ورود/ثبت نام

درخصوص حقوق و اختيارات حق العمل كار، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) درصورت یکه به موجب قانون مجاز باشد طرف معامله واقع شود، فقط در برخی موارد می تواند حق العمل خود را از ثمن برداشت کند.
۲) در همه مواردی که به موجب قانون می تواند طرف معامله واقع شود، می تواند حق العمل خود را از ثمن برداشت کند.
۳) در تمامی مواردی که کالا، قیمت مشخص بازاری دارد، درهرحال، می تواند طرف معامله واقع شود.
۴) حق العمل کار فقط نسبت به مطالبات مربوط به مخارج و هزینه ها، حق حبس دارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. به استناد مواد ،۳۷۱، ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت