارتخته کازرون- امام محمدباقر قیر و کارزین- حضرت قائم فیروزآباد- امام هادی فراشبند- شهدای سروستان- قمربنی هاشم بیضا- امام حسین سپیدان- امام موسی کاظم زرین دشت- امام حسن عسگری زرقان- امام حسن مجتبی داراب- ولیعصر خرم بید- سیدالشهدا قادر آباد- جوادالائمه خرامه- امام جعفر صادق سعادت شهر- ولیعصر بوانات- ولیعصر اقلید- امام خمینی استهبان- ولیعصر ارسنجان- امام خمینی آباده  درمانگاه ها: شهید مطهری- امام رضا- قطب الدین شلامتکده طب سنتی حکیم عماد الدین شیرازی- کلینیک های ویژه تخصصی دندانپزشکی- مجتمع تخصصی و فوق تخصصی نادر کاظمی-۱۴۰۰۲۷۱۳۰۲۵
۴۳۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس۱۴۰۰۲۷۱۳۰۲۵
۴۳۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم۱۴۰۰۰۲۱۳۹۵۱
۴۳۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های استاد مطهری جهرم- پیمانیه جهرم- خاتم الانبیا خفر-مرکز جامع سرطان خاتم الانبیا-خدمات پاراکلینیکی بیمارستان ها۱۴۰۰۰۲۱۳۹۵۱
۴۴۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرممرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی جهرم۱۴۰۰۰۲۱۳۹۵۱
۴۴۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش۱۴۰۰۳۲۷۰۰۶۱
۴۴۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراششبکه های بهداشت و درمان:  مرکز بهداشت شهرستان گراش۱۴۰۰۳۲۷۰۰۶۱
۴۴۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراشبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی۱۴۰۰۳۲۷۰۰۶۱
۴۴۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراشمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گراش۱۴۰۰۳۲۷۰۰۶۱
۴۴۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا۱۴۰۰۰۱۹۵۴۱۹
۴۴۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسابیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها: ولیعصرفسا- دکترشریعتی فسا۱۴۰۰۰۱۹۵۴۱۹
۴۴۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسامرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا۱۴۰۰۰۱۹۵۴۱۹
۴۴۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان۱۴۰۰۳۲۹۵۳۳۳
۴۴۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستانبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها: حضرت علی اصغر بیرم- امیدوار اوز- نبی اکرم خنج-مرکز آموزشی درمانی امام رضا لارستان۱۴۰۰۳۲۹۵۳۳۳
۴۵۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستانمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی لارستان۱۴۰۰۳۲۹۵۳۳۳
۴۵۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین۱۴۰۰۰۲۶۷۸۸۴
۴۵۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوینشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهید بلندیان- شبکه های بهداشت آبیک-آوج- البرز-بوئین زهرا-تاکستان۱۴۰۰۰۲۶۷۸۸۴
۴۵۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوینبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان شفا تاکستان- کلینیک ویژه دانشگاه  مراکز آموزشی و درمانی: بوعلی سینا قزوین- قدس قزوین- کوثر قزوین- شهید رجایی قزوین-۲۲ بهمن قزوین- ولایت قزوین- امیرالمومنین بوئین زهرا۱۴۰۰۰۲۶۷۸۸۴
۴۵۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوینمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین۱۴۰۰۰۲۶۷۸۸۴
۴۵۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم۱۴۰۰۰۲۴۵۹۱۹
۴۵۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قمشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان قم۱۴۰۰۰۲۴۵۹۱۹
۴۵۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قمبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی ، درمانی: کامکار،عرب نیا قم- نکویی، هدایتی، فرقانی قم- شهدا قم- حضرت فاطمه معصومه قم- شهید بهشتی قم- ایزدی قم- مرکز تخصصی دندانپزشکی فاطمیه(سلامت)۱۴۰۰۰۲۴۵۹۱۹
۴۵۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قممدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قم۱۴۰۰۰۲۴۵۹۱۹
۴۵۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان۱۴۰۰۰۲۹۶۲۵۰
۴۶۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستانشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت سنندج-شهرستان های سقز-قروه-دهگلان-بیجار-سرو آباد- بانه- کامیاران- مریوان-دیواندره۱۴۰۰۰۲۹۶۲۵۰
۴۶۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستانبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها: کوثر سنندج-قدس سنندج-بعثت سنندج- توحید سنندج- امام حسین بیجار- امام خمینی سقز- شهدای دهگلان- امام خمینی دیواندره- صلاح الدین ایوبی بانه- رازی بانه- شهید چمران سرو آباد- بوعلی مریوان- فجر مریوان- سینا کامیاران- شهید بهشتی قروه۱۴۰۰۰۲۹۶۲۵۰
۴۶۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستانمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کردستان۱۴۰۰۰۲۹۶۲۵۰
۴۶۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان۱۴۰۰۳۴۱۷۹۲۰
۴۶۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان کرمان- شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های ارزوئیه- بافت- بردسیر- رابر- راور- زرند- شهر بابک- کوهبنان۱۴۰۰۳۴۱۷۹۲۰
۴۶۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانبیمارستان ها و مراکز آموزشی :  شفا کرمان-  افضلی پور کرمان- شهید باهنر کرمان- شهید بهشتی کرمان- افضل الدین ابوحامد کوهبنانی – ولیعصر شهر بابک – علی ابن ابیطالب راور- امام خمینی رابر- قائم بردسیر- خاتم الانبیا بافت- امام حسین ارزوئیه۱۴۰۰۳۴۱۷۹۲۰
۴۶۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمان۱۴۰۰۳۴۱۷۹۲۰
۴۶۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت۱۴۰۰۰۲۳۵۸۶۰
۴۶۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت جیرفت- شبکه و مراکز بهداشت رودبار جنوب- عنبرآباد- قلعه گنج- کهنوج- منوجان- فاریاب۱۴۰۰۰۲۳۵۸۶۰
۴۶۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های امام خمینی جیرفت- آیت الله کاشانی جیرفت- ۱۲ فروردین کهنوج- امام حسین منوجان- شهدای قلعه گنج- سیدالشهدای رودبار جنوب۱۴۰۰۰۲۳۵۸۶۰
۴۷۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی جیرفت۱۴۰۰۰۲۳۵۸۶۰
۴۷۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم۱۴۰۰۰۲۶۶۴۹۹
۴۷۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بمشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت بم- شبکه های بهداشت نرماشیر- فهرج- ریگان۱۴۰۰۰۲۶۶۴۹۹
۴۷۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بمبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان پاستور- جوادالائمه- آیت الله هاشمی رفسنجانی۱۴۰۰۰۲۶۶۴۹۹
۴۷۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بممرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بم۱۴۰۰۰۲۶۶۴۹۹
۴۷۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان۱۴۰۰۳۱۲۴۸۸۳
۴۷۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجانبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های علی ابن ابیطالب رفسنجان-مرادی رفسنجان- ولیعصر انار رفسنجان- زایشگاه نیک نفس رفسنجان۱۴۰۰۳۱۲۴۸۸۳
۴۷۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجانمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی رفسنجان۱۴۰۰۳۱۲۴۸۸۳
۴۷۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان۱۴۰۰۳۵۰۹۹۶۲
۴۷۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجانبیمارستان ها و مراکز آموزشی :بیمارستان امام رضا۱۴۰۰۳۵۰۹۹۶۲
۴۸۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجانمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سیرجان۱۴۰۰۳۵۰۹۹۶۲
۴۸۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۷۵۹۵۰
۴۸۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاهشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه- شبکه های بهداشت و درمان اسلام آباد غرب- پاوه- ثلاث باباجانی- جوانرود- دالاهو- روانسر- سرپل ذهاب- سنقر- صحنه- قصرشیرین- کنگاور- گیلانغرب- هرسین۱۴۰۰۰۲۷۵۹۵۰
۴۸۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاهبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های امام خمینی کرمانشاه- امام رضا کرمانشاه- امام علی کرمانشاه- آیت الله طالقانی کرمانشاه- فارابی کرمانشاه- معتضدی کرمانشاه- امام خمینی اسلام آباد غرب- حضرت ابوالفضل العباس قصر شیرین- حضرت رسول جوانرود- شهدای سرپل ذهاب- شهید دکتر چمران کنگاور- شهدا هرسین- قدس پاوه- الزهرا گیلانغرب- مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی دکتر محمدکرمانشاهی- دکتر معاون صحنه- امام خمینی سنقر۱۴۰۰۰۲۷۵۹۵۰
۴۸۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاهمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۷۵۹۵۰
۴۸۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)۱۴۰۰۳۰۹۶۴۴۳
۴۸۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)شبکه های بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان دنا- بهمئی- بویر احمد- کهگیلویه- گچساران- باشت- چرام- لنده۱۴۰۰۳۰۹۶۴۴۳
۴۸۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های امام سجاد- شهید بهشتی یاسوج- شهید رجایی یاسوج- شهید رجایی گچساران- امام خمینی دهدشت- شهید دکتر جلیل یاسوج – بی بی حکیمه گچساران- شهدای باشت- مرکز آموزشی درمانی شهدای دولت آباد۱۴۰۰۳۰۹۶۴۴۳
۴۸۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد۱۴۰۰۳۰۹۶۴۴۳
۴۸۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان۱۴۰۰۲۱۴۰۵۱۰
۴۹۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستانشبکه های بهداشت و درمان: مراکز بهداشت رامیان- گمیشان- بندر گز- گرگان- گنبد کاووس- علی آباد- گالیکش- مینودشت- آزاد شهر- آق قلا- مراوه تپه- کردکوی- بندر ترکمن- کلاله۱۴۰۰۲۱۴۰۵۱۰
۴۹۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستانبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی- بیمارستان ها: شهداشهرستان بندر گز- امام خمینی بندر ترکمن- امیرالمومنین کرد کوی- امام رضا خان به بین- پیامبر اعظم گنبد- آیت الله طالقانی گرگان-حاج آقی آل جلیل آق قلا- شهید مطهری گنبد- بقیه الله اعظم علی آباد- آیت الله طالقانی گنبد- شهدا گنبد- شهید صیاد شیرازی گرگان- فاطمه زهرا مینو دشت- حضرت رسول اکرم کلاله- حضرت معصومه آزاد شهر۱۴۰۰۲۱۴۰۵۱۰
۴۹۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستانمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گلستان۱۴۰۰۲۱۴۰۵۱۰
۴۹۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان۱۴۰۰۰۲۸۰۹۸۴
۴۹۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلانشبکه های بهداشت و درمان: رشت- لاهیجان- لنگرود- فومن- ماسال- صومعه سرا- آستارا- انزلی- سیاهکل- تالش- رودبار- املش رضوانشهر- آستانه اشرفیه- رودسر- شفت۱۴۰۰۰۲۸۰۹۸۴
۴۹۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلانبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های شهرستان رشت: ۱۷ شهریور- الزهرا- امیرالمونین- پورسینا- دکتر حشمت- رازی- شفا- ولایت کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بعثت- کلینیک تخصصی دندانپزشکی  بیمارستان های سایر شهرها: دکتر پیروز لاهیجان- امام حسن مجتبی فومن- امام خمینی صومعه سرا- رسالت ماسال- سلامت رستم آباد- شهید بهشتی آستارا- امام رضا شفت- شهدا رضوانشهر-شهید بهشتی انزلی- شهید نورانی تالش- ولیعصر رودبار- امینی لنگرود- شهید انصاری رودسر- نیکوکار املش- کوثر آستانه اشرفیه- ۳۱ خرداد منجیل- غدیر سیاهکل۱۴۰۰۰۲۸۰۹۸۴
۴۹۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلانمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گیلان۱۴۰۰۰۲۸۰۹۸۴
۴۹۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان۱۴۰۰۰۲۸۲۲۵۱
۴۹۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستانشبکه های بهداشت و درمان: خرم آباد- بروجرد- الیگودرز- دورود- ازنا- کوهدشت- نورآباد- الشتر- پلدختر- سپید دشت-چگنی۱۴۰۰۰۲۸۲۲۵۱
۴۹۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستانبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی، درمانی: شهدای عشایر خرم آباد- اعصاب و روان مهر خرم آباد- شهید آیت الله مدنی خرم آباد- شهید سید فخرالدین رحیمی- زنان و زایمان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد  بیمارستان ها: امام خمینی بروجرد- امام خمینی کوهدشت- امام خمینی سلسله(الشتر)- امام خمینی پلدختر- شهدای هفت تیر دورود (مجتمع هفتم تیر و سید مصطفی خمینی)- امام جعفر صادق الیگودرز- امام علی ازنا- ابن سینا دلفان(نورآباد)- شهید چمران بروجرد- شهید ولیان الیگودرز- امام خمینی دوره- آیت الله بروجردی بروجرد- امام خمینی سپید دشت۱۴۰۰۰۲۸۲۲۵۱
۵۰۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستانمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان لرستان۱۴۰۰۰۲۸۲۲۵۱
۵۰۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷
۵۰۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندرانشبکه های بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان آمل- بابلسر- بهشهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامسر- ساری- سوادکوه- عباس آباد- فریدون کنار- قائمشهر- گلوگاه- محمودآباد- میاندورود- نکا- نور- نوشهر۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷
۵۰۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندرانبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی درمانی: امام خمینی ساری- بوعلی سینا ساری- مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری-فاطمه الزهرا ساری- رازی قائمشهر بیمارستان ها: امام علی آمل- امام رضا آمل- امام خمینی آمل- ۱۷ شهریور آمل- حضرت زینب بابلسر- امام خمینی بهشهر- شهدا بهشهر- شهید رجایی تنکابن- حاج عزیزی جویبار- آیت الله طالقانی چالوس- امام سجاد رامسر- شهدا زیرآب- امام خمینی فریدونکنار- قائم کلاردشت- ثامن الائمه گلوگاه- شهدا محمودآباد- امام حسین نکا- امام خمینی نور- شهید بهشتی نوشهر- آیت الله خامنه ای عباس آباد کلینیک های فوق تخصصی: مجتمع تخصصی و فوق تخصصی باغبان ساری- مرکز جامع بیماران کلیوی شهروند ساری۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷
۵۰۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندرانمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مازندران۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷
۵۰۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل۱۴۰۰۳۱۳۸۳۰۹
۵۰۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل- شهید بهشتی بابل- آیت الله روحانی بابل-مرحوم شفیع زاده (کودکان) امیرکلا- شهید رجایی بابلسر- ۱۷ شهریور مرزیکلا- مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا۱۴۰۰۳۱۳۸۳۰۹
۵۰۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بابل۱۴۰۰۳۱۳۸۳۰۹
۵۰۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی – اراک۱۴۰۰۲۵۸۷۳۳۴
۵۰۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی – اراکشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان اراک- شبکه های بهداشت و درمان شازند- تفرش- آشتیان- دلیجان- کمیجان- محلات- فراهان- خنداب۱۴۰۰۲۵۸۷۳۳۴
۵۱۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی – اراکبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی درمانی : حضرت ولیعصر- امیرکبیر اراک- امیرالمومنین- آیت الله خوانساری اراک- آیت الله طالقانی اراک کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی: امام رضا- کوثر بیمارستان ها: والفجر تفرش- امام علی کمیجان- امام سجاد آشتیان- امام صادق دلیجان- امام خمینی محلات- فرهنگ خسروانی فراهان- مهر خنداب۱۴۰۰۲۵۸۷۳۳۴
۵۱۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی – اراکمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی۱۴۰۰۲۵۸۷۳۳۴
۵۱۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱
۵۱۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوهشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت ساوه- مرکز بهداشت زرندیه- شبکه بهداشت و درمان زرندیه۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱
۵۱۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوهبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مرکز آموزشی درمانی بیمارستان مدرس- بیمارستان ها: زنان و زایمان شهدای ۱۷ شهریورساوه – شهدای آسیابک- امام رضا زرندیه- مدرس ساوه۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱
۵۱۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوهمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱
۵۱۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین۱۴۰۰۷۰۴۰۵۲۵
۵۱۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمینبیمارستان ها و مراکز آموزشی : امام خمینی خمین۱۴۰۰۷۰۴۰۵۲۵
۵۱۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمینمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خمین۱۴۰۰۷۰۴۰۵۲۵
۵۱۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان – بندرعباس (معاونت مدیریت توسعه و منابع)۱۴۰۰۲۸۲۰۰۱۹
۵۲۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان – بندرعباس (معاونت مدیریت توسعه و منابع)شبکه های بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها ی بندرعباس- رودان- حاجی آباد- میناب-ابوموسی- بندر خمیر- پارسیان- قشم- بندر لنگه- جاسک- بستک- بشاگرد۱۴۰۰۲۸۲۰۰۱۹
۵۲۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان – بندرعباس (معاونت مدیریت توسعه و منابع)بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم- مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی کودکان بندر عباس بیمارستان ها: شهدای بندر لنگه- حضرت ابوالفضل میناب- پیامبراعظم قشم- رستمانی پارسیان- امام علی رودان- فارابی بستک- فاطمه الزهرا حاجی آباد- خاتم الانبیا جاسک- سید عبدالباقی نیاپور خمیر- پارس ابوموسی- امام سجاد سیریک- بقیه الله الاعظم بشاگرد۱۴۰۰۲۸۲۰۰۱۹
۵۲۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان – بندرعباس (معاونت مدیریت توسعه و منابع)مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان هرمزگان۱۴۰۰۲۸۲۰۰۱۹
۵۲۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان۱۴۰۰۲۶۰۳۸۱۸
۵۲۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدانشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان همدان- شبکه های بهداشت و درمان بهار- تویسرکان- رزن- فامنین- کبودر آهنگ- ملایر- نهاوند۱۴۰۰۲۶۰۳۸۱۸
۵۲۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدانبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی ، درمانی: بعثت همدان- شهیدبهشتی همدان- فاطمیه همدان- قلب فرشچیان- مرکز آموزشی، درمانی فرشچیان همدان کلینیک ها:  امام خمینی- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید-کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مهدیه همدان- بیمارستان ها:ولیعصر تویسرکان- مهر ملایر- امام حسین ملایر-شهید حیدری نهاوند-آیت الله بهاری بهار- امام رضا کبودر آهنگ- آیت الله علیمرادیان نهاوند- امام حسن مجتبی فامنین همدان- شهید آیت الله قدوسی نهاوند- ولیعصر رزن۱۴۰۰۲۶۰۳۸۱۸
۵۲۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدانمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان۱۴۰۰۲۶۰۳۸۱۸
۵۲۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد۱۴۰۰۷۰۰۴۴۴۲
۵۲۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآبادبیمارستان ها و مراکز آموزشی: قائم۱۴۰۰۷۰۰۴۴۴۲
۵۲۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآبادمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اسدآباد۱۴۰۰۷۰۰۴۴۴۲
۵۳۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزد۱۴۰۰۰۲۲۸۰۵۵
۵۳۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزدشبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان یزد- شبکه های بهداشت و درمان تفت – مهریز- میبد- شهرستان ابرکوه- اشکذر- اردکان- بافق- بهاباد-خاتم۱۴۰۰۰۲۲۸۰۵۵
۵۳۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزدبیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها: شهید دکتر رهنمون- شهید صدوقی یزد- شهدای محراب- محمدصادق افشاریزد- شهید بهشتی تفت- فاطمه الزهرا مهریز- امام جعفر صادق میبد- مرکز جامع روانپزشکی استان یزد- ضیائی اردکان-قائم اردکان- ولیعصر بافق- آیت الله خاتمی خاتم(هرات)- خاتم الانبیا ابرکوه- حکیم بهابادی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی: بقائی پور-  امام علی- خاتم الانبیا- رهنمون- افشار- دیابت- شهدای محراب۱۴۰۰۰۲۲۸۰۵۵
۵۳۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزدمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد۱۴۰۰۰۲۲۸۰۵۵
۵۳۴ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران۱۴۰۰۳۳۹۱۷۶۹
۵۳۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانمرکز بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان شهریار- رباط کریم- قدس- ملارد- بهارستان- مرکز بهداشت غرب تهران- مرکز بهداشت شمال غرب۱۴۰۰۳۳۹۱۷۶۹
۵۳۶ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانبیمارستان ها و مراکز آموزشی :  مجتمع آموزشی پژوهشی حضرت رسول اکرم تهران  مراکز آموزشی درمانی : فیروزگر تهران- حضرت فاطمه تهران- کودکان حضرت علی اصغر تهران- شفا یحیائیان تهران- شهید اکبر آبادی تهران- شهید مطهری تهران- شهید هاشمی نژاد تهران- روانپزشکی ایران تهران بیمارستان ها: شهدای هفتم تیر تهران- شهدای یافت آباد تهران- فیروزآبادی ری تهران- کودکان شهید حسین فهمیده تهران- لولاگر تهران- امام سجاد شهریار- حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم- امام حسین بهارستان۱۴۰۰۳۳۹۱۷۶۹
۵۳۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۴۰۰۳۳۹۱۷۶۹
۵۳۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی۱۴۰۰۰۲۵۹۵۲۲
۵۳۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیمرکز بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت پاکدشت- دماوند- ورامین- فیروزکوه-شبکه های بهداشت و درمان شمیرانات- پردیس- شهرستان پیشوا- شهرستان قرچک- مرکز بهداشت شمال- مرکز بهداشت شرق۱۴۰۰۰۲۵۹۵۲۲
۵۴۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر تهران- امام حسین تهران- آیت الله طالقانی تهران- پانزده خرداد تهران- شهدای تجریش تهران- شهدای گمنام – شهید لبافی نژاد- شهید مدرس تهران- طرفه تهران- کودکان مفید تهران- لقمان حکیم تهران- دکترمسیح دانشوری- مهدیه تهران  بیمارستان ها: امام خمینی فیروزکوه- آیت الله اشرفی اصفهانی- زعیم پاکدشت- سوم شعبان دماوند- شهدای پاکدشت- شهید دکتر محمد مفتح ورامین- شهید ستاری قرچک۱۴۰۰۰۲۵۹۵۲۲
۵۴۱ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۱۴۰۰۰۲۵۹۵۲۲
۵۴۲ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی۱۴۰۰۰۲۷۱۴۹۹
۵۴۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیبیمارستان ها و مراکز آموزشی : مرکز آموزشی ، درمانی روانپزشکی رازی- بیمارستان توانبخشی رفیده- مرکز توانبخشی اسما- مرکز توانبخشی ، پزشکی مرحوم دکتر نظام مافی۱۴۰۰۰۲۷۱۴۹۹
۵۴۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی۱۴۰۰۰۲۲۷۹۹۸
۵۴۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۲۲۷۹۹۸
۵۴۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۲۲۷۹۹۸
۵۴۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۳۱۸۳۱۸۹
۵۴۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۳۱۸۳۱۸۹
۵۴۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۲۳
۵۵۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربیکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۲۳
۵۵۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل۱۴۰۰۲۶۶۰۱۸۳
۵۵۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیلکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۲۶۶۰۱۸۳
۵۵۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان۱۴۰۰۲۷۹۱۲۴۳
۵۵۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۲۷۹۱۲۴۳
۵۵۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز۱۴۰۰۲۵۹۷۹۳۲
۵۵۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرزکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۲۵۹۷۹۳۲
۵۵۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام۱۴۰۰۵۵۹۴۴۲۵
۵۵۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلامکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۵۵۹۴۴۲۵
۵۵۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر۱۴۰۰۳۱۲۷۶۴۳
۵۶۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهرکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۳۱۲۷۶۴۳
۵۶۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران۱۴۰۰۲۷۰۲۸۷۰
۵۶۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهرانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۲۷۰۲۸۷۰
۵۶۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۳۱۱۰۸۹۰
۵۶۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۳۱۱۰۸۹۰
۵۶۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۶۶۰۱۵۰
۵۶۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبیکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۶۶۰۱۵۰
۵۶۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۷۹۱۲۲۴
۵۶۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضویکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۷۹۱۲۲۴
۵۶۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۴۳۰۲۱۸
۵۷۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالیکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۴۳۰۲۱۸
۵۷۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان۱۴۰۰۲۰۹۷۷۱۷
۵۷۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۲۰۹۷۷۱۷
۵۷۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان۱۴۰۰۳۱۷۶۸۱۶
۵۷۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۳۱۷۶۸۱۶
۵۷۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان۱۴۰۰۲۶۶۰۰۸۶
۵۷۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۲۶۶۰۰۸۶
۵۷۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۱۳۴۸۸۸
۵۷۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۱۳۴۸۸۸
۵۷۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس۱۴۰۰۳۳۰۰۳۴۹
۵۸۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارسکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۳۳۰۰۳۴۹
۵۸۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین۱۴۰۰۲۸۳۷۲۴۸
۵۸۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوینکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۲۸۳۷۲۴۸
۵۸۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم۱۴۰۰۳۲۹۲۵۸۸
۵۸۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قمکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان قم۱۴۰۰۳۲۹۲۵۸۸
۵۸۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان۱۴۰۰۳۱۷۶۸۰۱
۵۸۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۳۱۷۶۸۰۱
۵۸۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان۱۴۰۰۳۱۸۲۸۱۷
۵۸۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۳۱۸۲۸۱۷
۵۸۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه۱۴۰۰۳۱۴۱۷۸۲
۵۹۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاهکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۳۱۴۱۷۸۲
۵۹۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۷۹۱۲۳۹
۵۹۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۷۹۱۲۳۹
۵۹۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان۱۴۰۰۲۸۳۷۲۸۶
۵۹۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۲۸۳۷۲۸۶
۵۹۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان۱۴۰۰۳۲۲۷۴۳۰
۵۹۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۳۲۲۷۴۳۰
۵۹۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان۱۴۰۰۲۸۹۱۸۱۰
۵۹۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۲۸۹۱۸۱۰
۵۹۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران۱۴۰۰۲۹۶۷۳۵۰
۶۰۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندرانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۲۹۶۷۳۵۰
۶۰۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی۱۴۰۰۲۵۹۷۹۱۳
۶۰۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزیکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۲۵۹۷۹۱۳
۶۰۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان۱۴۰۰۳۱۷۶۷۹۵
۶۰۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۳۱۷۶۷۹۵
۶۰۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان۱۴۰۰۳۰۹۱۶۸۱
۶۰۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدانکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۳۰۹۱۶۸۱
۶۰۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد۱۴۰۰۳۱۳۴۸۹۲
۶۰۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزدکلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۳۱۳۴۸۹۲
۶۰۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعی۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی- بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقیبیمارستان تخصصی و فوق تخصصی استاد عالی نسب تبریز – بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز – مراکز درمانی: شهید مختاری – شهید ممی زاده – شهید ملکپور – اهر – آذرشهر – بناب – جلفا – سراب – شبستر – مراغه – میانه – مرند۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربیبیمارستان امام رضا(ع)ارومیه – دی کلینیک مهاباد – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی حضرت فاطمه (س)ارومیه – پلی کلینیک تخصصی حضرت ولیعصر (عج)ارومیه – پلی کلینیک شهریارسلماس – درمانگاه خوی – درمانگاه ماکو – درمانگاه نقده – پلی کلینیک میاندوآب – درمانگاه بوکان۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیلبیمارستان سبلان اردبیل – بیمارستان ارس پارس‌آباد – مراکز درمانی : پلی‌کلینیک شهید میرزاحسینی اردبیل – درمانگاه مشگین شهر – درمانگاه خلخال – درمانگاه گرمی۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهانبیمارستان دکتر شریعتی – بیمارستان دکتر غرضی – بیمارستان نجف آباد – مراکز درمانی : پلی کلینیک شهید کمال پور – پلی کلینیک شهید ملکوتی – پلی کلینیک شادروان تاج الدین – پلی کلینیک نجف آباد – پلی کلینیک فلاورجان – پلی کلینیک خوراسگان – پلی کلینیک مبارکه – پلی کلینیک شاهین شهر – پلی کلینیک شهرضا – پلی کلینیک زرین شهر – درمانگاه قدس – درمانگاه گزوبرخوار – مرکز دندانپزشکی ولیعصر – درمانگاه رهنان – درمانگاه شماره ۲ شهید برهانیان – درمانگاه خمینی شهر – درمانگاه ۴ – درمانگاه ۷ – درمانگاه فریدونشهر- درمانگاه فریدن – درمانگاه گلپایگان – درمانگاه میمه – درمانگاه نایین – درمانگاه اردستان – درمانگاه شهید شعبانی – درمانگاه تیران و کرون – درمانگاه خوانسار۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی منطقه کاشانبیمارستان تامین اجتماعی کاشان (شبیه خوانی) – مراکز درمانی : پلی کلینیک بوعلی – درمانگاه تخصصی حضرت ابوالفضل (ع) آران و بیدگل – درمانگاه شهداء نطنز – دفتر اسناد پزشکی۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان البرز – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرزبیمارستان هشتگرد – دی کلینیک شهید حاجی زاده – موسسه خدمات درمانی البرز – مراکز درمانی :درمانگاه تخصصی نظرآباد – پلی کلینیک تخصصی فردیس – پلی کلینیک تخصصی حصارک – پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی –  درمانگاه عمومی اشتهارد – مرکز خدمات دندانپزشکی۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان ایلام – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان ایلامبیمارستان شهدای زاگری میلاد ۴ (هیئت مدیره ای) – مراکز درمانی : دی کلینیک – درمانگاه شماره ۲- درمانگاه دهلران۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهربیمارستان سلمان فارسی بوشهر – بیمارستان مهر برازجان – بیمارستان حضرت نبی اکرم(ص) عسلویه – مراکز درمانی : مبعث بوشهر – امام موسی کاظم(ع) برازجان – بوعلی کنگان  – شهید مطهری گناوه – امام جواد(ع) جم – غدیر دیر – نهم دی دیلم۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان تهرانبیمارستان شهدای ۱۵ خردادورامین – بیمارستان آیت اله کاشانی – بیمارستان شهید شریعت رضوی – بیمارستان شهید فیاض بخش – بیمارستان  لبافی نژاد – بیمارستان شهید لواسانی – بیمارستان شهید معیری – بیمارستان هدایت – بیمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر – بیمارستان شهریار – بیمارستان ۱۲ بهمن – مرکز جراحی محدود  شهید سلیمانی – مرکز جراحی محدود  ابوریحان – مراکز درمانی : پلی کلینیک ۲۲ بهمن – دندانپزشکی مستقل ۲۲ سانتر دندانپزشکی – درمانگاه عمومی فیروزکوه – درمانگاه عمومی شماره ۲۱ – پلی کلینیک جشنواره – پلی کلینیک شهید مفتح – پلی کلینیک  سیزده آبان – پلی کلینیک خاندان حکیم – پلی کلینیک طوس – درمانگاه تخصصی آزادی – درمانگاه تخصصی باقرشهر شهرری – پلی کلینیک نسیم شهر – پلی کلینیک  پاکدشت – پلی کلینیک  شهید لبافی نژاد – درمانگاه پیشوا – پلی کلینیک  شماره ۱ – پلی کلینیک  قدس شریف – درمانگاه تخصصی شهید سعید الله نیک پور (شماره ۱۹ سابق) – درمانگاه تخصصی دخانیات – پلی کلینیک فدائیان اسلام – پلی کلینیک  اشرفی اصفهانی – پلی کلینیک دستغیب قرچک – پلی کلینیک شهید حسن دهقان برزکی (شماره ۱۷ سابق) – درمانگاه تخصصی درخشان (شهریار) – پلی کلینیک شهید حیدری۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاریبیمارستان امام علی (ع) – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی شهرکرد – پلی کلینیک تخصصی بروجن  – درمانگاه تخصصی شهرکرد – درمانگاه تخصصی لردگان – درمانگاه عمومی فارسان۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبیبیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) – بیمارستان شهید دکتر رحیمی – مراکز درمانی : درمانگاه قاین  – درمانگاه فردوس – درمانگاه نهبندان  – پلی کلینیک طبس۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان رضویبیمارستان ۱۷ شهریورمشهد – بیمارستان فارابی مشهد – بیمارستان رازی تربت حیدریه – مراکز درمانی :درمانگاه تایباد – پلی کلینیک تربت جام – درمانگاه چناران – پلی کلینیک سبزوار – درمانگاه سرخس – درمانگاه شماره ۱ مشهد – درمانگاه شماره ۲ مشهد – درمانگاه شماره۳مشهد – درمانگاه شماره۴مشهد – پلی کلینیک بلال حبشی مشهد – پلی کلینیک شهید فاتق مشهد – درمانگاه فریمان – درمانگاه قوچان – پلی کلینیک کاشمر – پلی کلینیک گناباد – پلی کلینیک نیشابور۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان شمالیبیمارستان ثامن الائمه (ع) بجنورد – مراکز درمانی : درمانگاه اسفراین – درمانگاه شهید نظام شیروان  – درمانگاه سیدالشهدا گرمه و جاجرم۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستانبیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز – بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان – بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) بهبهان – بیمارستان امام موسی کاظم(ع) ماهشهر – بیمارستان شهدا شوشتر – بیمارستان شفا مسجدسلیمان – مراکز درمانی : پلی کلینیک شهید رجایی – پلی کلینیک شهید مطهری آبادان – پلی کلینیک شهید دقایقی امیدیه – پلی کلینیک چهارم خرداد دزفول – پلی کلینیک سوم خرداد خرمشهر- پلی کلینیک شهید حیاری هفت تپه – پلی کلینیک خلیج فارس ماهشهر – پلی کلینیک شهداء اندیمشک – دی کلینیک ۸ شهریور آبادان – درمانگاه شهدای بندر امام خمینی(ره) – درمانگاه شهدای ایذه – درمانگاه شهدای رامهرمز- درمانگاه شهید علیدادی امیدیه – درمانگاه شهدای سوسنگرد – درمانگاه شهدای شادگان – درمانگاه کارون شوشتر – درمانگاه ایثار اهواز – درمانگاه امام حسین  اهواز – درمانگاه شهید نریمی اهواز – درمانگاه علی ابن مهزیاراهواز – درمانگاه جواد الائمه اهواز – درمانگاه شهدای دزفول – درمانگاه امام علی(ع) شوش۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان زنجان – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجانبیمارستان امام حسین (ع) زنجان – بیمارستان امید ابهر – مراکز درمانی : پلی کلینیک حکیم‌هیدجی – درمانگاه روزبه زنجان – درمانگاه شهداء خرمدره – درمانگاه شفا ابهر – درمانگاه سهروردی خدابنده۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان سمنان- بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنانبیمارستان شفا سمنان – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی شاهرود – پلی کلینیک تخصصی سمنان  – درمانگاه تخصصی دامغان – درمانگاه تخصصی گرمسار – درمانگاه مهدیشهر – درمانگاه شماره ۲ شاهرود – درمانگاه ایوانکی – درمانگاه مادرسرخ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستانبیمارستان زاهدان – بیمارستان هامون زابل – مراکز درمانی : پلی کلینیک امام جعفر صادق (ع) – درمانگاه صاحب الزمان – درمانگاه آزادگان خاش – درمانگاه سینا سراوان – درمانگاه امام علی (ع) ایرانشهر – درمانگاه الزهرا (س) چابهار۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان فارس – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارسبیمارستان شهید آیت اله دکتر بهشتی شیراز – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی شهید رضایی – پلی کلینیک تخصصی حافظ – درمانگاه تخصصی آزادگان – مرکز طب سالمندان  – پلی کلینیک تخصصی پارسیان مرودشت – درمانگاه تخصصی کازرون – درمانگاه تخصصی حضرت صاحب الزمان (عج) آباده  – پلی کلینیک تخصصی ۲۲ بهمن فسا – درمانگاه عمومی حضرت قائم (عج) خرامه  – درمانگاه عمومی کوار – درمانگاه عمومی فراشبند – درمانگاه عمومی امام علی (ع) قیر و کارزین – درمانگاه  عمومی اقلید – پلی کلینیک تخصصی آیت اله حق شناس جهرم – درمانگاه  عمومی نی ریز – پلی کلینیک تخصصی امام رضا(ع) لامرد – درمانگاه عمومی آیت اله اصطهباناتی استهبان – درمانگاه عمومی شهدای گمنام نورآباد ممسنی – درمانگاه تخصصی وطن پرست لارستان – درمانگاه ابن سینا داراب۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان قزوین – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوینبیمارستان زکریای رازی – بیمارستان تاکستان – مراکز درمانی : درمانگاه قائم محمدیه – درمانگاه سینا – درمانگاه دهخدا – درمانگاه اقبال آذر – درمانگاه شهید بهشتی – درمانگاه حمداله مستوفی – درمانگاه آبیک – پلی کلینیک قدس۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان قم – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان قمبیمارستان امام رضا(ع) – مراکز درمانی : پلی کلینیک بوعلی – پلی کلینیک ۲۲بهمن – دی کلینیک غرضی۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان کردستان – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستانبیمارستان سنندج – بیمارستان سقز – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی سنندج – درمانگاه تخصصی بیجار – درمانگاه تخصصی قروه – درمانگاه تخصی مریوان – درمانگاه عمومی کامیاران – درمانگاه عمومی بانه۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان کرمان- بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانبیمارستان پیامبراعظم(ص) – بیمارستان امام علی (ع) زرند – بیمارستان دکترغرضی سیرجان – مرکزبهداشتی درمانی شماره۱ – مرکزبهداشتی درمانی شماره۲ – مرکزبهداشتی درمانی شماره۳ – مرکزبهداشتی درمانی شماره۴ – مرکزبهداشتی درمانی بافت – مرکزبهداشتی درمانی جیرفت – مرکزبهداشتی درمانی بردسیر – مرکزبهداشتی درمانی بم – مرکزبهداشتی درمانی کهنوج – مرکزبهداشتی درمانی کوهبنان – پلی کلینیک تامین اجتماعی رفسنجان – مرکزبهداشتی درمانی شهربابک – مرکزبهداشتی درمانی دکترصادقی سیرجان۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه- بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاهبیمارستان شهدا – بیمارستان حضرت معصومه (س) – مراکز درمانی : پلی کلینیک شماره یک – درمانگاه شماره دو – درمانگاه بیستون – درمانگاه اسلام آباد غرب – درمانگاه عمومی سنقر۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویر احمد – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویر احمدبیمارستان شهدای گمنام یاسوج – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی یاسوج – پلی کلینیک تخصصی گچساران – درمانگاه تخصصی دهدشت۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان گلستان – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستانبیمارستان حکیم جرجانی گرگان – بیمارستان خاتم الانبیاءگنبدکاووس – مراکز درمانی : پلی کلینیک امام خمینی گرگان – درمانگاه شهید مطهری علی آباد – درمانگاه یادگار امام کردکوی – درمانگاه رامیان – درمانگاه بندرترکمن – درمانگاه شهدا گلستان آزادشهر – کلینیک دندانپزشکی شهیدبهشتی گرگان۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان گیلان – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلانبیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت – مراکز درمانی : درمانگاه تخصصی آستارا – پلی کلینیک تخصصی دریا – درمانگاه تخصصی تالش – درمانگاه تخصصی رودسر – پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت – مرکز درمانی اسالم – کلینیک دندانپزشکی – مرکزدرمانی فومن – درمانگاه تخصصی استخر لاهیجان – درمانگاه تخصصی لنگرود – مرکزدرمانی لوشان – درمانگاه تخصصی شماره ۲ رشت۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان لرستان – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان لرستانبیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد – بیمارستان کوثر بروجرد – بیمارستان نرگس دورود – مراکز درمانی : پلی کلینیک آیت اله کمالوند – پلی کلینیک آیت اله بروجردی – درمانگاه شماره ۳ خرم آباد – درمانگاه شهدای کارگر – درمانگاه  شبانه روزی  شهدای ۷ تیر الیگودرز – درمانگاه کوهدشت – درمانگاه ازنا – درمانگاه شهدای پلدختر – درمانگاه شهدای نور آباد۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان مازندران – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان مازندرانبیمارستان ولیعصرقائمشهر – بیمارستان بوعلی نکا – بیمارستان حکمت ساری – بیمارستان شفا بابلسر – بیمارستان رازی چالوس – مراکز درمانی : پلی کلینیک آمل  – پلی کلینیک بابل – درمانگاه نور – پلی کلینیک بهشهر – درمانگاه ساری – درمانگاه پل سفید – درمانگاه شهید رجائی قائمشهر- درمانگاه محمود آباد – درمانگاه نوشهر – درمانگاه چالوس – درمانگاه رامسر – درمانگاه تنکابن – درمانگاه بابلسر – درمانگاه چمستان۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزیبیمارستان امام خمینی (ره) اراک – بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه – بیمارستان شازند – مراکز درمانی : پلی کلینیک ابن سینا – درمانگاه قدس اراک -درمانگاه شماره ۳ اراک – درمانگاه ساوه – درمانگاه خمین – درمانگاه محلات – درمانگاه دلیجان – درمانگاه تفرش۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان- بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان بیمارستان خلیج فارس بندرعباس – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی ولیعصر(عج) بندرعباس – درمانگاه بعثت بندرعباس – درمانگاه تخصصی امام رضا(ع) قشم – درمانگاه تخصصی ولیعصر(عج) میناب -درمانگاه تخصصی ولیعصر(عج) بندرلنگه  – درمانگاه عمومی ولیعصر(عج) رودان – درمانگاه عمومی ولیعصر(عج) جاسک  – درمانگاه پایان بندرعباس۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان همدان – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان همدانبیمارستان آتیه همدان – بیمارستان دکترغرضی ملایر – مراکز درمانی : درمانگاه نهاوند – درمانگاه تویسرکان – پلی کلینیک تخصصی شهید شهبازی – درمانگاه اسدآباد – درمانگاه شهید دکترسپهری  – درمانگاه رزن۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیاداره کل تامین اجتماعی استان یزد – بیمه ای۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان تامین اجتماعیمدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزدبیمارستان شهدای کارگر – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی پاکنژاد – پلی کلینیک تخصصی حضرت امیر(ع) – درمانگاه تخصصی قائمیه – درمانگاه تخصصی امام سجاد(ع) – کلینیک دندانپزشکی – درمانگاه تخصصی ولیعصراشکذر – پلی کلینیک اردکان – پلی کلینیک میبد – درمانگاه تخصصی مهریز – پلی کلینیک بافق – درمانگاه ابرکوه – درمانگاه تخصصی تفت۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیصندوق بازنشستگی کشوری۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲
۶۷۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیصندوق بازنشستگی کشوریکلیه صندوق های بازنشستگی استان ها۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲
۶۷۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور۱۴۰۰۰۲۰۹۹۴۸
۶۷۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورکلیه ادارات کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ها و شهرستان ها۱۴۰۰۰۲۰۹۹۴۸
۶۷۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشور۱۴۰۰۰۲۸۶۰۸۴
۶۸۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۸۷۰۵۱
۶۸۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۸۷۰۵۱
۶۸۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۲۸۹۷۳۵
۶۸۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربیکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۲۸۹۷۳۵
۶۸۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان اردبیل۱۴۰۰۰۲۸۷۰۳۲
۶۸۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان اردبیلکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۰۲۸۷۰۳۲
۶۸۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۹۷۶۰۷
۶۸۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان اصفهانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۹۷۶۰۷
۶۸۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان البرز۱۴۰۰۰۲۸۷۱۱۰
۶۸۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان البرزکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۰۲۸۷۱۱۰
۶۹۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان ایلام۱۴۰۰۰۲۸۸۸۳۱
۶۹۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان ایلامکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۰۲۸۸۸۳۱
۶۹۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۸۹۷۴۰
۶۹۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان بوشهرکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۸۹۷۴۰
۶۹۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان تهران۱۴۰۰۰۲۸۶۲۰۲
۶۹۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان تهرانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۰۲۸۶۲۰۲
۶۹۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۸۷۱۰۶
۶۹۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۸۷۱۰۶
۶۹۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۲۸۸۹۲۴
۶۹۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبیکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۲۸۸۹۲۴
۷۰۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۲۸۸۸۶۵
۷۰۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان خراسان رضویکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۲۸۸۸۶۵
۷۰۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۸۶۱۳۹
۷۰۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان خراسان شمالیکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۸۶۱۳۹
۷۰۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۸۸۸۷۰
۷۰۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان خوزستانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۸۸۸۷۰
۷۰۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان زنجان۱۴۰۰۰۲۸۶۱۴۳
۷۰۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان زنجانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۰۲۸۶۱۴۳
۷۰۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان سمنان۱۴۰۰۰۲۹۳۸۶۵
۷۰۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان سمنانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۰۲۹۳۸۶۵
۷۱۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۲۸۸۹۴۳
۷۱۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۲۸۸۹۴۳
۷۱۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان فارس۱۴۰۰۰۲۹۵۲۱۰
۷۱۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان فارسکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۰۲۹۵۲۱۰
۷۱۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان قزوین۱۴۰۰۰۲۸۸۹۳۹
۷۱۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان قزوینکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۰۲۸۸۹۳۹
۷۱۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان قم۱۴۰۰۰۳۰۳۳۴۵
۷۱۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان قمکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان قم۱۴۰۰۰۳۰۳۳۴۵
۷۱۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان کردستان۱۴۰۰۰۲۸۶۱۵۸
۷۱۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان کردستانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۰۲۸۶۱۵۸
۷۲۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان کرمان۱۴۰۰۰۲۹۵۲۲۵
۷۲۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان کرمانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۰۲۹۵۲۲۵
۷۲۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۸۷۱۲۵
۷۲۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان کرمانشاهکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۸۷۱۲۵
۷۲۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۲۸۸۹۵۸
۷۲۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۲۸۸۹۵۸
۷۲۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان گلستان۱۴۰۰۰۲۸۶۱۱۰
۷۲۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان گلستانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۰۲۸۶۱۱۰
۷۲۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان گیلان*
۷۲۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان گیلانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان گیلان*
۷۳۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان لرستان۱۴۰۰۰۲۸۶۱۰۵
۷۳۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان لرستانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۰۲۸۶۱۰۵
۷۳۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان مازندران۱۴۰۰۰۲۸۷۰۹۰
۷۳۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان مازندرانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۰۲۸۷۰۹۰
۷۳۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان مرکزی۱۴۰۰۰۲۸۶۱۷۷
۷۳۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان مرکزیکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۰۲۸۶۱۷۷
۷۳۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان هرمزگان۱۴۰۰۰۲۸۸۸۵۰
۷۳۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان هرمزگانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۰۲۸۸۸۵۰
۷۳۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان همدان۱۴۰۰۰۲۸۸۸۴۶
۷۳۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان همدانکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۰۲۸۸۸۴۶
۷۴۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان یزد۱۴۰۰۰۲۸۶۱۲۴
۷۴۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیسازمان بهزیستی کشوراداره کل بهزیستی استان یزدکلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۰۲۸۶۱۲۴
۷۴۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیصندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰
۷۴۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیصندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایرکلیه صندوق های بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان ها۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰
۷۴۴ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیبانک توسعه تعاون۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸
۷۴۵ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیبانک توسعه تعاون کلیه شعب بانک توسعه تعاون درتهران و استان ها۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸
۷۴۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیبانک رفاه کارگران۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
۷۴۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیبانک رفاه کارگران کلیه شعب بانک رفاه کارگران درتهران و استان ها۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
۷۴۸ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیصندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون۱۰۱۰۰۲۵۹۱۵۰
۷۴۹ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیصندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱
۷۵۰ وزارت جهاد کشاورزی۱۴۰۰۰۲۶۶۳۹۱
۷۵۱ وزارت جهاد کشاورزیهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۲۶۶۳۹۱
۷۵۲ وزارت جهاد کشاورزی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۲۶۶۳۹۱
۷۵۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۹۰۳۲۴۷
۷۵۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقیکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۹۰۳۲۴۷
۷۵۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقیمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۹۰۳۲۴۷
۷۵۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۳۱۵۵۶۴۵
۷۵۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربیکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۳۱۵۵۶۴۵
۷۵۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربیمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۳۱۵۵۶۴۵
۷۵۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل۱۴۰۰۲۷۰۰۳۲۰
۷۶۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان اردبیلکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۲۷۰۰۳۲۰
۷۶۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان اردبیلمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان اردبیل۱۴۰۰۲۷۰۰۳۲۰
۷۶۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۸۷
۷۶۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۸۷
۷۶۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۸۷
۷۶۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان البرز۱۴۰۰۱۹۲۶۵۸۳
۷۶۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان البرزکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۱۹۲۶۵۸۳
۷۶۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان البرزمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان البرز۱۴۰۰۱۹۲۶۵۸۳
۷۶۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان ایلام۱۴۰۰۲۷۵۷۲۲۱
۷۶۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان ایلامکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۲۷۵۷۲۲۱
۷۷۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان ایلاممدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان ایلام۱۴۰۰۲۷۵۷۲۲۱
۷۷۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۹۹۴۶۱
۷۷۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۹۹۴۶۱
۷۷۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۹۹۴۶۱
۷۷۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان تهران۱۴۰۰۳۱۳۲۲۸۲
۷۷۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان تهرانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۳۱۳۲۲۸۲
۷۷۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان تهرانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان تهران۱۴۰۰۳۱۳۲۲۸۲
۷۷۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۵۹۷۰۸
۷۷۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاریکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۵۹۷۰۸
۷۷۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاریمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۵۹۷۰۸
۷۸۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۷۸۳۸۱۰
۷۸۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبیکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۷۸۳۸۱۰
۷۸۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبیمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۷۸۳۸۱۰
۷۸۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۲۵۹۷۳۱
۷۸۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضویکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۲۵۹۷۳۱
۷۸۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضویمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۲۵۹۷۳۱
۷۸۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۴۱۶۵۶۹
۷۸۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالیکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۴۱۶۵۶۹
۷۸۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالیمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۴۱۶۵۶۹
۷۸۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸
۷۹۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸
۷۹۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸
۷۹۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان زنجان۱۴۰۰۳۲۰۳۰۹۶
۷۹۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان زنجانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۳۲۰۳۰۹۶
۷۹۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان زنجانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان زنجان۱۴۰۰۳۲۰۳۰۹۶
۷۹۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان سمنان۱۴۰۰۱۹۲۶۵۹۸
۷۹۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان سمنانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۱۹۲۶۵۹۸
۷۹۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان سمنانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان سمنان۱۴۰۰۱۹۲۶۵۹۸
۷۹۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۲۶۵۷۹
۷۹۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۲۶۵۷۹
۸۰۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۲۶۵۷۹
۸۰۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان فارس۱۴۰۰۳۲۰۷۷۰۰
۸۰۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان فارسکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۳۲۰۷۷۰۰
۸۰۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان فارسمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان فارس۱۴۰۰۳۲۰۷۷۰۰
۸۰۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان قزوین۱۴۰۰۲۰۲۲۶۵۱
۸۰۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان قزوینکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۲۰۲۲۶۵۱
۸۰۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان قزوینمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان قزوین۱۴۰۰۲۰۲۲۶۵۱
۸۰۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان قم۱۴۰۰۰۲۵۹۶۷۲
۸۰۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان قمکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان قم۱۴۰۰۰۲۵۹۶۷۲
۸۰۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان قممدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان قم۱۴۰۰۰۲۵۹۶۷۲
۸۱۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کردستان۱۴۰۰۳۲۷۲۵۰۲
۸۱۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کردستانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۳۲۷۲۵۰۲
۸۱۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کردستانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان کردستان۱۴۰۰۳۲۷۲۵۰۲
۸۱۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کرمان۱۴۰۰۰۲۵۹۷۲۷
۸۱۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کرمانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۰۲۵۹۷۲۷
۸۱۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کرمانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان کرمان۱۴۰۰۰۲۵۹۷۲۷
۸۱۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه۱۴۰۰۳۲۵۶۳۹۳
۸۱۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاهکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۳۲۵۶۳۹۳
۸۱۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاهمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان کرمانشاه۱۴۰۰۳۲۵۶۳۹۳
۸۱۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۶۴۶۸۶۱
۸۲۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۶۴۶۸۶۱
۸۲۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمدمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان کهگیلویه و بویر احمد۱۴۰۰۲۶۴۶۸۶۱
۸۲۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان گلستان۱۴۰۰۲۹۵۲۰۳۰
۸۲۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان گلستانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۲۹۵۲۰۳۰
۸۲۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان گلستانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان گلستان۱۴۰۰۲۹۵۲۰۳۰
۸۲۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان گیلان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۹۱
۸۲۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان گیلانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۹۱
۸۲۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان گیلانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان گیلان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۹۱
۸۲۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان لرستان۱۴۰۰۳۱۸۳۸۱۸
۸۲۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان لرستانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۳۱۸۳۸۱۸
۸۳۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان لرستانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان لرستان۱۴۰۰۳۱۸۳۸۱۸
۸۳۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان مازندران۱۴۰۰۳۰۶۵۸۰۰
۸۳۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان مازندرانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۳۰۶۵۸۰۰
۸۳۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان مازندرانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان مازندران۱۴۰۰۳۰۶۵۸۰۰
۸۳۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی۱۴۰۰۲۴۳۶۲۱۸
۸۳۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان مرکزیکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۲۴۳۶۲۱۸
۸۳۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان مرکزیمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان مرکزی۱۴۰۰۲۴۳۶۲۱۸
۸۳۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان۱۴۰۰۲۷۵۷۲۰۲
۸۳۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۲۷۵۷۲۰۲
۸۳۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان هرمزگان۱۴۰۰۲۷۵۷۲۰۲
۸۴۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان همدان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۵۳
۸۴۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان همدانکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۵۳
۸۴۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان همدانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان همدان۱۴۰۰۰۲۵۹۶۵۳
۸۴۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان یزد۱۴۰۰۳۲۰۴۹۳۵
۸۴۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان یزدکلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۳۲۰۴۹۳۵
۸۴۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی استان یزدمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان یزد۱۴۰۰۳۲۰۴۹۳۵
۸۴۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان۱۴۰۰۳۶۳۷۹۲۲
۸۴۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمانمدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی جنوب استان کرمان۱۴۰۰۳۶۳۷۹۲۲
۸۴۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور۱۴۰۰۱۹۲۷۲۷۸
۸۴۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۱۹۲۶۲۱۰
۸۵۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۱۹۲۶۲۱۰
۸۵۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۱۹۲۶۱۰۸
۸۵۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربیکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۱۹۲۶۱۰۸
۸۵۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۲۵۹۷۷
۸۵۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیلکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۲۵۹۷۷
۸۵۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۲۶۱۸۴
۸۵۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۲۶۱۸۴
۸۵۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز۱۴۰۰۱۹۲۶۳۱۷
۸۵۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرزکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۱۹۲۶۳۱۷
۸۵۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام۱۴۰۰۱۹۲۶۳۷۴
۸۶۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلامکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۱۹۲۶۳۷۴
۸۶۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر۱۴۰۰۱۹۲۶۰۲۰
۸۶۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۱۹۲۶۰۲۰
۸۶۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران۱۴۰۰۱۹۲۶۰۸۷
۸۶۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهرانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۱۹۲۶۰۸۷
۸۶۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۱۹۲۵۹۸۱
۸۶۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۱۹۲۵۹۸۱
۸۶۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۱۹۲۶۳۵۵
۸۶۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبیکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۱۹۲۶۳۵۵
۸۶۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی۱۴۰۰۱۹۲۶۲۳۹
۸۷۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضویکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۱۹۲۶۲۳۹
۸۷۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی۱۴۰۰۱۹۲۶۳۶۰
۸۷۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالیکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۱۹۲۶۳۶۰
۸۷۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان۱۴۰۰۱۹۲۶۲۲۴
۸۷۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۱۹۲۶۲۲۴
۸۷۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان۱۴۰۰۱۹۲۶۲۸۱
۸۷۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۱۹۲۶۲۸۱
۸۷۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان۱۴۰۰۱۹۲۶۰۷۲
۸۷۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۱۹۲۶۰۷۲
۸۷۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۲۶۱۳۱
۸۸۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۲۶۱۳۱
۸۸۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس۱۴۰۰۱۹۲۶۰۶۸
۸۸۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارسکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۱۹۲۶۰۶۸
۸۸۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین۱۴۰۰۱۹۲۶۲۶۲
۸۸۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوینکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۱۹۲۶۲۶۲
۸۸۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم۱۴۰۰۱۹۲۶۲۷۷
۸۸۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قمکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان قم۱۴۰۰۱۹۲۶۲۷۷
۸۸۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان۱۴۰۰۱۹۲۶۲۰۵
۸۸۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۱۹۲۶۲۰۵
۸۸۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان۱۴۰۰۱۹۲۶۳۸۹
۸۹۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۱۹۲۶۳۸۹
۸۹۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه۱۴۰۰۱۹۲۶۱۹۹
۸۹۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاهکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۱۹۲۶۱۹۹
۸۹۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۱۹۲۶۳۴۰
۸۹۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۱۹۲۶۳۴۰
۸۹۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان۱۴۰۰۱۹۲۶۱۷۰
۸۹۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۱۹۲۶۱۷۰
۸۹۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان۱۴۰۰۱۹۲۶۱۵۰
۸۹۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۱۹۲۶۱۵۰
۸۹۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان۱۴۰۰۱۹۲۶۲۵۸
۹۰۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۱۹۲۶۲۵۸
۹۰۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری)۱۴۰۰۱۹۲۶۱۶۵
۹۰۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری)کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان مازندران به غیر از نوشهر و شهرستان های اطراف۱۴۰۰۱۹۲۶۱۶۵
۹۰۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (نوشهر)۱۴۰۰۱۹۲۶۱۲۷
۹۰۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (نوشهر)کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر شامل: تنکابن،کجور، چالوس، نوشهر-رویان، کلاردشت، رامسرو عباس آباد۱۴۰۰۱۹۲۶۱۲۷
۹۰۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی۱۴۰۰۱۹۲۶۰۵۳
۹۰۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزیکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۱۹۲۶۰۵۳
۹۰۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان۱۴۰۰۱۹۲۶۳۳۶
۹۰۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۱۹۲۶۳۳۶
۹۰۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان۱۴۰۰۱۹۲۶۱۱۲
۹۱۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدانکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۱۹۲۶۱۱۲
۹۱۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد۱۴۰۰۱۹۲۶۳۲۱
۹۱۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزدکلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۱۹۲۶۳۲۱
۹۱۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشوراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان۱۴۰۰۱۹۲۶۲۹۶
۹۱۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایر۱۴۰۰۰۲۸۷۳۶۸
۹۱۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۳۰۶۵۱۵۱
۹۱۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۳۱۰۳۱۹۷
۹۱۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان اردبیل۱۴۰۰۳۰۶۵۱۷۰
۹۱۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان اصفهان۱۴۰۰۳۰۶۵۲۸۲
۹۱۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره امور عشایر استان البرز۱۴۰۰۷۱۷۴۷۲۳
۹۲۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان ایلام۱۴۰۰۳۰۶۵۲۱۰
۹۲۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایرمدیریت امور عشایر استان بوشهر۱۴۰۰۳۴۶۴۶۱۴
۹۲۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایرمدیریت امور عشایر استان تهران۱۴۰۰۳۰۶۵۶۲۴
۹۲۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۳۰۶۵۳۲۲
۹۲۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۳۰۶۵۳۷۵
۹۲۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان خراسان رضوی۱۴۰۰۳۰۶۵۳۸۰
۹۲۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۰۶۵۳۴۱
۹۲۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان خوزستان۱۴۰۰۳۰۶۵۴۴۹
۹۲۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره امور عشایر استان زنجان۱۴۰۰۷۱۹۹۵۸۰
۹۲۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان سمنان۱۴۰۰۳۰۶۵۵۱۲
۹۳۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۰۶۵۴۱۵
۹۳۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان فارس۱۴۰۰۳۰۶۵۴۷۲
۹۳۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره امور عشایر استان قزوین۱۴۰۰۷۱۷۴۶۷۹
۹۳۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره امور عشایر استان قم۱۴۰۰۷۲۴۰۳۴۲
۹۳۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان کرمان۱۴۰۰۳۰۶۵۴۳۴
۹۳۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان کرمانشاه۱۴۰۰۳۰۶۵۵۳۱
۹۳۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۷۹۴۳۱۰
۹۳۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان گلستان۱۴۰۰۳۰۶۵۵۴۶
۹۳۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره امور عشایر استان گیلان*
۹۳۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر استان لرستان۱۴۰۰۳۰۶۵۷۵۵
۹۴۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره امور عشایر استان مازندران۱۴۰۰۷۰۸۹۸۱۹
۹۴۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره امور عشایر استان مرکزی۱۴۰۰۳۰۶۵۶۳۹
۹۴۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره امور عشایر استان هرمزگان*
۹۴۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره امور عشایر استان همدان۱۴۰۰۳۰۶۵۶۴۳
۹۴۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره امور عشایر استان یزد۱۴۰۰۷۲۵۹۷۸۲
۹۴۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور عشایراداره کل امور عشایر جنوب استان کرمان (جیرفت و کهنوج )۱۴۰۰۳۰۶۵۶۵۸
۹۴۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایران۱۴۰۰۲۷۰۰۱۳۰
۹۴۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان اردبیل۱۴۰۰۶۴۴۴۲۸۴
۹۴۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان البرز*
۹۴۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان بوشهر۱۴۰۰۲۷۰۰۲۲۲
۹۵۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان خوزستان۱۴۰۰۲۷۰۰۲۰۳
۹۵۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۲۷۰۰۲۶۰
۹۵۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان کرمانشاه۱۴۰۰۵۶۱۷۴۱۳
۹۵۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان گلستان۱۴۰۰۲۷۰۰۱۹۷
۹۵۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان گیلان۱۴۰۰۲۷۰۰۱۵۹
۹۵۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان لرستان۱۴۰۰۵۶۲۷۵۹۱
۹۵۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان مازندران۱۴۰۰۲۷۰۰۱۷۸
۹۵۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان شیلات ایراناداره کل شیلات استان هرمزگان۱۴۰۰۲۷۰۰۲۴۱
۹۵۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشور۱۴۰۰۰۲۵۵۴۱۷
۹۵۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۶۹۹۸۹۰
۹۶۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۶۹۹۸۹۰
۹۶۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۹۵۵۴۲۷
۹۶۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربیکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۹۵۵۴۲۷
۹۶۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان اردبیل۱۴۰۰۲۶۹۹۹۰۷
۹۶۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان اردبیلکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۲۶۹۹۹۰۷
۹۶۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان اصفهان۱۴۰۰۲۶۹۹۹۷۹
۹۶۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان اصفهانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۲۶۹۹۹۷۹
۹۶۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان البرز۱۴۰۰۲۶۹۹۹۹۸
۹۶۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان البرزکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۲۶۹۹۹۹۸
۹۶۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان ایلام۱۴۰۰۲۷۰۰۰۳۲
۹۷۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان ایلامکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۲۷۰۰۰۳۲
۹۷۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان بوشهر۱۴۰۰۲۷۰۰۰۵۱
۹۷۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان بوشهرکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۲۷۰۰۰۵۱
۹۷۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان تهران۱۴۰۰۲۷۰۰۰۷۰
۹۷۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان تهرانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۲۷۰۰۰۷۰
۹۷۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۷۷۲۰۷۴
۹۷۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۷۷۲۰۷۴
۹۷۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۹۵۵۵۵۸
۹۷۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبیکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۹۵۵۵۵۸
۹۷۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۷۰۰۱۱۰
۹۸۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان خراسان رضویکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۷۰۰۱۱۰
۹۸۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۲۹۵۵۵۴۳
۹۸۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالیکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۲۹۵۵۵۴۳
۹۸۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان خوزستان۱۴۰۰۲۷۰۰۱۲۵
۹۸۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان خوزستانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۲۷۰۰۱۲۵
۹۸۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان زنجان۱۴۰۰۲۹۵۵۴۴۶
۹۸۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان زنجانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۲۹۵۵۴۴۶
۹۸۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان سمنان۱۴۰۰۲۷۷۲۱۱۴
۹۸۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان سمنانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۲۷۷۲۱۱۴
۹۸۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۲۹۵۵۴۵۰
۹۹۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۲۹۵۵۴۵۰
۹۹۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان فارس۱۴۰۰۲۷۷۲۲۴۵
۹۹۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان فارسکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۲۷۷۲۲۴۵
۹۹۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان قزوین۱۴۰۰۲۷۷۲۲۶۴
۹۹۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان قزوینکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۲۷۷۲۲۶۴
۹۹۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان قم۱۴۰۰۲۷۷۲۲۸۳
۹۹۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان قمکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان قم۱۴۰۰۲۷۷۲۲۸۳
۹۹۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان کردستان۱۴۰۰۲۷۷۲۳۲۳
۹۹۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان کردستانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۲۷۷۲۳۲۳
۹۹۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان کرمان۱۴۰۰۲۹۵۵۴۷۰
۱۰۰۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان کرمانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۲۹۵۵۴۷۰
۱۰۰۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه۱۴۰۰۲۹۵۵۴۸۴
۱۰۰۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان کرمانشاهکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۲۹۵۵۴۸۴
۱۰۰۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۷۷۲۳۵۷
۱۰۰۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۷۷۲۳۵۷
۱۰۰۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان گلستان۱۴۰۰۲۷۷۲۳۶۱
۱۰۰۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان گلستانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۲۷۷۲۳۶۱
۱۰۰۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان گیلان۱۴۰۰۲۹۵۵۴۹۹
۱۰۰۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان گیلانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۲۹۵۵۴۹۹
۱۰۰۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان لرستان۱۴۰۰۲۷۷۲۳۹۵
۱۰۱۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان لرستانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۲۷۷۲۳۹۵
۱۰۱۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان مازندران۱۴۰۰۲۹۵۵۵۱۰
۱۰۱۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان مازندرانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۲۹۵۵۵۱۰
۱۰۱۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان مرکزی۱۴۰۰۲۹۵۵۵۲۴
۱۰۱۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان مرکزیکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۲۹۵۵۵۲۴
۱۰۱۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان هرمزگان۱۴۰۰۲۷۷۲۵۰۹
۱۰۱۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان هرمزگانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۲۷۷۲۵۰۹
۱۰۱۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان همدان۱۴۰۰۲۷۷۲۵۲۸
۱۰۱۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان همدانکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۲۷۷۲۵۲۸
۱۰۱۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان یزد۱۴۰۰۲۷۷۲۵۳۲
۱۰۲۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی استان یزدکلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۲۷۷۲۵۳۲
۱۰۲۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان دامپزشکی کشوراداره کل دامپزشکی جنوب استان کرمان۱۴۰۰۲۷۷۲۴۶۹
۱۰۲۲ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶
۱۰۲۳ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۸ استان آذربایجان شرقی۱۰۲۰۰۱۰۳۱۰۳
۱۰۲۴ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۸ استان آذربایجان غربی۱۰۲۰۰۱۰۳۱۰۳
۱۰۲۵ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۷ استان اردبیل۱۰۷۲۰۱۲۸۳۵۳
۱۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۰ استان اصفهان۱۰۱۰۱۰۲۶۹۳۵
۱۰۲۷ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱ استان البرز۱۰۱۰۱۰۲۶۹۹۲
۱۰۲۸ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۹ استان ایلام۱۰۶۶۰۰۵۷۳۶۲
۱۰۲۹ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۳ استان بوشهر۱۰۱۰۱۱۶۶۱۰۸
۱۰۳۰ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱ استان تهران۱۰۱۰۱۰۲۶۹۹۲
۱۰۳۱ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۰ استان چهارمحال و بختیاری۱۰۱۰۱۰۲۶۹۳۵
۱۰۳۲ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۵ استان خراسان جنوبی۱۰۳۸۰۲۰۱۰۷۱
۱۰۳۳ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۵ استان خراسان رضوی۱۰۳۸۰۲۰۱۰۷۱
۱۰۳۴ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۵ استان خراسان شمالی۱۰۳۸۰۲۰۱۰۷۱
۱۰۳۵ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۴ استان خوزستان*
۱۰۳۶ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۴ استان زنجان۱۰۴۶۰۰۸۷۰۹۶
۱۰۳۷ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۲ استان سمنان۱۰۷۰۰۰۶۲۱۱۲
۱۰۳۸ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۱ استان سیستان و بلوچستان۱۰۵۰۰۰۵۱۹۲۸
۱۰۳۹ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۳ استان فارس۱۰۱۰۱۱۶۶۱۰۸
۱۰۴۰ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۷ استان قزوین۱۰۷۲۰۱۲۸۳۵۳
۱۰۴۱ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱ استان قم۱۰۱۰۱۰۲۶۹۹۲
۱۰۴۲ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۳ استان کردستان*
۱۰۴۳ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۶ استان کرمان۱۰۱۰۰۱۹۵۳۱۴
۱۰۴۴ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۹ استان کرمانشاه۱۰۶۶۰۰۵۷۳۶۲
۱۰۴۵ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۳ استان کهگیلویه و بویر احمد۱۰۱۰۱۱۶۶۱۰۸
۱۰۴۶ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۲ استان گلستان۱۰۷۰۰۰۶۲۱۱۲
۱۰۴۷ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۷ استان گیلان۱۰۷۲۰۱۲۸۳۵۳
۱۰۴۸ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۲ استان لرستان۱۰۸۶۱۲۹۰۱۳۶
۱۰۴۹ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۲ استان مازندران۱۰۷۰۰۰۶۲۱۱۲
۱۰۵۰ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱ استان مرکزی۱۰۱۰۱۰۲۶۹۹۲
۱۰۵۱ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۶ استان هرمزگان۱۰۱۰۰۱۹۵۳۱۴
۱۰۵۲ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۳ استان همدان*
۱۰۵۳ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۰ استان یزد۱۰۱۰۱۰۲۶۹۳۵
۱۰۵۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان مرکزی تعاون روستایی۱۰۱۰۰۳۷۴۲۱۰
۱۰۵۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان مرکزی تعاون روستاییکلیه مدیریت تعاون روستایی استان ها۱۰۱۰۰۳۷۴۲۱۰
۱۰۵۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی۱۴۰۰۲۹۰۹۸۷۰
۱۰۵۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیکلیه مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها۱۴۰۰۲۹۰۹۸۷۰
۱۰۵۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور۱۴۰۰۲۶۳۵۶۱۹
۱۰۵۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی۱۴۰۰۲۶۲۸۵۹۶
۱۰۶۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات علوم دامی کشور۱۴۰۰۳۳۷۸۰۰۸
۱۰۶۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات برنج کشور۱۴۰۰۷۳۱۳۰۶۵
۱۰۶۲ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی۱۴۰۰۳۵۷۴۰۵۰
۱۰۶۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات خاک و آب کشور۱۴۰۰۳۲۵۶۵۲۶
۱۰۶۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر۱۴۰۰۳۵۹۳۵۵۴
۱۰۶۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند۱۴۰۰۸۷۹۴۷۳۰
۱۰۶۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال۱۴۰۰۲۶۱۶۵۸۵
۱۰۶۷ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور۱۴۰۰۲۰۰۹۹۰۸
۱۰۶۸ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور۱۴۰۰۲۶۳۵۵۹۸
۱۰۶۹ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات علوم باغبانی۱۴۰۰۵۹۳۳۹۰۰
۱۰۷۰ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیپژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی۱۴۰۰۲۶۳۵۴۹۰
۱۰۷۱ وزارت جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزیپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور۱۴۰۰۲۶۳۵۵۲۶
۱۰۷۲ وزارت جهاد کشاورزیبانک کشاورزی۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴
۱۰۷۳ وزارت جهاد کشاورزیبانک کشاورزیکلیه شعب بانک کشاورزی در تهران و استان ها۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴
۱۰۷۴ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی۱۰۱۰۱۲۳۶۳۱۰
۱۰۷۵ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزیشرکت خدمات حمایتی کشاورزی۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵
۱۰۷۶ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزیشرکت خدمات حمایتی کشاورزیکلیه نمایندگی های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان ها۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵
۱۰۷۷ وزارت جهاد کشاورزیشرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰
۱۰۷۸ وزارت جهاد کشاورزیشرکت پشتیبانی امور دام کشور۱۴۰۰۲۷۷۱۷۳۶
۱۰۷۹ وزارت جهاد کشاورزیشرکت شهرک های کشاورزی۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵
۱۰۸۰ وزارت جهاد کشاورزیموسسه جهاد نصر۱۰۱۰۰۲۰۶۲۲۸
۱۰۸۱ وزارت جهاد کشاورزیموسسه جهاد استقلال۱۰۱۰۰۲۰۸۴۱۰
۱۰۸۲ وزارت جهاد کشاورزیموسسه جهاد توسعه۱۰۱۰۰۲۰۶۲۵۱
۱۰۸۳ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور اراضی کشور۱۴۰۰۲۸۲۴۱۹۶
۱۰۸۴ وزارت جهاد کشاورزیسازمان امور اراضی کشورشورای عالی اصلاحات ارضی کشور۱۴۰۰۲۸۲۴۱۹۶
۱۰۸۵ وزارت جهاد کشاورزیسازمان حفظ نباتات۱۴۰۰۲۰۹۰۱۴۰
۱۰۸۶ وزارت جهاد کشاورزیسازمان چای کشور۱۴۰۰۰۲۹۶۳۷۶
۱۰۸۷ وزارت جهاد کشاورزیشرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲
۱۰۸۸ وزارت دادگستری۱۴۰۰۰۲۶۰۳۸۱
۱۰۸۹ وزارت دادگستریهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۲۶۰۳۸۱
۱۰۹۰ وزارت دادگستری هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۲۶۰۳۸۱
۱۰۹۱ وزارت دادگستریسازمان تعزیرات حکومتی کشور۱۴۰۰۰۲۶۳۴۵۸
۱۰۹۲ وزارت دادگستریسازمان تعزیرات حکومتی کشورکلیه ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها۱۴۰۰۰۲۶۳۴۵۸
۱۰۹۳ وزارت دادگستریسازمان تعزیرات حکومتی کشورهیأت های رسیدگی به تخلفات صنفی۱۴۰۰۰۲۶۳۴۵۸
۱۰۹۴وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح*
۱۰۹۵وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحهیات مرکزی گزینش*
۱۰۹۶وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان*
۱۰۹۷وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحسازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح۱۴۰۰۳۱۹۶۳۷۶
۱۰۹۸وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحسازمان صنایع هوایی نیروهای مسلحشرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها)۱۴۰۰۳۱۹۶۳۷۶
۱۰۹۹وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحسازمان صنایع هوایی نیروهای مسلحشرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها)۱۴۰۰۳۱۹۶۳۷۶
۱۱۰۰وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحسازمان صنایع هوایی نیروهای مسلحشرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)۱۴۰۰۳۱۹۶۳۷۶
۱۱۰۱وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحسازمان صنایع هوایی نیروهای مسلحشرکت قدس۱۴۰۰۳۱۹۶۳۷۶
۱۱۰۲وزارت راه و شهرسازی۱۴۰۰۰۱۷۹۹۲۴
۱۱۰۳وزارت راه و شهرسازیهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۱۷۹۹۲۴
۱۱۰۴وزارت راه و شهرسازی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۱۷۹۹۲۴
۱۱۰۵وزارت راه و شهرسازیشورای حفظ حقوق بیت المال۱۴۰۰۰۱۷۹۹۲۴
۱۱۰۶وزارت راه و شهرسازیشورای عالی شهرسازی و معماری۱۴۰۰۰۱۷۹۹۲۴
۱۱۰۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۹۸۵۳۴
۱۱۰۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۹۸۵۳۴
۱۱۰۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقیسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۹۸۵۳۴
۱۱۱۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقیکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۹۸۵۳۴
۱۱۱۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقیهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۹۸۵۳۴
۱۱۱۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۱۹۵۳۶۴۳
۱۱۱۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربیکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۱۹۵۳۶۴۳
۱۱۱۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربیسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های آذربایجان غربی۱۴۰۰۱۹۵۳۶۴۳
۱۱۱۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربیکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۱۹۵۳۶۴۳
۱۱۱۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربیهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۱۹۵۳۶۴۳
۱۱۱۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۰۵۳۵۵
۱۱۱۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان اردبیلکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۰۵۳۵۵
۱۱۱۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان اردبیلسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های  اردبیل۱۴۰۰۱۹۰۵۳۵۵
۱۱۲۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان اردبیلکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۰۵۳۵۵
۱۱۲۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان اردبیلهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۰۵۳۵۵
۱۱۲۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۳۹۸۲۵
۱۱۲۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۳۹۸۲۵
۱۱۲۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های  اصفهان۱۴۰۰۰۲۳۹۸۲۵
۱۱۲۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۳۹۸۲۵
۱۱۲۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۳۹۸۲۵
۱۱۲۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان البرز۱۴۰۰۲۷۶۷۰۱۷
۱۱۲۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان البرزکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۲۷۶۷۰۱۷
۱۱۲۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان البرزسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های البرز۱۴۰۰۲۷۶۷۰۱۷
۱۱۳۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان البرزکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان البرز۱۴۰۰۲۷۶۷۰۱۷
۱۱۳۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان البرزهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان البرز۱۴۰۰۲۷۶۷۰۱۷
۱۱۳۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان ایلام۱۴۰۰۳۰۴۰۶۰۱
۱۱۳۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان ایلامکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۳۰۴۰۶۰۱
۱۱۳۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان ایلامسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های ایلام۱۴۰۰۳۰۴۰۶۰۱
۱۱۳۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان ایلامکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ایلام۱۴۰۰۳۰۴۰۶۰۱
۱۱۳۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان ایلامهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان ایلام۱۴۰۰۳۰۴۰۶۰۱
۱۱۳۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر۱۴۰۰۰۴۰۵۵۲۹
۱۱۳۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان بوشهرکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۰۴۰۵۵۲۹
۱۱۳۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان بوشهرسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های  بوشهر۱۴۰۰۰۴۰۵۵۲۹
۱۱۴۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان بوشهرکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان بوشهر۱۴۰۰۰۴۰۵۵۲۹
۱۱۴۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان بوشهرهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان بوشهر۱۴۰۰۰۴۰۵۵۲۹
۱۱۴۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان تهران۱۴۰۰۳۱۰۳۸۳۰
۱۱۴۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان تهرانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۳۱۰۳۸۳۰
۱۱۴۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان تهرانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های تهران۱۴۰۰۳۱۰۳۸۳۰
۱۱۴۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان تهرانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان تهران۱۴۰۰۳۱۰۳۸۳۰
۱۱۴۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۰۱۰۹۸۰
۱۱۴۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۰۱۰۹۸۰
۱۱۴۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاریسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۰۱۰۹۸۰
۱۱۴۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاریکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۰۱۰۹۸۰
۱۱۵۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاریهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۰۱۰۹۸۰
۱۱۵۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۳۳۵۲۱۹۱
۱۱۵۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبیکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۳۳۵۲۱۹۱
۱۱۵۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبیسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های خراسان جنوبی۱۴۰۰۳۳۵۲۱۹۱
۱۱۵۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبیکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۳۳۵۲۱۹۱
۱۱۵۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبیهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۳۳۵۲۱۹۱
۱۱۵۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۵
۱۱۵۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضویکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۵
۱۱۵۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضویسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های خراسان رضوی۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۵
۱۱۵۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضویکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۵
۱۱۶۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضویهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۵
۱۱۶۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۵۹۴۶۳
۱۱۶۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالیکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۵۹۴۶۳
۱۱۶۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالیسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۵۹۴۶۳
۱۱۶۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالیکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۵۹۴۶۳
۱۱۶۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالیهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۵۹۴۶۳
۱۱۶۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان۱۴۰۰۰۳۰۱۵۳۳
۱۱۶۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خوزستانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۰۳۰۱۵۳۳
۱۱۶۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خوزستانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های خوزستان۱۴۰۰۰۳۰۱۵۳۳
۱۱۶۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خوزستانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان خوزستان۱۴۰۰۰۳۰۱۵۳۳
۱۱۷۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان خوزستانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان خوزستان۱۴۰۰۰۳۰۱۵۳۳
