اگر قبلا عضو شده اید و شارژ عضویت تان به پایان رسیده است نسبت به شارژ آن اقدام و سند پرداخت را ارسال نمائید.