ورود/ثبت نام

براساس قرارداد بیع، فروشنده مکلف به تحویل مبیع به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ بوده است. کالا در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۱ به شکل خسارت دیده تحویل نماینده خریدار می گردد. خریدار در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ عليه متصدی حمل و نقل از باب خسارات تأخیر در تحویل و خسارات بحری طرح دعوا می نماید. اگر کلیه ماهها را ۳۰ روزه و سال را ۳۶۰ روزہ فرض نماییم، کدام مورد در خصوص دو خواسته خریدار، صحیح می باشد؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) هر دو دعوا داخل در موعد قانونی مطرح شده و از این حیث فاقد اشکال می باشد.
۲) دعوای خسارات تأخیر در تسلیم موجه و دعوای خسارات بحری ناموجه بوده و مشمول مرور زمان می باشد.
۳) هر دو دعوا به دلیل مرور زمان محکوم به رد است.
۴) دعوای خسارات بحری موجه و دعوای تأخیر در تسلیم ناموجه و مشمول مرور زمان میباشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.