۱۱۷۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان زنجان۱۴۰۰۲۶۳۶۲۹۷
۱۱۷۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان زنجانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۲۶۳۶۲۹۷
۱۱۷۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان زنجانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های زنجان۱۴۰۰۲۶۳۶۲۹۷
۱۱۷۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان زنجانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان زنجان۱۴۰۰۲۶۳۶۲۹۷
۱۱۷۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان زنجانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان زنجان۱۴۰۰۲۶۳۶۲۹۷
۱۱۷۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان سمنان۱۴۰۰۰۲۵۹۴۸۲
۱۱۷۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان سمنانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۰۲۵۹۴۸۲
۱۱۷۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان سمنانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های سمنان۱۴۰۰۰۲۵۹۴۸۲
۱۱۷۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان سمنانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان سمنان۱۴۰۰۰۲۵۹۴۸۲
۱۱۸۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان سمنانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان سمنان۱۴۰۰۰۲۵۹۴۸۲
۱۱۸۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۲۵۲۱۹
۱۱۸۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۲۵۲۱۹
۱۱۸۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۲۵۲۱۹
۱۱۸۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۲۵۲۱۹
۱۱۸۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۱۹۲۵۲۱۹
۱۱۸۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان فارس۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
۱۱۸۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان فارسکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
۱۱۸۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان فارسسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های فارس۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
۱۱۸۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان فارسکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان فارس۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
۱۱۹۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان فارسهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان فارس۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
۱۱۹۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان قزوین۱۴۰۰۰۲۹۱۵۱۹
۱۱۹۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان قزوینکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۰۲۹۱۵۱۹
۱۱۹۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان قزوینسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های  قزوین۱۴۰۰۰۲۹۱۵۱۹
۱۱۹۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان قزوینکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان قزوین۱۴۰۰۰۲۹۱۵۱۹
۱۱۹۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان قزوینهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان قزوین۱۴۰۰۰۲۹۱۵۱۹
۱۱۹۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان قم۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۴
۱۱۹۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان قمکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان قم۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۴
۱۱۹۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان قمسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های  قم۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۴
۱۱۹۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان قمکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان قم۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۴
۱۲۰۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان قمهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان قم۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۴
۱۲۰۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان۱۴۰۰۳۰۰۶۶۲۸
۱۲۰۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کردستانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۳۰۰۶۶۲۸
۱۲۰۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کردستانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های کردستان۱۴۰۰۳۰۰۶۶۲۸
۱۲۰۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کردستانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان کردستان۱۴۰۰۳۰۰۶۶۲۸
۱۲۰۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کردستانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان کردستان۱۴۰۰۳۰۰۶۶۲۸
۱۲۰۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کرمان۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵
۱۲۰۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کرمانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵
۱۲۰۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کرمانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های کرمان۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵
۱۲۰۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کرمانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان کرمان۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵
۱۲۱۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کرمانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان کرمان۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵
۱۲۱۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۵۹۲۲۰
۱۲۱۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاهکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۵۹۲۲۰
۱۲۱۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاهسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۵۹۲۲۰
۱۲۱۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاهکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۵۹۲۲۰
۱۲۱۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاههیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۵۹۲۲۰
۱۲۱۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۶۶۸۹۹۳
۱۲۱۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۶۶۸۹۹۳
۱۲۱۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمدسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۶۶۸۹۹۳
۱۲۱۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمدکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان کهگیلویه و بویر احمد۱۴۰۰۲۶۶۸۹۹۳
۱۲۲۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمدهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان کهگیلویه و بویر احمد۱۴۰۰۲۶۶۸۹۹۳
۱۲۲۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گلستان۱۴۰۰۰۲۳۹۸۰۶
۱۲۲۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گلستانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۰۲۳۹۸۰۶
۱۲۲۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گلستانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های گلستان۱۴۰۰۰۲۳۹۸۰۶
۱۲۲۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گلستانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان۱۴۰۰۰۲۳۹۸۰۶
۱۲۲۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گلستانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان کردستان۱۴۰۰۰۲۳۹۸۰۶
۱۲۲۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گیلان۱۴۰۰۲۹۰۵۴۰۵
۱۲۲۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گیلانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۲۹۰۵۴۰۵
۱۲۲۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گیلانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های گیلان۱۴۰۰۲۹۰۵۴۰۵
۱۲۲۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گیلانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان گیلان۱۴۰۰۲۹۰۵۴۰۵
۱۲۳۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گیلانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان گیلان۱۴۰۰۲۹۰۵۴۰۵
۱۲۳۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان لرستان۱۴۰۰۰۲۳۸۷۸۴
۱۲۳۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان لرستانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۰۲۳۸۷۸۴
۱۲۳۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان لرستانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های لرستان۱۴۰۰۰۲۳۸۷۸۴
۱۲۳۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان لرستانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان لرستان۱۴۰۰۰۲۳۸۷۸۴
۱۲۳۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان لرستانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان لرستان۱۴۰۰۰۲۳۸۷۸۴
۱۲۳۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان مازندران۱۴۰۰۰۲۳۹۸۶۳
۱۲۳۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان مازندرانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۰۲۳۹۸۶۳
۱۲۳۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان مازندرانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های مازندران۱۴۰۰۰۲۳۹۸۶۳
۱۲۳۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان مازندرانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مازندران۱۴۰۰۰۲۳۹۸۶۳
۱۲۴۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان مازندرانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان مازندران۱۴۰۰۰۲۳۹۸۶۳
۱۲۴۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی۱۴۰۰۲۶۸۴۵۲۸
۱۲۴۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان مرکزیکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۲۶۸۴۵۲۸
۱۲۴۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان مرکزیسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های مرکزی۱۴۰۰۲۶۸۴۵۲۸
۱۲۴۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان مرکزیکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزی۱۴۰۰۲۶۸۴۵۲۸
۱۲۴۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان مرکزیهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان مرکزی۱۴۰۰۲۶۸۴۵۲۸
۱۲۴۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان۱۴۰۰۰۲۵۹۲۴۰
۱۲۴۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۰۲۵۹۲۴۰
۱۲۴۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های هرمزگان۱۴۰۰۰۲۵۹۲۴۰
۱۲۴۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان هرمزگان۱۴۰۰۰۲۵۹۲۴۰
۱۲۵۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان هرمزگان۱۴۰۰۰۲۵۹۲۴۰
۱۲۵۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان همدان۱۴۰۰۰۲۵۹۲۶۹
۱۲۵۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان همدانکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۰۲۵۹۲۶۹
۱۲۵۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان همدانسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های همدان۱۴۰۰۰۲۵۹۲۶۹
۱۲۵۴وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان همدانکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان همدان۱۴۰۰۰۲۵۹۲۶۹
۱۲۵۵وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان همدانهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان همدان۱۴۰۰۰۲۵۹۲۶۹
۱۲۵۶وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان یزد۱۴۰۰۰۲۵۹۴۷۸
۱۲۵۷وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان یزدکلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۰۲۵۹۴۷۸
۱۲۵۸وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان یزدسازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های یزد۱۴۰۰۰۲۵۹۴۷۸
۱۲۵۹وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان یزدکمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد۱۴۰۰۰۲۵۹۴۷۸
۱۲۶۰وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان یزدهیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان یزد۱۴۰۰۰۲۵۹۴۷۸
۱۲۶۱وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان۱۴۰۰۲۸۶۳۷۷۸
۱۲۶۲وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)۱۴۰۰۰۲۵۹۲۰۱
۱۲۶۳وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی لارستان۱۴۰۰۰۲۷۷۱۷۳
۱۲۶۴وزارت راه و شهرسازیسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای۱۰۱۰۱۲۳۷۷۵۸
۱۲۶۵وزارت راه و شهرسازیسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایکلیه ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها۱۰۱۰۱۲۳۷۷۵۸
۱۲۶۶وزارت راه و شهرسازیسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایستاد مدیریت حمل و نقل سوخت۱۰۱۰۱۲۳۷۷۵۸
۱۲۶۷وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردی۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۶۸وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردیکلیه ادارات کل بنادر و دریانوردی استان ها(منطقه ای)۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۶۹وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردیصندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۰وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردیمنطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۱وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردیمنطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۲وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردیمنطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۳وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردیمنطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۴وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۵وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردیمنطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۶وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردی منطقه آزاد بندر انزلی۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۷وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردی منطقه آزاد بندر خرمشهر۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۸وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردیمنطقه آزاد بندر آبادان۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۹وزارت راه و شهرسازیسازمان بنادر و دریانوردیمنطقه آزاد بندر چابهار۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۸۰وزارت راه و شهرسازیسازمان ملی زمین و مسکن۱۰۱۰۳۸۶۲۶۷۸
۱۲۸۱وزارت راه و شهرسازیسازمان هواشناسی کشور۱۴۰۰۰۱۹۸۱۹۶
۱۲۸۲وزارت راه و شهرسازیسازمان هواشناسی کشورکلیه ادارات و ادارات کل هواشناسی در شهرستان ها و استان ها۱۴۰۰۰۱۹۸۱۹۶
۱۲۸۳وزارت راه و شهرسازیسازمان هواشناسی کشورشورای عالی هواشناسی۱۴۰۰۰۱۹۸۱۹۶
۱۲۸۴وزارت راه و شهرسازیسازمان هواشناسی کشورپژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی۱۴۰۰۰۱۹۸۱۹۶
۱۲۸۵وزارت راه و شهرسازیسازمان هواپیمایی کشوری۱۴۰۰۰۱۸۰۶۸۶
۱۲۸۶وزارت راه و شهرسازیسازمان مجری ساختمان ها  و تاسیسات دولتی و عمومی۱۴۰۰۰۱۸۰۰۴۴
۱۲۸۷وزارت راه و شهرسازیمرکز تحقیقات راه , مسکن و شهرسازی۱۴۰۰۰۱۸۰۰۸۲
۱۲۸۸وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور۱۰۱۰۱۲۰۸۷۱۷
۱۲۸۹وزارت راه و شهرسازیشرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی۱۴۰۰۵۰۰۷۶۳۴
۱۲۹۰وزارت راه و شهرسازیشرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینیمنطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی۱۴۰۰۵۰۰۷۶۳۴
۱۲۹۱وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶
۱۲۹۲وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید۱۰۱۰۱۲۰۱۶۵۱
۱۲۹۳وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید اندیشه۱۰۱۰۱۳۳۶۹۸۱
۱۲۹۴وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید پرند۱۰۱۰۰۰۹۹۳۹۸
۱۲۹۵وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید پردیس۱۰۱۰۰۰۰۱۱۴۲
۱۲۹۶وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید هشتگرد۱۰۱۰۱۲۳۷۱۵۴
۱۲۹۷وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید بهارستان۱۰۸۶۲۰۹۱۴۱۲
۱۲۹۸وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید مجلسی۱۰۲۶۰۰۷۴۰۷۸
۱۲۹۹وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید فولاد شهر۱۰۲۶۰۰۸۲۲۲۲
۱۳۰۰وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید علوی۱۰۸۰۰۰۴۵۴۷۶
۱۳۰۱وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید تیس۱۴۰۰۷۵۵۴۸۱۲
۱۳۰۲وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدیدرامشار۱۰۵۰۰۰۳۹۹۳۰
۱۳۰۳وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید گلبهار۱۰۳۸۰۲۲۲۴۲۸
۱۳۰۴وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید بینالود۱۰۳۸۰۲۳۰۳۳۸
۱۳۰۵وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید سهند۱۰۲۰۰۱۱۳۹۸۲
۱۳۰۶وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید مهاجران*
۱۳۰۷وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید امیرکبیر۱۰۷۸۰۰۴۸۹۶۸
۱۳۰۸وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید شیرین شهر۱۰۱۰۲۱۵۴۴۸۵
۱۳۰۹وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید رامین۱۰۸۶۰۶۷۲۲۰۲
۱۳۱۰وزارت راه و شهرسازیشرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدشرکت عمران شهر جدید صدرا۱۰۵۳۰۱۷۱۹۱۰
۱۳۱۱وزارت راه و شهرسازیشرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران(شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور)۱۰۱۰۱۲۸۷۷۵۰
۱۳۱۲وزارت راه و شهرسازیشرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران(شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور)دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری(مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور)۱۰۱۰۱۲۸۷۷۵۰
۱۳۱۳وزارت راه و شهرسازیشرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران(شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور)کلیه فرودگاه های کشور۱۰۱۰۱۲۸۷۷۵۰
۱۳۱۴وزارت راه و شهرسازیشرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)۱۰۱۰۰۳۵۴۲۵۹
۱۳۱۵وزارت راه و شهرسازیشرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک۱۰۱۰۱۱۰۵۰۸۹
۱۳۱۶وزارت راه و شهرسازیشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران۱۰۱۰۱۱۵۵۷۴۴
۱۳۱۷وزارت راه و شهرسازیشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایرانکلیه ادارات کل راه آهن استان ها و ادارات کل نواحی اعم از شمال، شرق و…۱۰۱۰۱۱۵۵۷۴۴
۱۳۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت۱۴۰۰۰۲۹۲۵۴۳
۱۳۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۲۹۲۵۴۳
۱۳۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۲۹۲۵۴۳
۱۳۲۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۳۲۰۱۳۸۱
۱۳۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۳۲۰۱۳۸۱
۱۳۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۶۱۰۷۶۵
۱۳۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربیکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۶۱۰۷۶۵
۱۳۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۰۵۰۰۰
۱۳۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیلکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۰۵۰۰۰
۱۳۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۵۷۱۰۲
۱۳۲۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۵۷۱۰۲
۱۳۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز۱۴۰۰۳۲۳۳۴۰۸
۱۳۳۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرزکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۳۲۳۳۴۰۸
۱۳۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام۱۴۰۰۳۴۰۷۳۷۵
۱۳۳۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلامکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۳۴۰۷۳۷۵
۱۳۳۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر۱۴۰۰۳۲۱۹۷۵۹
۱۳۳۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۳۲۱۹۷۵۹
۱۳۳۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران۱۴۰۰۱۹۲۴۴۵۰
۱۳۳۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهرانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۱۹۲۴۴۵۰
۱۳۳۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۳۱۸۱۸۴۰
۱۳۳۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۳۱۸۱۸۴۰
۱۳۳۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۱۹۲۳۶۴۰
۱۳۴۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبیکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۱۹۲۳۶۴۰
۱۳۴۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۷۹۵۲۹۰
۱۳۴۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضویکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۷۹۵۲۹۰
۱۳۴۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۱۴۲۱۴۱
۱۳۴۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالیکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۱۴۲۱۴۱
۱۳۴۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۹۶۶۰۶
۱۳۴۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۹۶۶۰۶
۱۳۴۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان۱۴۰۰۲۹۰۴۹۹۱
۱۳۴۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۲۹۰۴۹۹۱
۱۳۴۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان۱۴۰۰۲۹۱۵۹۴۴
۱۳۵۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۲۹۱۵۹۴۴
۱۳۵۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۲۵۳۰۲۷
۱۳۵۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۲۵۳۰۲۷
۱۳۵۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس۱۴۰۰۲۷۷۱۶۸۱
۱۳۵۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارسکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۲۷۷۱۶۸۱
۱۳۵۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین۱۴۰۰۳۲۶۴۹۴۷
۱۳۵۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوینکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۳۲۶۴۹۴۷
۱۳۵۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم۱۴۰۰۲۷۷۱۷۰۲
۱۳۵۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان قمکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان قم۱۴۰۰۲۷۷۱۷۰۲
۱۳۵۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان۱۴۰۰۲۷۷۱۷۱۷
۱۳۶۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۲۷۷۱۷۱۷
۱۳۶۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان۱۴۰۰۳۱۱۰۳۷۴
۱۳۶۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۳۱۱۰۳۷۴
۱۳۶۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه۱۴۰۰۳۱۹۹۹۰۰
۱۳۶۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاهکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۳۱۹۹۹۰۰
۱۳۶۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۴۶۲۰۳۲
۱۳۶۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۴۶۲۰۳۲
۱۳۶۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان۱۴۰۰۳۳۱۳۳۴۶
۱۳۶۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۳۳۱۳۳۴۶
۱۳۶۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان۱۴۰۰۳۱۹۹۸۳۷
۱۳۷۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۳۱۹۹۸۳۷
۱۳۷۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان۱۴۰۰۳۳۱۳۲۸۷
۱۳۷۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۳۳۱۳۲۸۷
۱۳۷۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران۱۴۰۰۲۰۸۹۳۹۱
۱۳۷۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندرانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۲۰۸۹۳۹۱
۱۳۷۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی۱۴۰۰۳۲۵۳۰۴۶
۱۳۷۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزیکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۳۲۵۳۰۴۶
۱۳۷۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان۱۴۰۰۳۲۱۹۷۶۳
۱۳۷۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۳۲۱۹۷۶۳
۱۳۷۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان۱۴۰۰۳۵۳۴۴۶۵
۱۳۸۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدانکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۳۵۳۴۴۶۵
۱۳۸۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد۱۴۰۰۳۱۴۲۳۲۷
۱۳۸۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزدکلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۳۱۴۲۳۲۷
۱۳۸۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴
۱۳۸۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰
۱۳۸۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقیکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰
۱۳۸۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی۱۰۲۲۰۰۵۵۲۹۴
۱۳۸۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربیکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۰۲۲۰۰۵۵۲۹۴
۱۳۸۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل۱۰۲۴۰۰۴۲۶۸۶
۱۳۸۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان اردبیلکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان اردبیل۱۰۲۴۰۰۴۲۶۸۶
۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸
۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان اصفهانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان اصفهان۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸
۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان البرز۱۰۱۹۰۰۳۰۴۸۰
۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان البرزکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان البرز۱۰۱۹۰۰۳۰۴۸۰
۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان ایلام۱۰۳۰۰۰۳۰۹۸۳
۱۳۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان ایلامکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان ایلام۱۰۳۰۰۰۳۰۹۸۳
۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر۱۰۳۲۰۰۵۸۶۷۸
۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان بوشهرکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان بوشهر۱۰۳۲۰۰۵۸۶۷۸
۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان تهران۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴
۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان تهرانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان تهران۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴
۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری۱۰۳۴۰۰۴۹۹۳۲
۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاریکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۰۳۴۰۰۴۹۹۳۲
۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی۱۰۳۶۰۰۳۳۵۸۰
۱۴۰۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبیکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۰۳۶۰۰۳۳۵۸۰
۱۴۰۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴
۱۴۰۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضویکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان خراسان رضوی۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴
۱۴۰۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی۱۰۸۶۰۳۱۷۳۴۶
۱۴۰۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالیکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان خراسان شمالی۱۰۸۶۰۳۱۷۳۴۶
۱۴۰۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالیمنطقه ویژه اقتصادی بجنورد۱۰۸۶۰۳۱۷۳۴۶
۱۴۰۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان۱۰۴۲۰۲۲۱۳۱۲
۱۴۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان خوزستانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان خوزستان۱۰۴۲۰۲۲۱۳۱۲
۱۴۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان زنجان۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹
۱۴۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان زنجانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان زنجان۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹
۱۴۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان سمنان۱۰۴۸۰۰۳۴۲۹۰
۱۴۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان سمنانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان سمنان۱۰۴۸۰۰۳۴۲۹۰
۱۴۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان۱۰۸۶۰۱۵۵۴۴۷
۱۴۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۰۸۶۰۱۵۵۴۴۷
۱۴۱۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان فارس۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰
۱۴۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان فارسکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان فارس۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰
۱۴۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان قزوین۱۰۸۶۱۴۲۲۴۷۹
۱۴۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان قزوینکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان قزوین۱۰۸۶۱۴۲۲۴۷۹
۱۴۲۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان قم۱۰۸۶۰۹۶۵۴۱۹
۱۴۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان قمکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان قم۱۰۸۶۰۹۶۵۴۱۹
۱۴۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان کردستان۱۰۶۱۰۰۴۸۷۸۰
۱۴۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان کردستانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان کردستان۱۰۶۱۰۰۴۸۷۸۰
۱۴۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی جنوب کرمان۱۰۶۳۰۰۹۵۶۹۲
۱۴۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی جنوب کرمانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان کرمان۱۰۶۳۰۰۹۵۶۹۲
۱۴۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه۱۰۶۶۰۰۳۵۱۳۳
۱۴۲۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاهکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان کرمانشاه۱۰۶۶۰۰۳۵۱۳۳
۱۴۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۰۸۶۱۹۷۰۰۶۸
۱۴۳۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۰۸۶۱۹۷۰۰۶۸
۱۴۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان گلستان۱۰۷۰۰۰۹۲۲۵۱
۱۴۳۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان گلستانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان گلستان۱۰۷۰۰۰۹۲۲۵۱
۱۴۳۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان گلستانمنطقه ویژه اقتصادی اترک۱۰۷۰۰۰۹۲۲۵۱
۱۴۳۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان گیلان۱۰۷۲۰۱۶۱۷۵۴
۱۴۳۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان گیلانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان گیلان۱۰۷۲۰۱۶۱۷۵۴
۱۴۳۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان لرستان۱۰۸۶۱۲۶۴۰۴۳
۱۴۳۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان لرستانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان لرستان۱۰۸۶۱۲۶۴۰۴۳
۱۴۳۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان لرستانمنطقه ویژه اقتصادی لرستان۱۰۸۶۱۲۶۴۰۴۳
۱۴۳۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان مازندران۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹
۱۴۴۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان مازندرانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان مازندران۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹
۱۴۴۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی۱۰۷۸۰۰۴۷۷۴۳
۱۴۴۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان مرکزیکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان مرکزی۱۰۷۸۰۰۴۷۷۴۳
۱۴۴۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان۱۰۸۰۰۰۴۴۵۸۷
۱۴۴۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان  هرمزگان۱۰۸۰۰۰۴۴۵۸۷
۱۴۴۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان همدان۱۰۸۶۱۱۰۷۶۶۵
۱۴۴۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان همدانکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان همدان۱۰۸۶۱۱۰۷۶۶۵
