ورود/ثبت نام

«الف» و «ب»، به نحو عدوان، آپارتمان متعلق به «ج» را تصرف می کنند. بر اثر تقصیر مالکان ملک مجاور (سازندگان) که سه نفرند و در حال ساخت ملک خود هستند، آپارتمان متعلق به «ج» فرو می ریزد ضمان ناشی از تلف عین، بر عهده چه شخص یا اشخاصی است و به چه نحو؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) فقط سازندگان به صورت اشتراکی
۲) فقط «الف» و «ب» به صورت تضامنی
۳) «الف» و «ب» و سازندگان، همگی به صورت تضامنی
۴) «الف» و «ب» به صورت تضامنی و سازندگان به صورت اشتراکی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است. به استناد مواد ۳۰۸ ۳۱۵ و ۳۲۹ قانون مدنی