۱۴۴۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان یزد۱۰۸۴۰۰۵۸۸۱۴
۱۴۴۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان یزدکلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان  یزد۱۰۸۴۰۰۵۸۸۱۴
۱۴۴۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانشرکت شهرک های صنعتی استان یزدمنطقه ویژه اقتصادی یزد۱۰۸۴۰۰۵۸۸۱۴
۱۴۵۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتبانک صنعت و معدن۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰
۱۴۵۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتبانک صنعت و معدنکلیه شعب بانک صنعت و معدن در استان ها و شهرستان ها۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰
۱۴۵۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان۱۰۱۰۰۷۸۴۷۰۱
۱۴۵۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان توسعه تجارت ایران۱۴۰۰۲۹۵۶۲۰۴
۱۴۵۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران۱۴۰۰۳۱۳۵۵۰۰
۱۴۵۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتصندوق ضمانت صادرات ایران۱۰۱۰۳۵۹۱۰۰۶
۱۴۵۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتصندوق توسعه صنایع دریایی کشور۱۰۸۰۰۱۷۲۳۱۹
۱۴۵۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتصندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک۱۰۱۰۳۸۴۳۸۰۲
۱۴۵۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتصندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک۱۰۱۰۱۹۸۸۶۷۸
۱۴۵۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتصندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶
۱۴۶۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتشرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا۱۴۰۰۲۹۱۸۴۷۴
۱۴۶۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتمرکز توسعه تجارت الکترونیکی۱۴۰۰۰۴۰۵۵۰۰
۱۴۶۲ وزارت صنعت، معدن و تجارتموسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی۱۰۱۰۰۱۸۳۱۵۱
۱۴۶۳ وزارت صنعت، معدن و تجارتدانشگاه صنایع و معادن ایران۱۴۰۰۳۷۷۱۵۵۶
۱۴۶۴ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲
۱۴۶۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانمنطقه ویژه اقتصادی لامرد۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲
۱۴۶۶ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱
۱۴۶۷ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانشرکت ملی فولاد ایران۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱
۱۴۶۸ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳
۱۴۶۹ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانمنطقه ویژه اقتصادی گرمسار۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳
۱۴۷۰ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانسازمان مدیریت صنعتی۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵
۱۴۷۱ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانشرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷
۱۴۷۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری۱۴۰۰۰۲۵۹۴۵۹
۱۴۷۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۲۵۹۴۵۹
۱۴۷۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۲۵۹۴۵۹
۱۴۷۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)۱۴۰۰۰۲۵۹۴۵۹
۱۴۷۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریسازمان امور دانشجویان۱۴۰۰۴۳۳۲۶۵۶
۱۴۷۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریسازمان امور دانشجویانمعاونت بورس و امور دانشجویان خارج۱۴۰۰۴۳۳۲۶۵۶
۱۴۷۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریسازمان امور دانشجویانمعاونت بورس و امور دانشجویان خارجاداره کل بورس و اعزام دانشجویان۱۴۰۰۴۳۳۲۶۵۶
۱۴۷۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریسازمان امور دانشجویانمعاونت بورس و امور دانشجویان خارجاداره کل امور دانش آموختگان۱۴۰۰۴۳۳۲۶۵۶
۱۴۸۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریسازمان امور دانشجویانصندوق رفاه دانشجویان۱۴۰۰۳۱۴۱۰۴۳
۱۴۸۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریسازمان سنجش آموزش کشور۱۴۰۰۲۴۶۷۷۳۸
۱۴۸۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریسازمان سنجش آموزش کشورهیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری۱۴۰۰۲۴۶۷۷۳۸
۱۴۸۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریسازمان سنجش آموزش کشورهیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت علوم، نحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی۱۴۰۰۲۴۶۷۷۳۸
۱۴۸۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه تبریز۱۴۰۰۲۶۴۸۸۵۹
۱۴۸۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه ارومیه۱۴۰۰۲۶۳۶۳۵۶
۱۴۸۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه محقق اردبیلی۱۴۰۰۳۴۴۶۰۶۶
۱۴۸۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه اصفهان۱۴۰۰۳۰۰۳۴۴۰
۱۴۸۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه خوارزمی۱۴۰۰۲۹۱۵۷۲۰
۱۴۸۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه ایلام۱۴۰۰۳۳۹۹۱۲۴
۱۴۹۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه خلیج فارس۱۴۰۰۳۴۰۵۹۹۶
۱۴۹۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه تهران۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳
۱۴۹۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه تهرانکلیه پردیس های دانشگاه تهران اعم از: فارابی،کشاورزی و منابع طبیعی، ابوریحان و…۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳
۱۴۹۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه شهرکرد۱۴۰۰۳۰۰۹۵۳۸
۱۴۹۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه بیرجند۱۴۰۰۲۴۶۱۸۹۷
۱۴۹۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه فردوسی مشهد۱۴۰۰۲۷۹۴۰۷۵
۱۴۹۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه بجنورد۱۴۰۰۲۸۶۶۶۸۸
۱۴۹۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه شهید چمران اهواز۱۴۰۰۲۹۱۷۴۲۰
۱۴۹۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه زنجان۱۴۰۰۳۱۸۹۱۴۶
۱۴۹۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه سمنان۱۴۰۰۳۰۸۴۷۱۵
۱۵۰۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۰۵۸۶۳۷
۱۵۰۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه شیراز۱۴۰۰۲۸۵۰۳۷۱
۱۵۰۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)۱۴۰۰۲۸۹۵۶۶۱
۱۵۰۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه قم۱۴۰۰۳۱۶۳۹۵۴
۱۵۰۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه کردستان۱۴۰۰۲۷۴۹۹۵۳
۱۵۰۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه شهید باهنرکرمان*
۱۵۰۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه رازی۱۴۰۰۳۰۹۳۴۷۴
۱۵۰۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه یاسوج۱۴۰۰۳۴۰۴۱۸۲
۱۵۰۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه گلستان۱۴۰۰۲۸۳۴۱۵۲
۱۵۰۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه گیلان۱۴۰۰۲۷۰۳۰۹۲
۱۵۱۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه لرستان۱۴۰۰۳۴۰۱۰۳۰
۱۵۱۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه مازندران۱۴۰۰۲۶۴۸۸۸۲
۱۵۱۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه اراک۱۴۰۰۳۳۶۱۱۸۰
۱۵۱۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه هرمزگان۱۴۰۰۲۸۶۴۴۹۶
۱۵۱۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه بوعلی سینا۱۴۰۰۲۷۸۳۴۳۰
۱۵۱۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه یزد۱۴۰۰۳۳۰۰۴۷۰
۱۵۱۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه فرهنگیان۱۴۰۰۲۳۶۶۰۳۰
۱۵۱۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  دانشگاه فنی و حرفه ای۱۴۰۰۲۸۳۰۴۳۱
۱۵۱۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  دانشگاه فنی و حرفه ایکلیه دانشکده های فنی و حرفه ای در استان ها و شهرستان ها۱۴۰۰۲۸۳۰۴۳۱
۱۵۱۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه جامع علمی – کاربردی۱۴۰۰۲۸۱۱۸۲۸
۱۵۲۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه جامع علمی – کاربردیکلیه واحدهای دانشگاه علمی -کاربردی در استان ها و شهرستان ها۱۴۰۰۲۸۱۱۸۲۸
۱۵۲۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه پیام نور۱۴۰۰۲۹۲۱۵۲۷
۱۵۲۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه پیام نورکلیه واحدهای دانشگاه پیام نور در استان ها و شهرستان ها۱۴۰۰۲۹۲۱۵۲۷
۱۵۲۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد۱۴۰۰۳۵۶۲۶۰۴
۱۵۲۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه اردکان۱۴۰۰۳۳۹۱۲۶۲
۱۵۲۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه الزهرا (س)۱۴۰۰۲۷۹۵۰۲۳
۱۵۲۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه شاهد۱۴۰۰۳۴۱۰۲۴۲
۱۵۲۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه بزرگمهر قائنات۱۴۰۰۴۲۹۸۲۷۲
۱۵۲۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه بناب۱۴۰۰۳۱۸۸۸۸۴
۱۵۲۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه تربت حیدریه۱۴۰۰۳۳۰۴۷۲۲
۱۵۳۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی۱۴۰۰۱۹۶۴۳۱۳
۱۵۳۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه تربیت مدرس۱۴۰۰۲۹۴۰۴۶۶
۱۵۳۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه تفرش۱۴۰۰۲۶۴۷۴۹۷
۱۵۳۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه جهرم۱۴۰۰۲۴۶۷۷۶۱
۱۵۳۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره)۱۴۰۰۳۴۲۰۶۸۴
۱۵۳۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه حضرت معصومه (س) قم۱۴۰۰۲۷۹۴۹۶۶
۱۵۳۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهران۱۴۰۰۳۷۳۴۵۳۱
۱۵۳۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه حکیم سبزواری۱۴۰۰۲۴۶۷۶۷۹
۱۵۳۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه دامغان۱۴۰۰۳۰۴۹۲۰۰
۱۵۳۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه  زابل۱۴۰۰۲۶۴۷۵۵۶
۱۵۴۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه  سلمان فارسی کازرون۱۴۰۰۲۷۸۲۶۷۲
۱۵۴۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی۱۴۰۰۳۱۸۳۷۵۹
۱۵۴۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه شهید بهشتی۱۴۰۰۲۹۱۷۵۲۸
۱۵۴۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه علامه طباطبائی۱۴۰۰۳۱۲۲۸۰۵
۱۵۴۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه شهید مدنی آذربایجان۱۴۰۰۳۴۵۷۳۸۲
۱۵۴۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صدا و سیما*
۱۵۴۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه فرزانگان سمنان۱۴۰۰۴۰۲۴۱۸۱
۱۵۴۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه فسا۱۴۰۰۲۷۸۴۴۷۰
۱۵۴۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه کوثر۱۴۰۰۳۱۱۹۵۶۲
۱۵۴۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه گرمسار۱۴۰۰۴۳۳۳۲۴۳
۱۵۵۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه گنبد کاووس( مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس)۱۴۰۰۲۸۳۴۱۴۸
۱۵۵۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریعلامه محدث نوری۱۰۷۶۰۰۰۲۶۴۹
۱۵۵۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه مراغه۱۴۰۰۲۷۸۴۸۹۸
۱۵۵۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه ملایر۱۴۰۰۲۶۴۸۸۶۳
۱۵۵۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه نهاوند (ویژه دختران)*
۱۵۵۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه نیشابور۱۴۰۰۳۱۲۰۷۳۰
۱۵۵۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه ولایت۱۴۰۰۳۱۶۰۲۵۰
۱۵۵۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان۱۴۰۰۲۸۸۴۷۱۰
۱۵۵۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه کاشان۱۴۰۰۳۱۶۳۹۷۳
۱۵۵۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه جیرفت۱۴۰۰۳۱۸۳۷۶۳
۱۵۶۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان۱۴۰۰۳۱۵۲۱۰۸
۱۵۶۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان*
۱۵۶۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار۱۴۰۰۳۳۱۵۱۶۲
۱۵۶۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۴۰۰۲۹۱۳۵۷۷
۱۵۶۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان۱۴۰۰۳۰۸۳۰۷۰
۱۵۶۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری۱۴۰۰۲۸۲۰۷۷۷
۱۵۶۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان۱۴۰۰۲۸۹۹۲۲۸
۱۵۶۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه فناوری های نوین سبزوار۱۴۰۰۳۸۸۳۹۹۶
۱۵۶۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه علم و فناوری مازندران۱۴۰۰۳۵۵۵۶۷۴
۱۵۶۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان*
۱۵۷۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار*
۱۵۷۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان۱۴۰۰۲۴۶۷۷۴۲
۱۵۷۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان*
۱۵۷۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریعقیق*
۱۵۷۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه هنر۱۴۰۰۳۱۶۳۹۶۹
۱۵۷۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه هنر اسلامی تبریز۱۴۰۰۳۴۱۹۴۲۶
۱۵۷۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه هنر اصفهان۱۴۰۰۲۶۴۸۸۷۸
۱۵۷۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه هنر شیراز۱۴۰۰۲۷۸۳۱۳۹
۱۵۷۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی اراک۱۴۰۰۳۸۴۷۰۱۰
۱۵۷۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی ارومیه۱۴۰۰۲۷۰۳۶۳۹
۱۵۸۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی بیرجند*
۱۵۸۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی جندی شاپور۱۴۰۰۳۱۲۸۱۸۶
۱۵۸۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان۱۴۰۰۲۴۶۷۷۱۹
۱۵۸۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی سیرجان۱۴۰۰۳۲۰۱۱۵۳
۱۵۸۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی شهدای هویزه۱۴۰۰۳۷۸۹۸۵۰
۱۵۸۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی کرمانشاه۱۴۰۰۳۱۷۲۰۱۴
۱۵۸۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی همدان۱۴۰۰۲۹۶۴۵۵۱
۱۵۸۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی اصفهان۱۴۰۰۳۰۸۴۵۶۳
۱۵۸۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۴۰۰۲۸۱۲۵۰۸
۱۵۸۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی بابل۱۴۰۰۲۹۰۲۲۴۶
۱۵۹۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۱۴۰۰۳۲۲۳۴۴۱
۱۵۹۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی سهند۱۴۰۰۳۴۰۴۱۹۷
۱۵۹۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی شاهرود۱۴۰۰۳۱۰۱۴۷۸
۱۵۹۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی شریف۱۴۰۰۲۸۳۰۲۵۶
۱۵۹۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی شیراز۱۴۰۰۳۳۸۰۰۸۱
۱۵۹۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی قم۱۴۰۰۳۱۸۵۳۶۶
۱۵۹۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی سجاد*
۱۵۹۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه علم و صنعت ایران۱۴۰۰۳۴۰۴۲۱۸
۱۵۹۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنایع و معادن ایران۱۴۰۰۳۷۷۱۵۵۶
۱۵۹۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعت نفت۱۴۰۰۲۷۵۰۵۵۰
۱۶۰۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار۱۴۰۰۲۶۴۷۵۳۷
۱۶۰۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب۱۴۰۰۳۴۶۳۶۰۹
۱۶۰۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریدانشکده فنی و مهندسی گلپایگان۱۴۰۰۲۷۰۵۱۴۹
۱۶۰۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمجتمع آموزش عالی بم۱۴۰۰۴۱۰۵۹۶۹
۱۶۰۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمجتمع آموزش عالی اسفراین۱۴۰۰۳۲۳۲۶۰۱
۱۶۰۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص)*
۱۶۰۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمجتمع آموزش عالی تربت جام*
۱۶۰۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمجتمع آموزش عالی زرند۱۴۰۰۳۶۱۵۵۶۰
۱۶۰۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمجتمع آموزش عالی سراوان۱۴۰۰۳۶۴۱۸۰۵
۱۶۰۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمجتمع آموزش عالی گناباد۱۴۰۰۳۲۶۰۱۰۷
۱۶۱۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمجتمع آموزش عالی شیروان*
۱۶۱۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمجتمع آموزش عالی لارستان*
۱۶۱۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکزآموزش عالی کازرون*
۱۶۱۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز آموزش عالی  استهبان۱۴۰۰۳۰۳۷۵۴۴
۱۶۱۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز آموزش عالی اقلید۱۴۰۰۳۱۹۴۱۳۱
۱۶۱۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز آموزش عالی شهرضا۱۴۰۰۴۶۲۸۱۰۷
۱۶۱۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا۱۴۰۰۳۴۳۰۷۱۴
۱۶۱۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز آموزش عالی لامرد۱۴۰۰۲۶۴۷۹۱۷
۱۶۱۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز آموزش عالی ممسنی۱۴۰۰۳۱۷۵۹۴۶
۱۶۱۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز آموزش عالی محلات۱۴۰۰۴۶۹۶۱۰۷
۱۶۲۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز آموزش عالی فیروز آباد۱۴۰۰۳۶۹۳۷۱۷
۱۶۲۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز آموزش عالی  کاشمر۱۴۰۰۳۸۶۴۷۹۳
۱۶۲۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریمرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی۱۴۰۰۲۷۸۶۸۵۱
۱۶۲۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله۱۴۰۰۲۸۰۹۲۳۱
۱۶۲۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران۱۴۰۰۳۱۲۰۱۹۳
۱۶۲۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی*
۱۶۲۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم۱۴۰۰۳۴۸۱۸۳۴
۱۶۲۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه دانش های بنیادی۱۴۰۰۲۹۳۳۴۹۸
۱۶۲۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران۱۴۰۰۳۴۲۸۹۲۶
۱۶۲۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی*
۱۶۳۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۴۰۰۳۴۶۸۹۶۲
۱۶۳۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران۱۴۰۰۲۷۵۸۱۹۷
۱۶۳۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی*
۱۶۳۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه ملی مهندسی زنتیک و زیست فناوری۱۴۰۰۳۱۹۰۵۹۴
۱۶۳۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه مواد و انرژی۱۴۰۰۲۹۰۳۴۲۲
۱۶۳۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه هوا فضا۱۴۰۰۵۰۴۴۱۴۸
۱۶۳۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی۱۰۱۰۰۵۷۷۳۱۲
۱۶۳۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی۱۴۰۰۲۷۰۰۷۴۸
۱۶۳۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات*
۱۶۳۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی۱۴۰۰۳۰۸۹۲۷۰
۱۶۴۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپژوهشکده نجوم ، اختر فیزیک و فناوری ابزارآلات نجومی*
۱۶۴۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران۱۴۰۰۶۵۴۰۰۵۹
۱۶۴۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریموسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش*
۱۶۴۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریموسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور*
۱۶۴۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی۱۴۰۰۲۸۸۵۰۴۴
۱۶۴۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران۱۴۰۰۳۰۱۰۱۰۱
۱۶۴۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۳۴۴۵۴۷۹
۱۶۴۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۶۵۷۲۳۲۲
۱۶۴۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان اردبیل۱۴۰۰۶۷۲۰۶۶۰
۱۶۴۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری شیخ بهائی استان اصفهان*
۱۶۵۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان ایلام۱۴۰۰۶۶۹۴۰۶۶
۱۶۵۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر۱۴۰۰۳۴۹۹۸۸۹
۱۶۵۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۴۰۹۸۰۴۱
۱۶۵۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۳۵۳۲۹۹۳
۱۶۵۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۷۶۷۱۹۰
۱۶۵۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۴۴۵۴۲۶
۱۶۵۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان خوزستان۱۴۰۰۳۴۸۱۸۴۹
۱۶۵۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان زنجان۱۴۰۰۷۰۹۴۵۹۳
۱۶۵۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان سمنان۱۴۰۰۳۰۹۲۴۲۰
۱۶۵۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۵۰۶۱۴۲
۱۶۶۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان فارس۱۴۰۰۳۲۳۷۹۶۵
۱۶۶۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان قزوین۱۴۰۰۴۱۲۰۷۴۰
۱۶۶۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان قم۱۴۰۰۴۱۳۹۰۶۰
۱۶۶۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان کردستان۱۴۰۰۴۱۱۸۶۵۰
۱۶۶۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۶۹۲۸۵۳۰
۱۶۶۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان گلستان۱۴۰۰۳۴۵۱۹۴۲
۱۶۶۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان گیلان۱۴۰۰۲۸۰۴۰۴۷
۱۶۶۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان لرستان۱۴۰۰۴۱۰۸۲۵۶
۱۶۶۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان مازندران۱۴۰۰۴۱۳۹۰۷۵
۱۶۶۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان مرکزی۱۴۰۰۲۹۶۶۱۹۲
۱۶۷۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان هرمزگان۱۴۰۰۳۴۳۱۸۴۶
۱۶۷۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان همدان۱۴۰۰۴۱۴۰۹۲۴
۱۶۷۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری استان یزد۱۴۰۰۳۱۴۰۶۲۷
۱۶۷۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)*
۱۶۷۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس*
۱۶۷۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری دانشگاه تهران۱۴۰۰۶۸۵۳۳۷۶
۱۶۷۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف*
۱۶۷۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی*
۱۶۷۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری دانشگاه  تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان*
۱۶۷۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری دانشگاه سمنان*
۱۶۸۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری دانشگاه  تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان*
۱۶۸۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریپارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)۱۴۰۰۶۵۴۰۱۲۲
۱۶۸۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی، هنری و رسانه ای۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیشورای فرهنگ عمومی۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیشورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیشورای اقامه نماز۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیشورای امر به معروف و نهی از منکر۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۹۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدبیرخانه شورای فرهنگ عمومی۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۳۳۷۱۷۹۳
۱۶۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۳۳۷۱۷۹۳
۱۶۹۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۴۳۸۸۳۲
۱۶۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربیکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۴۳۸۸۳۲
۱۶۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل۱۴۰۰۳۱۷۸۰۶۲
۱۶۹۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیلکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۳۱۷۸۰۶۲
۱۷۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۲۷۲۲۵
۱۷۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۲۷۲۲۵
۱۷۰۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز۱۴۰۰۳۲۱۲۶۷۴
۱۷۰۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرزکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۳۲۱۲۶۷۴
۱۷۰۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام۱۴۰۰۳۸۶۶۹۸۵
۱۷۰۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلامکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۳۸۶۶۹۸۵
۱۷۰۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر۱۴۰۰۲۴۶۱۲۹۳
۱۷۰۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهرکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۲۴۶۱۲۹۳
۱۷۰۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران۱۴۰۰۲۹۰۴۶۹۰
۱۷۰۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهرانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۲۹۰۴۶۹۰
۱۷۱۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۳۱۹۶۸۲۰
۱۷۱۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۳۱۹۶۸۲۰
۱۷۱۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۳۰۸۱۷۸۴
۱۷۱۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبیکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۳۰۸۱۷۸۴
۱۷۱۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۸۱۹۶۹۲
۱۷۱۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضویکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۸۱۹۶۹۲
۱۷۱۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۱۸۳۳۲۶
۱۷۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالیکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۳۱۸۳۳۲۶
۱۷۱۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان۱۴۰۰۳۱۰۴۲۴۲
۱۷۱۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۳۱۰۴۲۴۲
۱۷۲۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان۱۴۰۰۳۲۷۱۹۱۵
۱۷۲۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۳۲۷۱۹۱۵
۱۷۲۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان۱۴۰۰۲۹۲۲۵۶۶
۱۷۲۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۲۹۲۲۵۶۶
۱۷۲۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۱۷۸۰۷۷
۱۷۲۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۱۷۸۰۷۷
۱۷۲۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس۱۴۰۰۳۳۳۷۶۲۱
۱۷۲۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارسکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۳۳۳۷۶۲۱
۱۷۲۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین۱۴۰۰۳۳۲۴۱۰۹
۱۷۲۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوینکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۳۳۲۴۱۰۹
۱۷۳۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم۱۴۰۰۲۷۱۵۴۸۳
۱۷۳۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قمکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان قم۱۴۰۰۲۷۱۵۴۸۳
۱۷۳۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان۱۴۰۰۲۷۵۰۶۷۷
۱۷۳۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۲۷۵۰۶۷۷
۱۷۳۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان۱۴۰۰۳۴۹۸۱۱۵
۱۷۳۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۳۴۹۸۱۱۵
۱۷۳۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه۱۴۰۰۳۲۵۰۹۰۰
۱۷۳۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاهکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۳۲۵۰۹۰۰
۱۷۳۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۹۲۲۵۹۰
۱۷۳۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۹۲۲۵۹۰
۱۷۴۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان۱۴۰۰۳۰۸۱۸۱۰
۱۷۴۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۳۰۸۱۸۱۰
۱۷۴۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان۱۴۰۰۳۱۶۲۳۱۱
۱۷۴۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۳۱۶۲۳۱۱
۱۷۴۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان۱۴۰۰۲۴۳۸۴۸۶
۱۷۴۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۲۴۳۸۴۸۶
۱۷۴۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران۱۴۰۰۳۴۵۰۴۵۰
۱۷۴۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندرانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۳۴۵۰۴۵۰
۱۷۴۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی۱۴۰۰۳۴۳۸۶۸۶
۱۷۴۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزیکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۳۴۳۸۶۸۶
۱۷۵۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان۱۴۰۰۲۷۵۰۷۱۷
۱۷۵۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۲۷۵۰۷۱۷
۱۷۵۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان۱۴۰۰۰۱۹۶۵۶۰
۱۷۵۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدانکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۰۱۹۶۵۶۰
۱۷۵۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد۱۴۰۰۳۴۵۴۷۵۵
۱۷۵۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزدکلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۳۴۵۴۷۵۵
۱۷۵۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریه۱۴۰۰۰۱۸۹۰۴۲
۱۷۵۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۱۸۷۹۰۸
۱۷۵۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۱۸۷۹۰۸
۱۷۵۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۱۸۷۹۲۷
۱۷۶۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان آذربایجان غربیکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۱۸۷۹۲۷
۱۷۶۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل۱۴۰۰۰۱۸۷۹۴۶
۱۷۶۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان اردبیلکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۰۱۸۷۹۴۶
۱۷۶۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۸۷۹۶۵
۱۷۶۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۸۷۹۶۵
۱۷۶۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان البرز۱۴۰۰۰۱۸۷۹۸۴
۱۷۶۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان البرزکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۰۱۸۷۹۸۴
۱۷۶۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان ایلام۱۴۰۰۰۱۸۸۰۱۸
۱۷۶۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان ایلامکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۰۱۸۸۰۱۸
۱۷۶۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر۱۴۰۰۰۱۸۸۰۴۱
۱۷۷۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان بوشهرکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۰۱۸۸۰۴۱
۱۷۷۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران۱۴۰۰۰۱۸۸۰۶۰
۱۷۷۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهرانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۰۱۸۸۰۶۰
۱۷۷۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۱۸۸۰۸۰
۱۷۷۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۱۸۸۰۸۰
۱۷۷۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۱۸۸۱۰۰
۱۷۷۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان جنوبیکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۱۸۸۱۰۰
۱۷۷۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۱۸۸۱۲۰
۱۷۷۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان رضویکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۱۸۸۱۲۰
۱۷۷۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۱۸۸۱۵۳
۱۷۸۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان شمالیکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۱۸۸۱۵۳
۱۷۸۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان خوزستان۱۴۰۰۰۱۸۸۱۷۲
۱۷۸۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان خوزستانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۰۱۸۸۱۷۲
۱۷۸۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان زنجان۱۴۰۰۰۱۸۸۱۹۱
۱۷۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان زنجانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۰۱۸۸۱۹۱
۱۷۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان سمنان۱۴۰۰۰۱۸۸۲۱۲
۱۷۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان سمنانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۰۱۸۸۲۱۲
۱۷۸۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۱۸۸۵۷۱
۱۷۸۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۱۸۸۵۷۱
۱۷۸۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان فارس۱۴۰۰۰۱۸۸۲۴۶
۱۷۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان فارسکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۰۱۸۸۲۴۶
۱۷۹۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین۱۴۰۰۰۱۸۸۲۶۵
۱۷۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوینکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۰۱۸۸۲۶۵
۱۷۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان قم۱۴۰۰۰۱۸۸۲۸۴
۱۷۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان قمکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان قم۱۴۰۰۰۱۸۸۲۸۴
۱۷۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان کردستان۱۴۰۰۰۱۸۸۵۵۲
۱۷۹۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان کردستانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۰۱۸۸۵۵۲
۱۷۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمان۱۴۰۰۰۱۸۸۵۱۴
۱۷۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۰۱۸۸۵۱۴
۱۷۹۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۱۸۸۴۹۳
۱۸۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاهکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۱۸۸۴۹۳
۱۸۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۱۸۸۴۷۴
۱۸۰۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۱۸۸۴۷۴
۱۸۰۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان گلستان۱۴۰۰۰۱۸۸۴۵۵
۱۸۰۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان گلستانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۰۱۸۸۴۵۵
۱۸۰۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان گیلان۱۴۰۰۰۱۸۸۴۳۶
۱۸۰۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان گیلانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۰۱۸۸۴۳۶
۱۸۰۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان لرستان۱۴۰۰۰۱۸۸۴۱۷
۱۸۰۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان لرستانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۰۱۸۸۴۱۷
۱۸۰۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان مازندران۱۴۰۰۰۱۸۸۳۹۶
۱۸۱۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان مازندرانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۰۱۸۸۳۹۶
۱۸۱۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان مرکزی۱۴۰۰۰۱۸۸۳۷۷
۱۸۱۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان مرکزیکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۰۱۸۸۳۷۷
۱۸۱۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان هرمزگان۱۴۰۰۰۱۸۸۳۵۸
۱۸۱۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان هرمزگانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۰۱۸۸۳۵۸
۱۸۱۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان همدان۱۴۰۰۰۱۸۸۳۲۴
۱۸۱۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان همدانکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۰۱۸۸۳۲۴
۱۸۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان یزد۱۴۰۰۰۱۸۸۳۰۵
۱۸۱۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان اوقاف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امورخیریه استان یزدکلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۰۱۸۸۳۰۵
۱۸۱۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور۱۴۰۰۳۱۸۶۷۴۷
۱۸۲۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۶۹۸۷۱۵۶
۱۸۲۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۶۹۹۸۳۱۸
۱۸۲۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل۱۴۰۰۶۹۹۹۱۸۶
۱۸۲۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان۱۴۰۰۶۹۹۹۳۴۲
۱۸۲۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز۱۴۰۰۶۹۸۶۹۸۷
۱۸۲۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان ایلام۱۴۰۰۶۹۹۹۳۰۴
۱۸۲۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر۱۴۰۰۶۹۹۹۶۰۶
۱۸۲۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی شهر و استان تهران۱۴۰۰۶۹۸۷۲۲۰
۱۸۲۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۶۹۸۶۷۹۷
۱۸۲۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۶۹۹۹۷۰۳
۱۸۳۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۶۹۸۷۲۵۳
۱۸۳۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۶۹۸۷۳۳۱
۱۸۳۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان۱۴۰۰۶۹۸۷۳۷۰
۱۸۳۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان۱۴۰۰۶۹۸۷۵۶۰
۱۸۳۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان۱۴۰۰۶۹۹۹۸۷۲
۱۸۳۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۶۹۸۷۶۱۴
۱۸۳۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس۱۴۰۰۶۹۸۷۶۴۸
۱۸۳۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین۱۴۰۰۷۰۰۰۰۷۳
۱۸۳۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان قم۱۴۰۰۶۹۹۹۹۷۰
۱۸۳۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان۱۴۰۰۷۰۰۰۱۹۰
۱۸۴۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان۱۴۰۰۶۹۸۷۷۱۱
۱۸۴۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه۱۴۰۰۷۰۰۰۲۵۹
۱۸۴۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۶۹۸۷۷۷۹
۱۸۴۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان۱۴۰۰۶۹۸۷۸۱۹
۱۸۴۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان۱۴۰۰۶۹۸۷۹۱۶
۱۸۴۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان لرستان۱۴۰۰۶۹۸۷۹۷۳
۱۸۴۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران۱۴۰۰۶۹۸۸۰۴۵
۱۸۴۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی۱۴۰۰۶۹۸۸۰۵۰
۱۸۴۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان۱۴۰۰۶۹۸۸۰۷۹
۱۸۴۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان۱۴۰۰۶۹۸۸۱۲۳
۱۸۵۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراداره کل کتابخانه های عمومی استان یزد۱۴۰۰۶۹۸۸۲۱۶
۱۸۵۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان حج و زیارت۱۴۰۰۱۹۵۶۰۷۶
۱۸۵۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان حج و زیارتکلیه حج و زیارت ها در استان ها۱۴۰۰۱۹۵۶۰۷۶
۱۸۵۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان حج و زیارتشورای عالی سازمان حج و زیارت۱۴۰۰۱۹۵۶۰۷۶
۱۸۵۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی۱۰۱۰۰۶۸۰۹۶۳
۱۸۵۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان خبرگزاری جمهوری اسلامیشورای عالی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران۱۰۱۰۰۶۸۰۹۶۳
۱۸۵۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۱۴۰۰۰۱۹۳۱۸۷
۱۸۵۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیشورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۱۴۰۰۰۱۹۳۱۸۷
۱۸۵۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیبنیاد فرهنگی و هنری رودکی۱۴۰۰۱۹۴۵۵۶۲
۱۸۵۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان امور سینمایی و سمعی بصری۱۴۰۰۳۴۲۴۰۶۵
۱۸۶۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات)۱۴۰۰۳۵۳۳۸۵۹
۱۸۶۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر۱۴۰۰۳۶۹۱۴۰۹
۱۸۶۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیبنیاد ملی بازی های رایانه ای۱۰۱۰۳۵۸۵۷۳۰
۱۸۶۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیصندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و وزنامه نگاران و هنرمندان۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰
۱۸۶۴ وزارت کشور۱۴۰۰۰۲۷۱۶۳۶
۱۸۶۵ وزارت کشورهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۲۷۱۶۳۶
۱۸۶۶ وزارت کشور هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۲۷۱۶۳۶
۱۸۶۷ وزارت کشوردفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی (دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی سابق- ستاد های بازسازی مناطق جنگ زده)۱۴۰۰۰۲۷۱۶۳۶
۱۸۶۸ وزارت کشوراستانداری آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۹۱۱۴۸۲
۱۸۶۹ وزارت کشوراستانداری آذربایجان شرقیکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۹۱۱۴۸۲
۱۸۷۰ وزارت کشوراستانداری آذربایجان شرقیمدیریت بحران استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۹۱۱۴۸۲
۱۸۷۱ وزارت کشوراستانداری آذربایجان شرقیاداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۹۱۱۴۸۲
۱۸۷۲ وزارت کشوراستانداری آذربایجان شرقیشورای تامین استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۲۹۱۱۴۸۲
۱۸۷۳ وزارت کشوراستانداری آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۲۹۷۳۵۹
۱۸۷۴ وزارت کشوراستانداری آذربایجان غربیکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۲۹۷۳۵۹
۱۸۷۵ وزارت کشوراستانداری آذربایجان غربیمدیریت بحران استان  آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۲۹۷۳۵۹
۱۸۷۶ وزارت کشوراستانداری آذربایجان غربیاداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۲۹۷۳۵۹
۱۸۷۷ وزارت کشوراستانداری آذربایجان غربیشورای تامین استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۲۲۹۷۳۵۹
۱۸۷۸ وزارت کشوراستانداری اردبیل۱۴۰۰۱۹۱۱۶۶۲
۱۸۷۹ وزارت کشوراستانداری اردبیلکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۱۱۶۶۲
۱۸۸۰ وزارت کشوراستانداری اردبیلمدیریت بحران استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۱۱۶۶۲
۱۸۸۱ وزارت کشوراستانداری اردبیلاداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۱۱۶۶۲
۱۸۸۲ وزارت کشوراستانداری اردبیلشورای تامین استان اردبیل۱۴۰۰۱۹۱۱۶۶۲
۱۸۸۳ وزارت کشوراستانداری اصفهان۱۴۰۰۱۹۱۶۹۶۹
۱۸۸۴ وزارت کشوراستانداری اصفهانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۱۶۹۶۹
۱۸۸۵ وزارت کشوراستانداری اصفهانمدیریت بحران استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۱۶۹۶۹
۱۸۸۶ وزارت کشوراستانداری اصفهاناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۱۶۹۶۹
۱۸۸۷ وزارت کشوراستانداری اصفهانشورای تامین استان اصفهان۱۴۰۰۱۹۱۶۹۶۹
۱۸۸۸ وزارت کشوراستانداری البرز۱۴۰۰۲۵۹۰۷۳۱
۱۸۸۹ وزارت کشوراستانداری البرزکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان البرز۱۴۰۰۲۵۹۰۷۳۱
۱۸۹۰ وزارت کشوراستانداری البرزمدیریت بحران استان  البرز۱۴۰۰۲۵۹۰۷۳۱
۱۸۹۱ وزارت کشوراستانداری البرزاداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اابرز۱۴۰۰۲۵۹۰۷۳۱
۱۸۹۲ وزارت کشوراستانداری البرزشورای تامین استان البرز۱۴۰۰۲۵۹۰۷۳۱
۱۸۹۳ وزارت کشوراستانداری ایلام۱۴۰۰۲۵۹۰۲۶۹
۱۸۹۴ وزارت کشوراستانداری ایلامکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان ایلام۱۴۰۰۲۵۹۰۲۶۹
۱۸۹۵ وزارت کشوراستانداری ایلاممدیریت بحران استان  ایلام۱۴۰۰۲۵۹۰۲۶۹
۱۸۹۶ وزارت کشوراستانداری ایلاماداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان ایلام۱۴۰۰۲۵۹۰۲۶۹
۱۸۹۷ وزارت کشوراستانداری ایلامشورای تامین استان ایلام۱۴۰۰۲۵۹۰۲۶۹
۱۸۹۸ وزارت کشوراستانداری بوشهر۱۴۰۰۱۹۱۱۵۷۰
۱۸۹۹ وزارت کشوراستانداری بوشهرکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان بوشهر۱۴۰۰۱۹۱۱۵۷۰
۱۹۰۰ وزارت کشوراستانداری بوشهرمدیریت بحران استان بوشهر۱۴۰۰۱۹۱۱۵۷۰
۱۹۰۱ وزارت کشوراستانداری بوشهراداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان بوشهر۱۴۰۰۱۹۱۱۵۷۰
۱۹۰۲ وزارت کشوراستانداری بوشهرشورای تامین استان بوشهر۱۴۰۰۱۹۱۱۵۷۰
۱۹۰۳ وزارت کشوراستانداری تهران۱۴۰۰۲۲۲۷۴۶۹
۱۹۰۴ وزارت کشوراستانداری تهرانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان تهران۱۴۰۰۲۲۲۷۴۶۹
۱۹۰۵ وزارت کشوراستانداری تهرانمدیریت بحران استان تهران۱۴۰۰۲۲۲۷۴۶۹
۱۹۰۶ وزارت کشوراستانداری تهراناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران۱۴۰۰۲۲۲۷۴۶۹
۱۹۰۷ وزارت کشوراستانداری تهرانشورای تامین استان اتهران۱۴۰۰۲۲۲۷۴۶۹
۱۹۰۸ وزارت کشوراستانداری چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۲۲۹۴۲۲
۱۹۰۹ وزارت کشوراستانداری چهارمحال و بختیاریکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۲۲۹۴۲۲
۱۹۱۰ وزارت کشوراستانداری چهارمحال و بختیاریمدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۲۲۹۴۲۲
۱۹۱۱ وزارت کشوراستانداری چهارمحال و بختیاریاداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۲۲۹۴۲۲
۱۹۱۲ وزارت کشوراستانداری چهارمحال و بختیاریشورای تامین استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۲۲۲۹۴۲۲
۱۹۱۳ وزارت کشوراستانداری خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۰۱۹۱۰۴
۱۹۱۴ وزارت کشوراستانداری خراسان جنوبیکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۰۱۹۱۰۴
۱۹۱۵ وزارت کشوراستانداری خراسان جنوبیمدیریت بحران استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۰۱۹۱۰۴
۱۹۱۶ وزارت کشوراستانداری خراسان جنوبیاداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۰۱۹۱۰۴
۱۹۱۷ وزارت کشوراستانداری خراسان جنوبیشورای تامین استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۲۰۱۹۱۰۴
۱۹۱۸ وزارت کشوراستانداری خراسان رضوی۱۴۰۰۲۸۴۹۴۶۸
۱۹۱۹ وزارت کشوراستانداری خراسان رضویکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۸۴۹۴۶۸
۱۹۲۰ وزارت کشوراستانداری خراسان رضویمدیریت بحران استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۸۴۹۴۶۸
۱۹۲۱ وزارت کشوراستانداری خراسان رضویاداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۸۴۹۴۶۸
۱۹۲۲ وزارت کشوراستانداری خراسان رضویشورای تامین استان خراسان رضوی۱۴۰۰۲۸۴۹۴۶۸
۱۹۲۳ وزارت کشوراستانداری خراسان شمالی۱۴۰۰۲۵۹۱۷۴۷
۱۹۲۴ وزارت کشوراستانداری خراسان شمالیکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۲۵۹۱۷۴۷
۱۹۲۵ وزارت کشوراستانداری خراسان شمالیمدیریت بحران استان خراسان شمالی۱۴۰۰۲۵۹۱۷۴۷
۱۹۲۶ وزارت کشوراستانداری خراسان شمالیاداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۲۵۹۱۷۴۷
۱۹۲۷ وزارت کشوراستانداری خراسان شمالیشورای تامین استان خراسان شمالی۱۴۰۰۲۵۹۱۷۴۷
۱۹۲۸ وزارت کشوراستانداری خوزستان۱۴۰۰۲۷۱۸۰۱۵
۱۹۲۹ وزارت کشوراستانداری خوزستانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان خوزستان۱۴۰۰۲۷۱۸۰۱۵
۱۹۳۰ وزارت کشوراستانداری خوزستانمدیریت بحران استان خوزستان۱۴۰۰۲۷۱۸۰۱۵
۱۹۳۱ وزارت کشوراستانداری خوزستاناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خوزستان۱۴۰۰۲۷۱۸۰۱۵
۱۹۳۲ وزارت کشوراستانداری خوزستانشورای تامین استان خوزستان۱۴۰۰۲۷۱۸۰۱۵
۱۹۳۳ وزارت کشوراستانداری زنجان۱۴۰۰۳۰۳۴۷۹۹
۱۹۳۴ وزارت کشوراستانداری زنجانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان زنجان۱۴۰۰۳۰۳۴۷۹۹
۱۹۳۵ وزارت کشوراستانداری زنجانمدیریت بحران استان زنجان۱۴۰۰۳۰۳۴۷۹۹
۱۹۳۶ وزارت کشوراستانداری زنجاناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان زنجان۱۴۰۰۳۰۳۴۷۹۹
۱۹۳۷ وزارت کشوراستانداری زنجانشورای تامین استان زنجان۱۴۰۰۳۰۳۴۷۹۹
۱۹۳۸ وزارت کشوراستانداری سمنان۱۴۰۰۲۲۳۱۷۲۱
۱۹۳۹ وزارت کشوراستانداری سمنانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان سمنان۱۴۰۰۲۲۳۱۷۲۱
۱۹۴۰ وزارت کشوراستانداری سمنانمدیریت بحران استان سمنان۱۴۰۰۲۲۳۱۷۲۱
۱۹۴۱ وزارت کشوراستانداری سمناناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان سمنان۱۴۰۰۲۲۳۱۷۲۱
۱۹۴۲ وزارت کشوراستانداری سمنانشورای تامین استان سمنان۱۴۰۰۲۲۳۱۷۲۱
۱۹۴۳ وزارت کشوراستانداری سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۰۸۵۰۰۰
۱۹۴۴ وزارت کشوراستانداری سیستان و بلوچستانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۰۸۵۰۰۰
۱۹۴۵ وزارت کشوراستانداری سیستان و بلوچستانمدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۰۸۵۰۰۰
۱۹۴۶ وزارت کشوراستانداری سیستان و بلوچستاناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۰۸۵۰۰۰
۱۹۴۷ وزارت کشوراستانداری سیستان و بلوچستانشورای تامین استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۳۰۸۵۰۰۰
۱۹۴۸ وزارت کشوراستانداری فارس۱۴۰۰۱۹۷۶۰۱۸
۱۹۴۹ وزارت کشوراستانداری فارسکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان فارس۱۴۰۰۱۹۷۶۰۱۸
۱۹۵۰ وزارت کشوراستانداری فارسمدیریت بحران استان فارس۱۴۰۰۱۹۷۶۰۱۸
۱۹۵۱ وزارت کشوراستانداری فارساداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس۱۴۰۰۱۹۷۶۰۱۸
۱۹۵۲ وزارت کشوراستانداری فارسشورای تامین استان فارس۱۴۰۰۱۹۷۶۰۱۸
۱۹۵۳ وزارت کشوراستانداری قزوین۱۴۰۰۲۹۵۲۲۵۳
۱۹۵۴ وزارت کشوراستانداری قزوینکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان قزوین۱۴۰۰۲۹۵۲۲۵۳
۱۹۵۵ وزارت کشوراستانداری قزوینمدیریت بحران استان قزوین۱۴۰۰۲۹۵۲۲۵۳
۱۹۵۶ وزارت کشوراستانداری قزویناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قزوین۱۴۰۰۲۹۵۲۲۵۳
۱۹۵۷ وزارت کشوراستانداری قزوینشورای تامین استان اقزوین۱۴۰۰۲۹۵۲۲۵۳
۱۹۵۸ وزارت کشوراستانداری قم۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۵۹ وزارت کشوراستانداری قمکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان قم۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۶۰ وزارت کشوراستانداری قممدیریت بحران استان قم۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۶۱ وزارت کشوراستانداری قممنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۶۲ وزارت کشوراستانداری قماداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قم۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۶۳ وزارت کشوراستانداری قمشورای تامین استان قم۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۶۴ وزارت کشوراستانداری کردستان۱۴۰۰۲۰۱۹۴۴۴
۱۹۶۵ وزارت کشوراستانداری کردستانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان کردستان۱۴۰۰۲۰۱۹۴۴۴
۱۹۶۶ وزارت کشوراستانداری کردستانمدیریت بحران استان کردستان۱۴۰۰۲۰۱۹۴۴۴
۱۹۶۷ وزارت کشوراستانداری کردستاناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کردستان۱۴۰۰۲۰۱۹۴۴۴
۱۹۶۸ وزارت کشوراستانداری کردستانشورای تامین استان کردستان۱۴۰۰۲۰۱۹۴۴۴
۱۹۶۹ وزارت کشوراستانداری کرمان۱۴۰۰۳۰۰۷۴۰۵
۱۹۷۰ وزارت کشوراستانداری کرمانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان کرمان۱۴۰۰۳۰۰۷۴۰۵
۱۹۷۱ وزارت کشوراستانداری کرمانمدیریت بحران استان کرمان۱۴۰۰۳۰۰۷۴۰۵
۱۹۷۲ وزارت کشوراستانداری کرماناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان۱۴۰۰۳۰۰۷۴۰۵
۱۹۷۳ وزارت کشوراستانداری کرمانشورای تامین استان کرمان۱۴۰۰۳۰۰۷۴۰۵
۱۹۷۴ وزارت کشوراستانداری کرمانشاه۱۴۰۰۲۲۳۰۰۳۴
۱۹۷۵ وزارت کشوراستانداری کرمانشاهکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان کرمانشاه۱۴۰۰۲۲۳۰۰۳۴
۱۹۷۶ وزارت کشوراستانداری کرمانشاهمدیریت بحران استان کرمانشاه۱۴۰۰۲۲۳۰۰۳۴
۱۹۷۷ وزارت کشوراستانداری کرمانشاهاداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمانشاه۱۴۰۰۲۲۳۰۰۳۴
۱۹۷۸ وزارت کشوراستانداری کرمانشاهشورای تامین استان کرمانشاه۱۴۰۰۲۲۳۰۰۳۴
۱۹۷۹ وزارت کشوراستانداری کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۶۴۳۳۴۳
۱۹۸۰ وزارت کشوراستانداری کهگیلویه و بویراحمدکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۶۴۳۳۴۳
۱۹۸۱ وزارت کشوراستانداری کهگیلویه و بویراحمدمدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۲۶۴۳۳۴۳
۱۹۸۲ وزارت کشوراستانداری کهگیلویه و بویراحمداداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کهگیلویه و بویر احمد۱۴۰۰۲۶۴۳۳۴۳
۱۹۸۳ وزارت کشوراستانداری کهگیلویه و بویراحمدشورای تامین استان کهگیلویه و بویر احمد۱۴۰۰۲۶۴۳۳۴۳
۱۹۸۴ وزارت کشوراستانداری گلستان۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶
۱۹۸۵ وزارت کشوراستانداری گلستانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان گلستان۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶
۱۹۸۶ وزارت کشوراستانداری گلستانمدیریت بحران استان گلستان۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶
۱۹۸۷ وزارت کشوراستانداری گلستاناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گلستان۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶
۱۹۸۸ وزارت کشوراستانداری گلستانشورای تامین استان گلستان۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶
۱۹۸۹ وزارت کشوراستانداری گیلان۱۴۰۰۳۰۰۷۳۵۰
۱۹۹۰ وزارت کشوراستانداری گیلانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان گیلان۱۴۰۰۳۰۰۷۳۵۰
۱۹۹۱ وزارت کشوراستانداری گیلانمدیریت بحران استان گیلان۱۴۰۰۳۰۰۷۳۵۰
۱۹۹۲ وزارت کشوراستانداری گیلاناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گیلان۱۴۰۰۳۰۰۷۳۵۰
۱۹۹۳ وزارت کشوراستانداری گیلانشورای تامین استان گیلان۱۴۰۰۳۰۰۷۳۵۰
۱۹۹۴ وزارت کشوراستانداری لرستان۱۴۰۰۲۷۷۲۹۲۷
۱۹۹۵ وزارت کشوراستانداری لرستانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان لرستان۱۴۰۰۲۷۷۲۹۲۷
۱۹۹۶ وزارت کشوراستانداری لرستانمدیریت بحران استان  لرستان۱۴۰۰۲۷۷۲۹۲۷
۱۹۹۷ وزارت کشوراستانداری لرستاناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان لرستان۱۴۰۰۲۷۷۲۹۲۷
۱۹۹۸ وزارت کشوراستانداری لرستانشورای تامین استان لرستان۱۴۰۰۲۷۷۲۹۲۷
۱۹۹۹ وزارت کشوراستانداری مازندران۱۴۰۰۲۹۵۲۲۷۲
۲۰۰۰ وزارت کشوراستانداری مازندرانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان مازندران۱۴۰۰۲۹۵۲۲۷۲
۲۰۰۱ وزارت کشوراستانداری مازندرانمدیریت بحران استان مازندران۱۴۰۰۲۹۵۲۲۷۲
۲۰۰۲ وزارت کشوراستانداری مازندراناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مازندران۱۴۰۰۲۹۵۲۲۷۲
۲۰۰۳ وزارت کشوراستانداری مازندرانشورای تامین استان مازندران۱۴۰۰۲۹۵۲۲۷۲
۲۰۰۴ وزارت کشوراستانداری مرکزی۱۴۰۰۲۰۱۸۹۲۰
۲۰۰۵ وزارت کشوراستانداری مرکزیکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان مرکزی۱۴۰۰۲۰۱۸۹۲۰
۲۰۰۶ وزارت کشوراستانداری مرکزیمدیریت بحران استان مرکزی۱۴۰۰۲۰۱۸۹۲۰
۲۰۰۷ وزارت کشوراستانداری مرکزیاداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی۱۴۰۰۲۰۱۸۹۲۰
۲۰۰۸ وزارت کشوراستانداری مرکزیشورای تامین استان مرکزی۱۴۰۰۲۰۱۸۹۲۰
۲۰۰۹ وزارت کشوراستانداری هرمزگان۱۴۰۰۲۲۳۰۷۹۲
۲۰۱۰ وزارت کشوراستانداری هرمزگانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان  هرمزگان۱۴۰۰۲۲۳۰۷۹۲
۲۰۱۱ وزارت کشوراستانداری هرمزگانمدیریت بحران استان هرمزگان۱۴۰۰۲۲۳۰۷۹۲
۲۰۱۲ وزارت کشوراستانداری هرمزگاناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان هرمزگان۱۴۰۰۲۲۳۰۷۹۲
۲۰۱۳ وزارت کشوراستانداری هرمزگانشورای تامین استان هرمزگان۱۴۰۰۲۲۳۰۷۹۲
۲۰۱۴ وزارت کشوراستانداری همدان۱۴۰۰۲۰۱۸۷۱۱
۲۰۱۵ وزارت کشوراستانداری همدانکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان همدان۱۴۰۰۲۰۱۸۷۱۱
۲۰۱۶ وزارت کشوراستانداری همدانمدیریت بحران استان همدان۱۴۰۰۲۰۱۸۷۱۱
۲۰۱۷ وزارت کشوراستانداری همداناداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان همدان۱۴۰۰۲۰۱۸۷۱۱
۲۰۱۸ وزارت کشوراستانداری همدانشورای تامین استان همدان۱۴۰۰۲۰۱۸۷۱۱
۲۰۱۹ وزارت کشوراستانداری یزد۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱
۲۰۲۰ وزارت کشوراستانداری یزدکلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان یزد۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱
۲۰۲۱ وزارت کشوراستانداری یزدمدیریت بحران استان یزد۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱
۲۰۲۲ وزارت کشوراستانداری یزداداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱
۲۰۲۳ وزارت کشوراستانداری یزدشورای تامین استان یزد۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱
۲۰۲۴ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشور۱۴۰۰۰۱۹۳۶۴۵
۲۰۲۵ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۱۹۴۲۴۷
۲۰۲۶ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۱۹۴۲۴۷
۲۰۲۷ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۱۹۳۶۶۴
۲۰۲۸ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربیکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۱۹۳۶۶۴
۲۰۲۹ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان اردبیل۱۴۰۰۰۱۹۴۰۰۴
۲۰۳۰ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان اردبیلکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۰۱۹۴۰۰۴
۲۰۳۱ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۹۴۰۲۳
۲۰۳۲ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان اصفهانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۹۴۰۲۳
۲۰۳۳ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان البرز۱۴۰۰۰۱۹۳۸۶۹
۲۰۳۴ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان البرزکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۰۱۹۳۸۶۹
۲۰۳۵ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان ایلام۱۴۰۰۰۱۹۳۸۲۰
۲۰۳۶ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان ایلامکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۰۱۹۳۸۲۰
۲۰۳۷ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان بوشهر۱۴۰۰۰۱۹۳۶۸۳
۲۰۳۸ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان بوشهرکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۰۱۹۳۶۸۳
۲۰۳۹ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان تهران۱۴۰۰۰۱۹۴۲۰۹
۲۰۴۰ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان تهرانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۰۱۹۴۲۰۹
۲۰۴۱ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۱۹۳۷۴۲
۲۰۴۲ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۱۹۳۷۴۲
۲۰۴۳ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۱۹۴۱۴۰
۲۰۴۴ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبیکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۱۹۴۱۴۰
۲۰۴۵ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۱۹۴۰۶۱
۲۰۴۶ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان خراسان رضویکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۱۹۴۰۶۱
۲۰۴۷ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۱۹۳۹۰۹
۲۰۴۸ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالیکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۱۹۳۹۰۹
۲۰۴۹ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان خوزستان۱۴۰۰۰۱۹۳۹۸۵
۲۰۵۰ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان خوزستانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۰۱۹۳۹۸۵
۲۰۵۱ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان زنجان۱۴۰۰۰۱۹۴۱۸۸
۲۰۵۲ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان زنجانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۰۱۹۴۱۸۸
۲۰۵۳ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان سمنان۱۴۰۰۰۱۹۳۹۴۷
۲۰۵۴ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان سمنانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۰۱۹۳۹۴۷
۲۰۵۵ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۱۹۳۷۲۳
۲۰۵۶ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۱۹۳۷۲۳
۲۰۵۷ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان فارس۱۴۰۰۰۱۹۳۸۰۱
۲۰۵۸ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان فارسکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۰۱۹۳۸۰۱
۲۰۵۹ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان قزوین۱۴۰۰۰۱۹۳۸۸۸
۲۰۶۰ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان قزوینکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۰۱۹۳۸۸۸
۲۰۶۱ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان قم۱۴۰۰۰۱۹۳۸۴۰
۲۰۶۲ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان قمکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان قم۱۴۰۰۰۱۹۳۸۴۰
۲۰۶۳ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان کردستان۱۴۰۰۰۱۹۴۱۶۹
۲۰۶۴ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان کردستانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۰۱۹۴۱۶۹
۲۰۶۵ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان کرمان۱۴۰۰۰۱۹۴۱۰۱
۲۰۶۶ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان کرمانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۰۱۹۴۱۰۱
۲۰۶۷ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۱۹۴۲۲۸
۲۰۶۸ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان کرمانشاهکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۱۹۴۲۲۸
۲۰۶۹ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۱۹۳۶۲۶
۲۰۷۰ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۱۹۳۶۲۶
۲۰۷۱ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان گلستان۱۴۰۰۰۱۹۳۹۶۶
۲۰۷۲ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان گلستانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۰۱۹۳۹۶۶
۲۰۷۳ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان گیلان۱۴۰۰۰۱۹۳۷۰۴
۲۰۷۴ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان گیلانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۰۱۹۳۷۰۴
۲۰۷۵ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان لرستان۱۴۰۰۰۱۹۳۷۶۱
۲۰۷۶ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان لرستانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۰۱۹۳۷۶۱
۲۰۷۷ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان مازندران۱۴۰۰۰۱۹۳۹۲۸
۲۰۷۸ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان مازندرانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۰۱۹۳۹۲۸
۲۰۷۹ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان مرکزی۱۴۰۰۰۱۹۴۰۸۰
۲۰۸۰ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان مرکزیکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۰۱۹۴۰۸۰
۲۰۸۱ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان هرمزگان۱۴۰۰۰۱۹۴۱۲۰
۲۰۸۲ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان هرمزگانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۰۱۹۴۱۲۰
۲۰۸۳ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان همدان۱۴۰۰۰۱۹۴۰۴۲
۲۰۸۴ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان همدانکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۰۱۹۴۰۴۲
۲۰۸۵ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان یزد۱۴۰۰۰۱۹۳۷۸۰
۲۰۸۶ وزارت کشورسازمان ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوال استان یزدکلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۰۱۹۳۷۸۰
۲۰۸۷ وزارت کشورسازمان مدیریت بحران کشور۱۴۰۰۳۱۳۳۱۳۳
۲۰۸۸ وزارت کشورسازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور۱۴۰۰۳۱۱۰۲۹۶
۲۰۸۹ وزارت کشورسازمان امور اجتماعی کشور*
۲۰۹۰وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی۱۴۰۰۰۱۹۶۹۰۱
۲۰۹۱وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۱۹۶۹۰۱
۲۰۹۲وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۱۹۶۹۰۱
۲۰۹۳وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۱۹۷۶۲۰
۲۰۹۴وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۱۹۷۶۲۰
۲۰۹۵وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۱۸۹۷۲۴
۲۰۹۶وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربیکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۱۸۹۷۲۴
۲۰۹۷وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل۱۴۰۰۰۱۹۷۰۰۷
۲۰۹۸وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیلکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۰۱۹۷۰۰۷
۲۰۹۹وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۹۷۲۵۴
۲۱۰۰وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۹۷۲۵۴
۲۱۰۱وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز۱۴۰۰۰۱۹۷۱۹۵
۲۱۰۲وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرزکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۰۱۹۷۱۹۵
۲۱۰۳وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام۱۴۰۰۰۱۹۷۵۷۵
۲۱۰۴وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلامکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۰۱۹۷۵۷۵
۲۱۰۵وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر۱۴۰۰۰۱۹۷۰۶۴
۲۱۰۶وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهرکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۰۱۹۷۰۶۴
۲۱۰۷وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران۱۴۰۰۰۱۸۶۳۴۱
۲۱۰۸وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهرانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۰۱۸۶۳۴۱
۲۱۰۹وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۱۹۷۵۹۴
۲۱۱۰وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۱۹۷۵۹۴
۲۱۱۱وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۱۹۷۱۴۲
۲۱۱۲وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبیکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۱۹۷۱۴۲
۲۱۱۳وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۱۸۴۲۰۴
۲۱۱۴وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضویکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۱۸۴۲۰۴
۲۱۱۵وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۱۹۷۳۶۶
۲۱۱۶وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالیکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۱۹۷۳۶۶
۲۱۱۷وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان۱۴۰۰۰۱۹۷۲۱۶
۲۱۱۸وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۰۱۹۷۲۱۶
۲۱۱۹وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان۱۴۰۰۰۱۸۶۵۴۶
۲۱۲۰وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۰۱۸۶۵۴۶
۲۱۲۱وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان۱۴۰۰۰۱۹۹۵۷۷
۲۱۲۲وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۰۱۹۹۵۷۷
۲۱۲۳وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۱۹۷۳۱۳
۲۱۲۴وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۱۹۷۳۱۳
۲۱۲۵وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس۱۴۰۰۰۱۹۷۸۷۷
۲۱۲۶وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارسکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۰۱۹۷۸۷۷
۲۱۲۷وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین۱۴۰۰۰۱۹۷۵۲۲
۲۱۲۸وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوینکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۰۱۹۷۵۲۲
۲۱۲۹وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم۱۴۰۰۰۱۹۷۴۰۶
۲۱۳۰وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قمکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان قم۱۴۰۰۰۱۹۷۴۰۶
۲۱۳۱وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان۱۴۰۰۰۱۸۶۸۰۰
۲۱۳۲وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۰۱۸۶۸۰۰
۲۱۳۳وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان۱۴۰۰۰۱۹۷۵۵۶
۲۱۳۴وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۰۱۹۷۵۵۶
۲۱۳۵وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۱۸۶۹۹۸
۲۱۳۶وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاهکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۱۸۶۹۹۸
۲۱۳۷وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۱۹۷۵۰۳
۲۱۳۸وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۱۹۷۵۰۳
۲۱۳۹وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان۱۴۰۰۰۱۹۷۴۲۵
۲۱۴۰وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۰۱۹۷۴۲۵
۲۱۴۱وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان۱۴۰۰۰۱۹۷۱۷۶
۲۱۴۲وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۰۱۹۷۱۷۶
۲۱۴۳وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان۱۴۰۰۰۱۹۷۰۴۵
۲۱۴۴وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۰۱۹۷۰۴۵
۲۱۴۵وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران۱۴۰۰۰۱۹۷۲۳۵
۲۱۴۶وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندرانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۰۱۹۷۲۳۵
۲۱۴۷وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی۱۴۰۰۰۱۹۷۰۹۸
۲۱۴۸وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزیکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۰۱۹۷۰۹۸
۲۱۴۹وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان۱۴۰۰۰۱۹۷۴۶۳
۲۱۵۰وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۰۱۹۷۴۶۳
۲۱۵۱وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان۱۴۰۰۰۱۹۷۴۸۲
۲۱۵۲وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدانکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۰۱۹۷۴۸۲
۲۱۵۳وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد۱۴۰۰۰۱۸۶۸۵۲
۲۱۵۴وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزدکلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۰۱۸۶۸۵۲
۲۱۵۵وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیشرکت توسعه گردشگری ایران۱۰۱۰۰۴۷۸۸۴۷
۲۱۵۶وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیشرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی۱۰۱۰۳۴۸۴۷۸۵
۲۱۵۷وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری۱۴۰۰۰۱۹۹۹۷۶
۲۱۵۸وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیصندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی۱۰۱۰۳۳۱۳۰۲۸
۲۱۵۹وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیکانون جهانگردی و اتومبیل رانی ایران۱۰۱۰۰۰۰۱۰۶۴
۲۱۶۰ وزارت نفت۱۴۰۰۸۶۰۴۰۸۵
۲۱۶۱ وزارت نفتهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۸۶۰۴۰۸۵
۲۱۶۲ وزارت نفت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۸۶۰۴۰۸۵
۲۱۶۳ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایران۱۰۱۰۰۲۶۰۸۳۸
۲۱۶۴ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانمنطقه ویژه اقتصادی لاوان۱۰۱۰۰۲۶۰۸۳۸
۲۱۶۵ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب۱۰۱۰۱۸۶۲۳۱۸
۲۱۶۶ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبشرکت ملی بهره برداری نفت و گاز کارون۱۰۱۰۱۸۸۷۱۳۶
۲۱۶۷ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبشرکت ملی بهره برداری نفت و گاز مارون۱۰۱۰۱۸۸۷۲۳۳
۲۱۶۸ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبشرکت ملی بهره برداری نفت و گاز آغاجاری۱۰۱۰۱۸۸۸۳۳۱
۲۱۶۹ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبشرکت ملی بهره برداری نفت و گاز گچساران۱۰۱۰۱۸۸۷۱۱۷
۲۱۷۰ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبشرکت ملی بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان۱۰۱۰۱۸۸۷۱۵۵
۲۱۷۱ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت نفت مناطق مرکزی ایران۱۰۱۰۱۸۶۲۳۳۷
۲۱۷۲ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت نفت مناطق مرکزی ایرانشرکت بهره برداری نفت و گاز غرب۱۰۱۰۱۸۸۷۱۹۳
۲۱۷۳ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت نفت مناطق مرکزی ایرانشرکت بهره برداری نفت و گاز شرق۱۰۸۶۰۱۴۲۵۵۱
۲۱۷۴ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت نفت مناطق مرکزی ایرانشرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی۱۰۱۰۱۸۸۷۱۷۴
۲۱۷۵ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت نفت فلات قاره ایران۱۰۱۰۱۸۶۹۷۱۳
۲۱۷۶ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت نفت و گاز پارس۱۰۱۰۱۸۶۵۶۲۷
۲۱۷۷ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت مهندسی و توسعه نفت۱۰۱۰۰۸۲۸۷۳۸
۲۱۷۸ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت پایانه های نفتی ایران۱۰۱۰۱۹۲۰۴۵۰
۲۱۷۹ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی حفاری ایران۱۰۴۲۰۱۲۱۸۶۵
۲۱۸۰ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت نفت و گاز اروندان۱۰۱۰۱۲۷۴۶۳۷
۲۱۸۱ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (منطقه ویژه عسلویه)۱۰۳۲۰۰۰۹۹۲۵
۲۱۸۲ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (منطقه ویژه عسلویه)اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(منطقه ویژه عسلویه)۱۰۳۲۰۰۰۹۹۲۵
۲۱۸۳ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت نفت خزر۱۰۱۰۱۸۶۵۶۰۸
۲۱۸۴ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانشرکت بهینه سازی مصرف سوخت۱۰۱۰۱۹۲۰۶۱۶
۲۱۸۵ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانسازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت)۱۰۱۰۱۸۷۹۱۳۳
۲۱۸۶ وزارت نفتشرکت ملی نفت ایرانسازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت)کلیه مراکز درمانی، بیمارستان ها و واحدهای بهداشت و درمان وابسته به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت۱۰۱۰۱۸۷۹۱۳۳
۲۱۸۷ وزارت نفتشرکت ملی صنایع پتروشیمی۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲
۲۱۸۸ وزارت نفتشرکت ملی صنایع پتروشیمیشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی۱۰۱۰۱۹۱۱۸۲۱
۲۱۸۹ وزارت نفتشرکت ملی صنایع پتروشیمیسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶
۲۱۹۰ وزارت نفتشرکت ملی صنایع پتروشیمیسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیاداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶
۲۱۹۱ وزارت نفتشرکت ملی صنایع پتروشیمیسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶
۲۱۹۲ وزارت نفتشرکت ملی صنایع پتروشیمیسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶
۲۱۹۳ وزارت نفتشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
۲۱۹۴ وزارت نفتشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران۱۰۱۰۱۱۲۲۹۰۴
۲۱۹۵ وزارت نفتشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانشرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
۲۱۹۶ وزارت نفتشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران۱۰۱۰۱۹۲۱۱۹۷
۲۱۹۷ وزارت نفتشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانشرکت پالایش نفت آبادان۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹
۲۱۹۸ وزارت نفتشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانشرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵
۲۱۹۹ وزارت نفتشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانشرکت توسعه صنایع پالایش نفت۱۰۱۰۱۹۲۰۲۷۴
۲۲۰۰ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایران۱۰۱۰۰۴۲۶۴۲۴
۲۲۰۱ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان آذربایجان شرقی۱۰۱۰۱۸۹۲۱۹۳
۲۲۰۲ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات گاز شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۰۱۰۱۸۹۲۱۹۳
۲۲۰۳ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان آذربایجان غربی۱۰۲۲۰۱۱۳۵۳۵
۲۲۰۴ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان آذربایجان غربیکلیه ادارات گاز شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۰۲۲۰۱۱۳۵۳۵
۲۲۰۵ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان اردبیل۱۰۱۰۱۸۹۲۱۵۵
۲۲۰۶ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان اردبیلکلیه ادارات گاز شهرستان های استان اردبیل۱۰۱۰۱۸۹۲۱۵۵
۲۲۰۷ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان اصفهان۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱
۲۲۰۸ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان اصفهانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان اصفهان۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱
۲۲۰۹ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان البرز۱۴۰۰۵۱۹۱۲۳۷
۲۲۱۰ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان البرزکلیه ادارات گاز شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۵۱۹۱۲۳۷
۲۲۱۱ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان ایلام۱۰۸۶۱۷۷۱۷۹۰
۲۲۱۲ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان ایلامکلیه ادارات گاز شهرستان های استان ایلام۱۰۸۶۱۷۷۱۷۹۰
۲۲۱۳ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان بوشهر۱۰۸۶۰۱۷۲۵۰۲
۲۲۱۴ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان بوشهرکلیه ادارات گاز شهرستان های استان بوشهر۱۰۸۶۰۱۷۲۵۰۲
۲۲۱۵ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان تهران۱۰۱۰۱۸۹۰۳۳۹
۲۲۱۶ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان تهرانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان تهران۱۰۱۰۱۸۹۰۳۳۹
۲۲۱۷ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری۱۰۱۰۱۸۹۱۸۷۴
۲۲۱۸ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات گاز شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۰۱۰۱۸۹۱۸۷۴
۲۲۱۹ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان خراسان جنوبی۱۰۳۶۰۰۳۸۸۳۴
۲۲۲۰ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان خراسان جنوبیکلیه ادارات گاز شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۰۳۶۰۰۳۸۸۳۴
۲۲۲۱ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان خراسان رضوی۱۰۳۸۰۴۱۲۵۵۷
۲۲۲۲ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان خراسان رضویکلیه ادارات گاز شهرستان های استان خراسان رضوی۱۰۳۸۰۴۱۲۵۵۷
۲۲۲۳ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان خراسان شمالی۱۰۸۶۰۳۲۲۸۱۹
۲۲۲۴ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان خراسان شمالیکلیه ادارات گاز شهرستان های استان خراسان شمالی۱۰۸۶۰۳۲۲۸۱۹
۲۲۲۵ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان خوزستان۱۰۱۰۱۸۸۹۲۰۱
۲۲۲۶ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان خوزستانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان خوزستان۱۰۱۰۱۸۸۹۲۰۱
۲۲۲۷ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان زنجان۱۰۴۶۰۰۹۱۵۳۴
۲۲۲۸ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان زنجانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان زنجان۱۰۴۶۰۰۹۱۵۳۴
۲۲۲۹ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان سمنان۱۰۱۰۱۸۹۰۴۴۰
۲۲۳۰ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان سمنانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان سمنان۱۰۱۰۱۸۹۰۴۴۰
۲۲۳۱ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان سیستان و بلوچستان۱۰۸۶۰۰۶۰۰۸۰
۲۲۳۲ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۰۸۶۰۰۶۰۰۸۰
۲۲۳۳ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان فارس۱۰۱۰۱۸۹۲۲۱۴
۲۲۳۴ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان فارسکلیه ادارات گاز شهرستان های استان فارس۱۰۱۰۱۸۹۲۲۱۴
۲۲۳۵ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان قزوین۱۰۱۰۱۸۹۱۷۶۲
۲۲۳۶ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان قزوینکلیه ادارات گاز شهرستان های استان قزوین۱۰۱۰۱۸۹۱۷۶۲
۲۲۳۷ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان قم۱۰۱۰۱۸۹۱۷۴۳
۲۲۳۸ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان قمکلیه ادارات گاز شهرستان های استان قم۱۰۱۰۱۸۹۱۷۴۳
۲۲۳۹ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان کردستان۱۰۸۶۱۷۵۱۱۳۰
۲۲۴۰ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان کردستانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان کردستان۱۰۸۶۱۷۵۱۱۳۰
۲۲۴۱ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان کرمان۱۰۸۶۰۲۴۷۶۹۸
۲۲۴۲ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان کرمانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان کرمان۱۰۸۶۰۲۴۷۶۹۸
۲۲۴۳ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان کرمانشاه۱۰۶۶۰۱۰۰۲۸۱
۲۲۴۴ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان کرمانشاهکلیه ادارات گاز شهرستان های استان کرمانشاه۱۰۶۶۰۱۰۰۲۸۱
۲۲۴۵ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد۱۰۱۰۱۸۹۴۱۲۳
۲۲۴۶ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات گاز شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۰۱۰۱۸۹۴۱۲۳
۲۲۴۷ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان گلستان۱۰۷۰۰۱۲۸۲۷۰
۲۲۴۸ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان گلستانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان گلستان۱۰۷۰۰۱۲۸۲۷۰
۲۲۴۹ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان گیلان۱۰۷۲۰۲۳۲۸۶۰
۲۲۵۰ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان گیلانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان گیلان۱۰۷۲۰۲۳۲۸۶۰
۲۲۵۱ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان لرستان۱۰۸۶۱۲۹۶۵۸۳
۲۲۵۲ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان لرستانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان لرستان۱۰۸۶۱۲۹۶۵۸۳
۲۲۵۳ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان مازندران۱۰۱۰۱۸۹۲۹۴۹
۲۲۵۴ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان مازندرانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان مازندران۱۰۱۰۱۸۹۲۹۴۹
۲۲۵۵ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان مرکزی۱۰۷۸۰۱۰۲۳۹۰
۲۲۵۶ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان مرکزیکلیه ادارات گاز شهرستان های استان مرکزی۱۰۷۸۰۱۰۲۳۹۰
۲۲۵۷ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان هرمزگان۱۰۸۰۰۱۲۳۷۶۹
۲۲۵۸ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان هرمزگانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان  هرمزگان۱۰۸۰۰۱۲۳۷۶۹
۲۲۵۹ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان همدان۱۰۱۰۱۸۹۲۹۰۰
۲۲۶۰ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان همدانکلیه ادارات گاز شهرستان های استان همدان۱۰۱۰۱۸۹۲۹۰۰
۲۲۶۱ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان یزد۱۰۸۶۰۱۶۱۹۲۵
۲۲۶۲ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت گاز استان یزدکلیه ادارات گاز شهرستان های استان  یزد۱۰۸۶۰۱۶۱۹۲۵
۲۲۶۳ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایران۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۴ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایرانمنطقه یک عملیات انتقال گاز۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۵ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایرانمنطقه دو عملیات انتقال گاز۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۶ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایرانمنطقه سه عملیات انتقال گاز۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۷ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایرانمنطقه چهار عملیات انتقال گاز۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۸ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایرانمنطقه پنج عملیات انتقال گاز۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۹ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایرانمنطقه شش عملیات انتقال گاز۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۷۰ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایرانمنطقه هفت عملیات انتقال گاز۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۷۱ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایرانمنطقه هشت عملیات انتقال گاز۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۷۲ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایرانمنطقه نه عملیات انتقال گاز۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۷۳ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت انتقال گاز ایرانمنطقه ده عملیات انتقال گاز۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۷۴ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانپالایشگاه گاز فجر جم۱۰۳۲۰۰۵۰۴۳۸
۲۲۷۵ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانپالایشگاه گاز سرخون و قشم۱۰۸۰۰۰۹۶۰۲۸
۲۲۷۶ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانپالایشگاه بید بلند۱۰۱۰۱۸۷۶۳۰۱
۲۲۷۷ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانپالایشگاه  شهید هاشمی نژاد۱۰۸۶۰۱۸۷۷۶۳
۲۲۷۸ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانپالایشگاه پارسیان۱۰۸۶۰۱۸۹۸۴۳
۲۲۷۹ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانپالایشگاه ایلام۱۰۸۶۱۷۳۱۹۵۹
۲۲۸۰ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت مجتمع گاز پارس جنوبی۱۰۳۲۰۰۳۸۱۳۴
۲۲۸۱ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران۱۰۱۰۱۸۹۱۱۰۱
۲۲۸۲ وزارت نفتشرکت ملی گاز ایرانشرکت بازرگانی گاز ایران۱۰۱۰۱۹۲۰۷۷۰
۲۲۸۳وزارت نیرو۱۴۰۰۳۱۶۱۳۱۰
۲۲۸۴وزارت نیروهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۳۱۶۱۳۱۰
۲۲۸۵وزارت نیرو هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۳۱۶۱۳۱۰
۲۲۸۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)۱۰۱۰۰۵۰۴۵۸۴
۲۲۸۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای آذربایجان (شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل می شود.)۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲
۲۲۸۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای آذربایجان (شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی می شود.)کلیه ادارات برق شهرستان های استان های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲
۲۲۸۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای اصفهان (شامل استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری می شود.)۱۰۲۶۰۱۳۱۳۸۰
۲۲۹۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای اصفهان (شامل استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری می شود.)کلیه ادارات برق شهرستان های استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری۱۰۲۶۰۱۳۱۳۸۰
۲۲۹۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای تهران (شامل استان های تهران و البرز و قم می شود.)۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴
۲۲۹۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای تهران (شامل استان های تهران و البرز و قم می شود.)کلیه ادارات برق مناطق و شهرستان های استان تهران و البرز و قم۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴
۲۲۹۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای خراسان (شامل استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی می شود.)۱۰۳۸۰۰۷۲۸۶۵
۲۲۹۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای خراسان (شامل استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی می شود.)کلیه ادارات برق شهرستان های استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی۱۰۳۸۰۰۷۲۸۶۵
۲۲۹۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای خوزستان (شامل استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد می شود.)۱۰۱۰۰۹۸۰۵۴۴
۲۲۹۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای خوزستان (شامل استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد می شود.)کلیه ادارات برق شهرستان های استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد۱۰۱۰۰۹۸۰۵۴۴
۲۲۹۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای زنجان (شامل استان های زنجان و قزوین می شود.)۱۰۴۶۰۰۴۵۰۴۳
۲۲۹۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای زنجان (شامل استان های زنجان و قزوین می شود.)کلیه ادارات برق شهرستان های استان زنجان و قزوین۱۰۴۶۰۰۴۵۰۴۳
۲۲۹۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای سمنان۱۰۸۶۰۰۱۱۳۷۵
۲۳۰۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای سمنانکلیه ادارات برق شهرستان های استان سمنان۱۰۸۶۰۰۱۱۳۷۵
۲۳۰۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان۱۰۵۰۰۰۱۴۹۳۷
۲۳۰۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستانکلیه ادارات برق شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۰۵۰۰۰۱۴۹۳۷
۲۳۰۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای فارس (شامل استان های فارس و بوشهر می شود.)۱۰۵۳۰۰۶۷۶۸۵
۲۳۰۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای فارس (شامل استان های فارس و بوشهر می شود.)کلیه ادارات برق شهرستان های استان فارس و بوشهر۱۰۵۳۰۰۶۷۶۸۵
۲۳۰۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای کرمان۱۰۶۳۰۰۳۲۰۵۰
۲۳۰۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای کرمانکلیه ادارات برق شهرستان های استان کرمان۱۰۶۳۰۰۳۲۰۵۰
۲۳۰۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای غرب (شامل استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام می شود.)۱۰۶۶۰۰۱۴۰۵۵
۲۳۰۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای غرب (شامل استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام می شود.)کلیه ادارات برق شهرستان های استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام۱۰۶۶۰۰۱۴۰۵۵
۲۳۰۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای گیلان۱۰۷۲۰۰۶۱۰۸۰
۲۳۱۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای گیلانکلیه ادارات برق شهرستان های استان گیلان۱۰۷۲۰۰۶۱۰۸۰
۲۳۱۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای مازندران (شامل استان های مازندران و گلستان می شود.)۱۴۰۰۰۲۹۸۴۳۷
۲۳۱۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای مازندران (شامل استان های مازندران و گلستان می شود.)کلیه ادارات برق شهرستان های استان مازندران و گلستان۱۴۰۰۰۲۹۸۴۳۷
۲۳۱۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای باختر(شامل استان های همدان، لرستان و مرکزی می شود.)۱۰۷۸۰۰۴۵۸۰۰
۲۳۱۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای باختر(شامل استان های همدان، لرستان و مرکزی می شود.)کلیه ادارات برق شهرستان های استان های همدان و لرستان و مرکزی۱۰۷۸۰۰۴۵۸۰۰
۲۳۱۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای هرمزگان۱۰۸۰۰۰۱۰۹۹۳
۲۳۱۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای هرمزگانکلیه ادارات برق شهرستان های استان هرمزگان۱۰۸۰۰۰۱۰۹۹۳
۲۳۱۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای یزد۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰
۲۳۱۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)شرکت برق منطقه ای یزدکلیه ادارات برق شهرستان های استان یزد۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰
۲۳۱۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)مدیریت شبکه برق ایران۱۰۱۰۱۳۳۶۲۱۹
۲۳۲۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)۱۴۰۰۶۸۹۰۴۵۰
۲۳۲۱وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایران۱۰۳۲۰۸۵۸۶۵۰
۲۳۲۲وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی۱۰۲۰۰۰۴۷۰۲۰
۲۳۲۳وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات آب شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۰۲۰۰۰۴۷۰۲۰
۲۳۲۴وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی۱۰۲۲۰۰۰۱۰۶۰
۲۳۲۵وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربیکلیه ادارات آب شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۰۲۲۰۰۰۱۰۶۰
۲۳۲۶وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان اردبیل۱۰۲۴۰۰۹۷۷۹۵
۲۳۲۷وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان اردبیلکلیه ادارات آب شهرستان های استان اردبیل۱۰۲۴۰۰۹۷۷۹۵
۲۳۲۸وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان اصفهان۱۰۲۶۰۲۶۶۹۸۸
۲۳۲۹وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان اصفهانکلیه ادارات آب شهرستان های استان اصفهان۱۰۲۶۰۲۶۶۹۸۸
۲۳۳۰وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان البرز۱۰۱۹۰۰۵۷۱۱۲
۲۳۳۱وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان البرزکلیه ادارات آب شهرستان های استان البرز۱۰۱۹۰۰۵۷۱۱۲
۲۳۳۲وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان ایلام۱۰۳۰۰۰۵۷۵۶۰
۲۳۳۳وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان ایلامکلیه ادارات آب شهرستان های استان ایلام۱۰۳۰۰۰۵۷۵۶۰
۲۳۳۴وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان بوشهر۱۰۳۲۰۱۱۵۸۹۷
۲۳۳۵وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان بوشهرکلیه ادارات آب شهرستان های استان بوشهر۱۰۳۲۰۱۱۵۸۹۷
۲۳۳۶وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان تهران۱۰۱۰۰۵۲۸۲۰۹
۲۳۳۷وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان تهرانکلیه ادارات آب شهرستان های استان تهران۱۰۱۰۰۵۲۸۲۰۹
۲۳۳۸وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰
۲۳۳۹وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات آب شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰
۲۳۴۰وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی۱۰۳۶۰۰۳۹۰۴۱
۲۳۴۱وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبیکلیه ادارات آب شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۰۳۶۰۰۳۹۰۴۱
۲۳۴۲وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی۱۰۳۸۰۱۲۶۱۱۹
۲۳۴۳وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان خراسان رضویکلیه ادارات آب شهرستان های استان خراسان رضوی۱۰۳۸۰۱۲۶۱۱۹
۲۳۴۴وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالی۱۰۸۶۰۳۲۶۸۹۹
۲۳۴۵وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالیکلیه ادارات آب شهرستان های استان خراسان شمالی۱۰۸۶۰۳۲۶۸۹۹
۲۳۴۶وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان زنجان۱۰۴۶۰۰۵۳۱۷۷
۲۳۴۷وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان زنجانکلیه ادارات آب شهرستان های استان زنجان۱۰۴۶۰۰۵۳۱۷۷
۲۳۴۸وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان سمنان۱۰۴۸۰۱۱۱۲۸۰
۲۳۴۹وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان سمنانکلیه ادارات آب شهرستان های استان سمنان۱۰۴۸۰۱۱۱۲۸۰
۲۳۵۰وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان۱۰۵۰۰۰۰۳۹۸۴
۲۳۵۱وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات آب شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۰۵۰۰۰۰۳۹۸۴
۲۳۵۲وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان فارس۱۰۵۳۰۰۹۱۴۸۹
۲۳۵۳وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان فارسکلیه ادارات آب شهرستان های استان فارس۱۰۵۳۰۰۹۱۴۸۹
۲۳۵۴وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان قزوین۱۰۸۶۱۴۷۰۰۸۵
۲۳۵۵وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان قزوینکلیه ادارات آب شهرستان های استان قزوین۱۰۸۶۱۴۷۰۰۸۵
۲۳۵۶وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان قم۱۰۸۶۱۰۰۶۵۲۲
۲۳۵۷وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان قمکلیه ادارات آب شهرستان های استان قم۱۰۸۶۱۰۰۶۵۲۲
۲۳۵۸وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان کردستان۱۰۶۱۰۰۸۷۸۷۰
۲۳۵۹وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان کردستانکلیه ادارات آب شهرستان های استان کردستان۱۰۶۱۰۰۸۷۸۷۰
۲۳۶۰وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان کرمان۱۰۶۳۰۰۳۰۳۳۱
۲۳۶۱وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان کرمانکلیه ادارات آب شهرستان های استان کرمان۱۰۶۳۰۰۳۰۳۳۱
۲۳۶۲وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه۱۰۸۶۱۸۷۴۹۲۲
۲۳۶۳وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان کرمانشاهکلیه ادارات آب شهرستان های استان کرمانشاه۱۰۸۶۱۸۷۴۹۲۲
۲۳۶۴وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد۱۰۹۸۰۲۷۰۸۰۴
۲۳۶۵وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات آب شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۰۹۸۰۲۷۰۸۰۴
۲۳۶۶وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان گلستان۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹
۲۳۶۷وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان گلستانکلیه ادارات آب شهرستان های استان گلستان۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹
۲۳۶۸وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان گیلان۱۰۷۲۰۱۴۳۷۵۷
۲۳۶۹وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان گیلانکلیه ادارات آب شهرستان های استان گیلان۱۰۷۲۰۱۴۳۷۵۷
۲۳۷۰وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان لرستان۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰
۲۳۷۱وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان لرستانکلیه ادارات آب شهرستان های استان لرستان۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰
۲۳۷۲وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان مازندران۱۰۷۶۰۱۲۰۸۷۰
۲۳۷۳وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان مازندرانکلیه ادارات آب شهرستان های استان مازندران۱۰۷۶۰۱۲۰۸۷۰
۲۳۷۴وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان مرکزی۱۰۷۸۰۱۰۳۱۳۰
۲۳۷۵وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان مرکزیکلیه ادارات آب شهرستان های استان مرکزی۱۰۷۸۰۱۰۳۱۳۰
۲۳۷۶وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان هرمزگان۱۰۸۰۰۰۰۹۹۵۹
۲۳۷۷وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان هرمزگانکلیه ادارات آب شهرستان های استان  هرمزگان۱۰۸۰۰۰۰۹۹۵۹
۲۳۷۸وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان همدان۱۰۸۶۰۰۱۰۴۱۴
۲۳۷۹وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان همدانکلیه ادارات آب شهرستان های استان همدان۱۰۸۶۰۰۱۰۴۱۴
۲۳۸۰وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان یزد۱۰۸۶۱۶۲۸۲۱۵
۲۳۸۱وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت آب منطقه ای استان یزدکلیه ادارات آب شهرستان های استان  یزد۱۰۸۶۱۶۲۸۲۱۵
۲۳۸۲وزارت نیروشرکت مدیریت منابع آب ایرانشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران۱۰۱۰۱۱۹۸۵۸۹
۲۳۸۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲
۲۳۸۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق آذر بایجان۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰
۲۳۸۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق اصفهان۱۴۰۰۵۶۹۹۲۸۹
۲۳۸۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق تهران۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹
۲۳۸۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق خراسان۱۴۰۰۵۶۶۲۸۳۰
۲۳۸۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق شیروان۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
۲۳۸۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق رامین۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴
۲۳۹۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق شاهرود۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲
۲۳۹۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق زاهدان۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹
۲۳۹۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق فارس۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
۲۳۹۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق شهید رجایی۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱
۲۳۹۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق کرمان۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
۲۳۹۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق بیستون۱۰۸۶۱۸۳۴۳۶۹
۲۳۹۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق لوشان۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
۲۳۹۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶
۲۳۹۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق شازند۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳
۲۳۹۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق بندرعباس۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
۲۴۰۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق شهید مفتح۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
۲۴۰۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق یزد۱۴۰۰۵۶۷۲۶۰۶
۲۴۰۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق سهند۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
۲۴۰۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت تولید نیروی برق خلیج فارس۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
۲۴۰۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی (تبریز)۱۰۱۰۱۳۳۶۸۰۸
۲۴۰۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق اصفهان۱۰۲۶۰۳۰۱۶۵۷
۲۴۰۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق ری۱۰۱۰۱۳۳۶۷۶۸
۲۴۰۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق خراسان*
۲۴۰۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق اهواز (رامین )۱۰۸۶۰۶۷۶۵۹۹
۲۴۰۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان۱۰۵۰۰۰۵۲۸۷۴
۲۴۱۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی۱۰۸۶۱۴۱۰۹۹۸
۲۴۱۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق کرمان۱۰۸۶۰۵۶۰۰۲۴
۲۴۱۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق بیستون۱۰۶۶۰۰۶۷۸۲۵
۲۴۱۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق لوشان۱۰۷۲۰۰۳۲۱۴۷
۲۴۱۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی (نکا)۱۰۱۰۱۳۳۶۷۸۷
۲۴۱۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق شازند۱۰۸۶۱۶۱۰۴۹۴
۲۴۱۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق هرمزگان (بندر عباس)۱۰۸۰۰۰۴۷۱۶۱
۲۴۱۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح۱۰۱۰۱۳۳۶۱۳۰
۲۴۱۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق یزد۱۰۸۶۰۰۴۳۶۲۰
۲۴۱۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق طوس۱۰۸۶۰۲۴۸۵۵۳
۲۴۲۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق خیام*
۲۴۲۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق بعثت۱۰۱۰۱۳۳۶۷۱۵
۲۴۲۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق طرشت*
۲۴۲۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس۱۰۸۰۰۰۰۰۴۸۸
۲۴۲۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مدیریت تولید برق زرند۱۰۶۳۰۰۴۵۰۱۰
۲۴۲۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور۱۰۱۰۰۹۶۷۱۹۵
۲۴۲۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی۱۰۲۰۰۱۱۵۲۸۳
۲۴۲۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۰۲۰۰۱۱۵۲۸۳
۲۴۲۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی۱۰۲۲۰۰۵۸۰۵۴
۲۴۲۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربیکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۰۲۲۰۰۵۸۰۵۴
۲۴۳۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل۱۰۲۴۰۰۳۷۰۶۳
۲۴۳۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیلکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان اردبیل۱۰۲۴۰۰۳۷۰۶۳
۲۴۳۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان۱۰۲۶۰۲۹۹۰۳۶
۲۴۳۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان اصفهان۱۰۲۶۰۲۹۹۰۳۶
۲۴۳۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان البرز۱۰۱۰۰۲۱۹۴۴۹
۲۴۳۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان البرزکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان البرز۱۰۱۰۰۲۱۹۴۴۹
۲۴۳۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام۱۰۳۰۰۰۳۲۷۶۱
۲۴۳۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلامکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان ایلام۱۰۳۰۰۰۳۲۷۶۱
۲۴۳۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶
۲۴۳۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهرکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان بوشهر۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶
۲۴۴۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان تهران۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱
۲۴۴۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان تهرانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان تهران۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱
۲۴۴۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری۱۰۳۴۰۰۵۰۷۹۱
۲۴۴۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۰۳۴۰۰۵۰۷۹۱
۲۴۴۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی۱۰۳۶۰۰۳۲۴۸۲
۲۴۴۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبیکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۰۳۶۰۰۳۲۴۸۲
۲۴۴۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان رضوی۱۰۳۸۰۲۳۶۲۰۲
۲۴۴۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان رضویکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان خراسان رضوی۱۰۳۸۰۲۳۶۲۰۲
۲۴۴۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالی۱۰۸۶۰۳۱۶۱۶۰
۲۴۴۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالیکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان خراسان شمالی۱۰۸۶۰۳۱۶۱۶۰
۲۴۵۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان خوزستان۱۰۸۶۰۶۷۳۳۹۱
۲۴۵۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان خوزستانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان خوزستان۱۰۸۶۰۶۷۳۳۹۱
۲۴۵۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان۱۰۴۶۰۰۵۰۸۷۵
۲۴۵۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان زنجان۱۰۴۶۰۰۵۰۸۷۵
۲۴۵۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان۱۰۸۶۱۱۷۵۳۹۷
۲۴۵۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان سمنان۱۰۸۶۱۱۷۵۳۹۷
۲۴۵۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان سیستان و بلوچستان۱۰۸۶۰۱۶۳۵۷۰
۲۴۵۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۰۸۶۰۱۶۳۵۷۰
۲۴۵۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان فارس۱۰۵۳۰۱۷۱۴۲۹
۲۴۵۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان فارسکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان فارس۱۰۵۳۰۱۷۱۴۲۹
۲۴۶۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین۱۰۸۶۱۴۱۱۷۶۰
۲۴۶۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوینکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان قزوین۱۰۸۶۱۴۱۱۷۶۰
۲۴۶۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان قم۱۰۸۶۰۹۵۸۸۲۰
۲۴۶۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان قمکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان قم۱۰۸۶۰۹۵۸۸۲۰
۲۴۶۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان۱۰۶۱۰۰۵۰۲۶۲
۲۴۶۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان کردستان۱۰۶۱۰۰۵۰۲۶۲
۲۴۶۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان۱۰۶۳۰۱۰۱۳۴۰
۲۴۶۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان کرمان۱۰۶۳۰۱۰۱۳۴۰
۲۴۶۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه۱۰۶۶۰۰۳۵۳۵۷
۲۴۶۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاهکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان کرمانشاه۱۰۶۶۰۰۳۵۳۵۷
۲۴۷۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد۱۰۸۶۱۹۷۰۲۱۰
۲۴۷۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۰۸۶۱۹۷۰۲۱۰
۲۴۷۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان۱۰۷۰۰۰۸۹۸۴۲
۲۴۷۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان گلستان۱۰۷۰۰۰۸۹۸۴۲
۲۴۷۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان۱۰۷۲۰۱۶۱۲۷۷
۲۴۷۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان گیلان۱۰۷۲۰۱۶۱۲۷۷
۲۴۷۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان۱۰۸۶۱۲۶۵۳۰۸
۲۴۷۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان لرستان۱۰۸۶۱۲۶۵۳۰۸
۲۴۷۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران۱۰۷۶۰۱۷۷۸۰۸
۲۴۷۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندرانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان مازندران۱۰۷۶۰۱۷۷۸۰۸
۲۴۸۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی۱۰۷۸۰۰۵۱۳۹۶
۲۴۸۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزیکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان مرکزی۱۰۷۸۰۰۵۱۳۹۶
۲۴۸۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان۱۰۸۰۰۰۴۵۴۶۱
۲۴۸۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان  هرمزگان۱۰۸۰۰۰۴۵۴۶۱
۲۴۸۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان۱۰۸۶۱۱۱۴۰۲۵
۲۴۸۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان همدانکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان همدان۱۰۸۶۱۱۱۴۰۲۵
۲۴۸۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان یزد۱۰۸۴۰۰۶۳۴۲۰
۲۴۸۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شهری استان یزدکلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان  یزد۱۰۸۴۰۰۶۳۴۲۰
۲۴۸۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب  اهواز۱۰۴۲۰۲۵۱۹۹۶
۲۴۸۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب شیراز۱۰۵۳۰۲۰۷۳۶۰
۲۴۹۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب  کاشان۱۰۲۶۰۱۶۱۵۵۴
۲۴۹۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب مشهد۱۰۸۶۰۴۲۹۵۳۹
۲۴۹۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی۱۰۲۰۰۲۲۴۸۵۳
۲۴۹۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی۱۰۲۲۰۰۷۸۰۲۰
۲۴۹۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل۱۰۲۴۰۰۸۱۱۸۷
۲۴۹۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان۱۰۲۶۰۳۵۲۷۷۷
۲۴۹۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرز۱۴۰۰۴۹۷۷۰۰۰
۲۴۹۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام۱۰۳۰۰۰۴۲۴۸۳
۲۴۹۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر۱۰۳۲۰۰۷۳۶۷۲
۲۴۹۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران۱۰۱۰۱۸۴۴۹۳۳
۲۵۰۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری۱۰۳۴۰۰۶۳۴۴۴
۲۵۰۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی۱۰۳۶۰۰۳۵۴۷۰
۲۵۰۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی۱۰۳۸۰۲۸۸۲۶۴
۲۵۰۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی۱۰۸۶۰۳۱۸۷۴۶
۲۵۰۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان*
۲۵۰۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان۱۰۴۶۰۰۷۷۴۴۸
۲۵۰۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان۱۰۴۸۰۰۹۴۹۳۰
۲۵۰۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان۱۰۵۰۰۰۵۱۷۷۶
۲۵۰۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس۱۰۵۳۰۲۹۸۱۳۳
۲۵۰۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین۱۰۸۶۱۴۲۳۸۲۶
۲۵۱۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم۱۰۸۶۰۹۸۵۶۱۲
۲۵۱۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان۱۰۶۱۰۰۵۹۱۵۹
۲۵۱۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان۱۰۶۳۰۱۱۸۳۷۴
۲۵۱۳وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه۱۰۶۶۰۰۷۱۹۹۳
۲۵۱۴وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۰۸۶۱۹۳۳۲۱۴
۲۵۱۵وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان۱۰۷۰۰۰۹۱۵۳۳
۲۵۱۶وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان۱۰۷۲۰۱۹۰۹۰۹
۲۵۱۷وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان۱۰۸۶۱۲۷۴۸۳۱
۲۵۱۸وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران۱۰۷۶۰۳۰۵۷۴۸
۲۵۱۹وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی۱۰۷۸۰۰۶۶۳۱۹
۲۵۲۰وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان۱۰۸۰۰۰۶۱۹۵۹
۲۵۲۱وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان۱۰۸۶۱۱۲۴۴۵۲
۲۵۲۲وزارت نیروشرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشورشرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد۱۰۸۴۰۰۷۴۳۸۵
۲۵۲۳وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۴وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان(آذربایجان شرقی)۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۵وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجاندفتر آموزشی آذربایجان غربی۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۶وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجاندفتر آموزشی اردبیل۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۷وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۸وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهاندفتر آموزشی چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۹وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهاندفتر آموزشی یزد۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۰وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهاندفتر آموزشی کرمان۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۱وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهاندفتر آموزشی هرمزگان۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۲وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان (خراسان رضوی)۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۳وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان (خراسان رضوی)دفتر آموزشی گلستان۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۴وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان (خراسان رضوی)دفتر آموزشی خراسان شمالی۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۵وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان (خراسان رضوی)دفتر آموزشی خراسان جنوبی۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۶وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان (خراسان رضوی)دفتر آموزشی سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۷وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۸وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غربدفتر آموزشی همدان۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۹وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غربدفتر آموزشی مرکزی۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۰وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غربدفتر آموزشی کردستان۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۱وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غربدفتر آموزشی ایلام۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۲وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۳وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارسدفتر آموزشی بوشهر۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۴وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارسدفتر آموزشی کهگیلویه و بویر احمد۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۵وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۶وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهراندفتر آموزشی قم۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۷وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهراندفتر آموزشی زنجان۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۸وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهراندفتر آموزشی البرز۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۹وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقواحد آموزشی گیلان۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۵۰وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقواحد آموزشی گیلاندفتر آموزشی قزوین۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۵۱وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقواحد آموزشی مازندران۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۵۲وزارت نیروموسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برقواحد آموزشی مازندراندفتر آموزشی سمنان۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۵۳وزارت نیروموسسه تحقیقات آب۱۰۳۲۰۱۵۷۶۸۸
۲۵۵۴وزارت نیروموسسه تحقیقات آبمرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر۱۰۳۲۰۱۵۷۶۸۸
۲۵۵۵وزارت نیروموسسه تحقیقات آبمرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها۱۰۳۲۰۱۵۷۶۸۸
۲۵۵۶وزارت نیروموسسه تحقیقات آبمرکز ملی مطالعات سازندهای سخت۱۰۳۲۰۱۵۷۶۸۸
۲۵۵۷وزارت نیروموسسه گنجینه ملی آب ایران*
۲۵۵۸وزارت نیروموسسه پژوهشگاه نیرو۱۴۰۰۱۹۱۴۶۴۶
۲۵۵۹وزارت نیروسازمان آب و برق خوزستان۱۰۴۲۰۰۷۱۹۴۰
۲۵۶۰وزارت نیروسازمان آب و برق خوزستانشرکت آب منطقه ای استان خوزستان۱۰۴۲۰۰۷۱۹۴۰
۲۵۶۱وزارت نیروسازمان آب و برق خوزستانشرکت آب منطقه ای استان خوزستانکلیه ادارات آب شهرستان های استان خوزستان۱۰۴۲۰۰۷۱۹۴۰
۲۵۶۲ وزارت ورزش و جوانان۱۴۰۰۰۲۵۹۹۱۷
۲۵۶۳ وزارت ورزش و جوانانهیات مرکزی گزینش۱۴۰۰۰۲۵۹۹۱۷
۲۵۶۴ وزارت ورزش و جوانان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان۱۴۰۰۰۲۵۹۹۱۷
۲۵۶۵ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۶۰۱۱۵
۲۵۶۶ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۲۶۰۱۱۵
۲۵۶۷ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۲۶۰۲۷۰
۲۵۶۸ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربیکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۲۶۰۲۷۰
۲۵۶۹ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل۱۴۰۰۰۲۶۰۳۲۴
۲۵۷۰ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان اردبیلکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۰۲۶۰۳۲۴
۲۵۷۱ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۶۰۳۹۶
۲۵۷۲ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۰۲۶۰۳۹۶
۲۵۷۳ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان البرز۱۴۰۰۰۲۶۱۳۲۵
۲۵۷۴ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان البرزکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان البرز۱۴۰۰۰۲۶۱۳۲۵
۲۵۷۵ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان ایلام۱۴۰۰۰۲۶۰۴۳۶
۲۵۷۶ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان ایلامکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان ایلام۱۴۰۰۰۲۶۰۴۳۶
۲۵۷۷ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۶۰۴۵۵
۲۵۷۸ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان بوشهرکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان بوشهر۱۴۰۰۰۲۶۰۴۵۵
۲۵۷۹ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان تهران۱۴۰۰۰۲۶۰۴۸۹
۲۵۸۰ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان تهرانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان تهران۱۴۰۰۰۲۶۰۴۸۹
۲۵۸۱ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۶۰۵۲۹
۲۵۸۲ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاریکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری۱۴۰۰۰۲۶۰۵۲۹
۲۵۸۳ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۲۶۰۵۶۷
۲۵۸۴ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبیکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان خراسان جنوبی۱۴۰۰۰۲۶۰۵۶۷
۲۵۸۵ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۲۶۰۶۲۶
۲۵۸۶ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضویکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان خراسان رضوی۱۴۰۰۰۲۶۰۶۲۶
۲۵۸۷ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۶۰۶۴۵
۲۵۸۸ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالیکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان خراسان شمالی۱۴۰۰۰۲۶۰۶۴۵
۲۵۸۹ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۶۰۶۶۴
۲۵۹۰ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان خوزستانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان خوزستان۱۴۰۰۰۲۶۰۶۶۴
۲۵۹۱ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان زنجان۱۴۰۰۰۲۶۰۶۸۳
۲۵۹۲ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان زنجانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان زنجان۱۴۰۰۰۲۶۰۶۸۳
۲۵۹۳ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان سمنان۱۴۰۰۰۲۶۰۷۲۳
۲۵۹۴ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان سمنانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان سمنان۱۴۰۰۰۲۶۰۷۲۳
۲۵۹۵ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۲۶۰۸۲۰
۲۵۹۶ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان سیستان و بلوچستان۱۴۰۰۰۲۶۰۸۲۰
۲۵۹۷ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان فارس۱۴۰۰۰۲۶۰۸۹۲
۲۵۹۸ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان فارسکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان فارس۱۴۰۰۰۲۶۰۸۹۲
۲۵۹۹ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان قزوین۱۴۰۰۰۲۶۰۹۰۹
۲۶۰۰ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان قزوینکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان قزوین۱۴۰۰۰۲۶۰۹۰۹
۲۶۰۱ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان قم۱۴۰۰۰۲۶۱۰۲۳
۲۶۰۲ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان قمکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان قم۱۴۰۰۰۲۶۱۰۲۳
۲۶۰۳ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان کردستان۱۴۰۰۰۲۶۱۰۶۱
۲۶۰۴ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان کردستانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کردستان۱۴۰۰۰۲۶۱۰۶۱
۲۶۰۵ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان کرمان۱۴۰۰۰۲۶۱۱۱۶
۲۶۰۶ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان کرمانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کرمان۱۴۰۰۰۲۶۱۱۱۶
۲۶۰۷ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۶۱۱۴۰
۲۶۰۸ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاهکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کرمانشاه۱۴۰۰۰۲۶۱۱۴۰
۲۶۰۹ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۲۶۱۱۷۳
۲۶۱۰ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمدکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد۱۴۰۰۰۲۶۱۱۷۳
۲۶۱۱ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان گلستان۱۴۰۰۰۲۶۱۱۹۲
۲۶۱۲ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان گلستانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان گلستان۱۴۰۰۰۲۶۱۱۹۲
۲۶۱۳ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان گیلان۱۴۰۰۰۲۶۱۲۳۲
۲۶۱۴ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان گیلانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان گیلان۱۴۰۰۰۲۶۱۲۳۲
۲۶۱۵ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان لرستان۱۴۰۰۰۲۶۱۲۴۷
۲۶۱۶ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان لرستانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان لرستان۱۴۰۰۰۲۶۱۲۴۷
۲۶۱۷ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان مازندران۱۴۰۰۰۲۶۱۲۵۱
۲۶۱۸ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان مازندرانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان مازندران۱۴۰۰۰۲۶۱۲۵۱
۲۶۱۹ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی۱۴۰۰۰۲۶۱۲۶۶
۲۶۲۰ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان مرکزیکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان مرکزی۱۴۰۰۰۲۶۱۲۶۶
۲۶۲۱ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان۱۴۰۰۰۲۶۱۲۸۵
۲۶۲۲ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان  هرمزگان۱۴۰۰۰۲۶۱۲۸۵
۲۶۲۳ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان همدان۱۴۰۰۰۲۶۱۲۹۰
۲۶۲۴ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان همدانکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان همدان۱۴۰۰۰۲۶۱۲۹۰
۲۶۲۵ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان یزد۱۴۰۰۰۲۶۱۳۱۰
۲۶۲۶ وزارت ورزش و جواناناداره کل ورزش و جوانان استان یزدکلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان  یزد۱۴۰۰۰۲۶۱۳۱۰
۲۶۲۷ وزارت ورزش و جوانانشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰
۲۶۲۸ وزارت ورزش و جوانانکمیته ملی المپیک۱۰۱۰۰۰۵۸۶۳۳-۱۰۱۰۰۲۱۱۲۴۷
۲۶۲۹ وزارت ورزش و جوانانکمیته ملی پارالمپیک۱۴۰۰۶۸۹۵۴۶۹
۲۶۳۰ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون اسکواش۱۴۰۰۳۲۹۴۹۷۴
۲۶۳۱ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون اسکی۱۰۱۰۰۱۰۸۴۹۰
۲۶۳۲ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون انجمن های ورزشی۱۴۰۰۳۲۰۳۶۹۰
۲۶۳۳ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون اسکیت۱۴۰۰۳۲۰۲۹۹۰
۲۶۳۴ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون بسکتبال۱۴۰۰۳۳۰۵۵۸۶
۲۶۳۵ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون بدمینتون۱۴۰۰۳۲۰۵۲۵۴
۲۶۳۶ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون بدنسازی و پرورش اندام۱۴۰۰۳۲۰۶۱۲۴
۲۶۳۷ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون بوکس۱۴۰۰۳۲۰۷۹۳۸
۲۶۳۸ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون بولینگ وبیلیارد۱۴۰۰۳۲۰۵۲۳۵
۲۶۳۹ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون پزشکی ورزشی۱۴۰۰۶۲۷۰۵۴۵
۲۶۴۰ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون تکواندو۱۴۰۰۳۲۰۷۵۱۰
۲۶۴۱ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون تیراندازی۱۴۰۰۳۲۹۳۲۳۴
۲۶۴۲ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون تیر و کمان۱۴۰۰۳۳۰۶۸۰۲
۲۶۴۳ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون تنیس۱۴۰۰۳۲۰۶۵۸۰
۲۶۴۴ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون تنیس روی میز۱۴۰۰۳۲۰۲۴۲۲
۲۶۴۵ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون جودو۱۴۰۰۳۲۹۴۹۱۷
۲۶۴۶ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون جانبازان۱۴۰۰۳۲۰۷۰۶۶
۲۶۴۷ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون چوگان۱۴۰۰۳۳۰۴۷۵۶
۲۶۴۸ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون دوچرخه سواری۱۴۰۰۶۲۶۲۱۷۷
۲۶۴۹ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون دو و میدانی۱۴۰۰۳۲۷۶۵۰۶
۲۶۵۰ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون ژیمناستیک۱۴۰۰۳۳۷۰۰۶۸
۲۶۵۱ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون سوارکاری۱۴۰۰۳۲۰۷۶۰۲
۲۶۵۲ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون شطرنج۱۴۰۰۳۲۰۵۳۱۳
۲۶۵۳ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون شمشیربازی۱۴۰۰۶۲۶۲۱۵۸
۲۶۵۴ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون شنا۱۴۰۰۳۳۰۰۱۱۰
۲۶۵۵ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون فوتبال۱۴۰۰۶۷۸۹۴۲۳
۲۶۵۶ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون قایقرانی۱۴۰۰۳۲۰۶۲۲۱
۲۶۵۷ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون کبدی۱۴۰۰۳۲۰۰۶۶۳
۲۶۵۸ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون کشتی۱۴۰۰۳۳۷۲۳۷۶
۲۶۵۹ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون کاراته۱۴۰۰۳۲۰۶۰۱۲
۲۶۶۰ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون کوه نوردی۱۴۰۰۳۲۰۰۳۸۰
۲۶۶۱ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون گلف۱۴۰۰۳۳۳۲۳۲۵
۲۶۶۲ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی۱۴۰۰۳۲۰۴۸۹۵
۲۶۶۳ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون نجات غریق۱۰۱۰۰۳۶۶۲۱۷
۲۶۶۴ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضاء۱۴۰۰۵۹۳۴۴۶۱
۲۶۶۵ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون ورزش های پهلوانی۱۰۱۰۳۶۸۲۳۱۵
۲۶۶۶ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون نابینایان۱۴۰۰۳۲۹۳۷۷۹
۲۶۶۷ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون والیبال۱۴۰۰۳۲۰۷۸۵۰
۲۶۶۸ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون ورزش های دانشگاهی*
۲۶۶۹ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون ورزش های رزمی۱۴۰۰۳۳۰۶۴۸۰
۲۶۷۰ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون سنتی و بومی۱۴۰۰۳۳۰۷۱۰۲
۲۶۷۱ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون وزنه برداری۱۴۰۰۳۳۰۴۷۳۷
۲۶۷۲ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون سه گانه۱۴۰۰۳۲۰۵۱۰۴
۲۶۷۳ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون ورزش دانش آموزی*
۲۶۷۴ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون ووشو۱۴۰۰۳۲۳۴۹۹۶
۲۶۷۵ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون هاکی۱۴۰۰۳۳۵۲۹۲۸
۲۶۷۶ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون هندبال۱۴۰۰۳۲۰۶۷۷۰
۲۶۷۷ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون کنگ فو و هنرهای رزمی۱۴۰۰۳۳۲۴۰۲۰
۲۶۷۸ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون ورزش های همگانی۱۴۰۰۳۲۰۷۷۵۲
۲۶۷۹ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون ناشنوایان۱۴۰۰۳۳۰۶۶۲۷
۲۶۸۰ وزارت ورزش و جوانانفدراسیون آماتوری ورزش کارگری۱۴۰۰۴۸۳۹۸۰۶
۲۶۸۱نهاد ریاست جمهوری۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲
۲۶۸۲نهاد ریاست جمهوریهیات وزیران۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲
۲۶۸۳نهاد ریاست جمهوریمعاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲
۲۶۸۴نهاد ریاست جمهوریمعاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری (سازمان اداری و استخدامی کشور)۱۴۰۰۰۲۱۷۵۶۰
۲۶۸۵نهاد ریاست جمهوریمعاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری۱۴۰۰۰۲۱۴۷۳۹
۲۶۸۶نهاد ریاست جمهوریمعاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوریصندوق حمایت از پزوهشگران و فناوران کشور۱۴۰۰۰۲۱۴۷۳۹
۲۶۸۷نهاد ریاست جمهوریمعاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری۱۴۰۰۳۶۸۱۸۵۶
۲۶۸۸نهاد ریاست جمهوریمرکز همکاری های تحول و پیشرفت۱۴۰۰۲۸۲۱۲۹۰
۲۶۸۹نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیست۱۴۰۰۰۱۸۸۶۶۴
۲۶۹۰نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۱۸۹۰۷۶
۲۶۹۱نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقیکلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان آذربایجان شرقی۱۴۰۰۰۱۸۹۰۷۶
۲۶۹۲نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۱۹۱۰۲۰
۲۶۹۳نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربیکلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان آذربایجان غربی۱۴۰۰۰۱۹۱۰۲۰
۲۶۹۴نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل۱۴۰۰۰۱۸۹۴۳۷
۲۶۹۵نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیلکلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان اردبیل۱۴۰۰۰۱۸۹۴۳۷
۲۶۹۶نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۸۹۴۷۵
۲۶۹۷نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهانکلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان اصفهان۱۴۰۰۰۱۸۹۴۷۵
۲۶۹۸نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز۱۴۰۰۰۱۹۱۱۰۹
۲۶۹۹نهاد ریاست جمهوری سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل حفا